Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ДПАУ ВВАЖАЄ, ЩО ЯКЩО ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ НАДАНО У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ТО ТАКИЙ КРЕДИТ НЕ МОЖЕ РОЗГЛЯДАТИСЯ ЯК ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ, ЗА ЯКИМ ПЕРЕДБАЧЕНО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВА ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ГРОМАДЯН. БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН ПОЗБАВЛЕНО ПРАВА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ЩОДО ІПОТЕЧНИХ ПОЗИК

Підпунктом 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 Закону України від 22.05.2003 р. N 889 “Про податок з доходів фізичних осіб” (далі — Закон) передбачає, що до складу податкового кредиту (тобто суми, яка повертається платнику податків за рахунок сплаченого ним податку з доходів громадян) включається частина суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податку, яка розраховується за правилами, визначеними згідно із статтею 10 цього Закону. Здавалося би, що громадяни, які сплачують відсотки за іпотечними кредитами, можуть собі частину цих відсотків відшкодувати. Але ДПАУ вважає, що більшість українських громадян щодо іпотечних кредитів не має жодних прав на податковий кредит !

Річ у тім, що в Листі ДПАУ від 26.04.2007 р. № 8445/7/17-0717 “Про включення до податкового кредиту процентів по іпотечному кредиту” говориться: “якщо фінансовий кредит на придбання (будівництво) житла було одержано фізичною особою у банківській установі у іноземній валюті, то такий кредит не може розглядатися як іпотечний кредит, за яким згідно із Законом передбачено реалізацію права платника податку на податковий кредит”. Оскільки більшість іпотечних кредитів в Україні видано в іноземній валюті, то цю більшість одним листом ДПАУ просто позбавила права на податковий кредит.

ДПАУ посилається на відомчі документи Державної іпотечної установи. Рішенням правління Державної іпотечної установи від 12.09.2005 р. N 15 були прийняті Вимоги до іпотечних кредитів (далі — Вимоги) та рішенням від 13.02.2006 р. N 35 було прийнято Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів (далі — Стандарти).

Відповідно до п. 3.2 ст. 3 Вимог надання іпотечних кредитів позичальникам — фізичним особам здійснюється первинним кредитором виключно у грошовій одиниці України — гривні. Погашення іпотечного кредиту та відсотків за його користування здійснюється також виключно у грошовій одиниці України — гривні. Звідси ДПАУ робить висновок, що іпотечний кредит в іноземній валюті не є іпотечним кредитом, відповідно не може бути і мови про податковий кредит.

Ми не погоджуємося з такими поверхневими висновками. По-перше, ані Стандарти, ані Вимоги не є нормативно-правовими документами, вони є відомчими документами Державної іпотечної установи, оскільки вони не пройшли державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. Тим більше ці документи не можуть застосовуватися в реалізації прав громадян на податковий кредит з податку на доходи фізичних осіб. Оскільки Указ Президента від 03.10.1992 р. № 493/92 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” з 1 січня 1993 року нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.

По-друге, можна визнати, що нормативні акти Державної іпотечної установи не повинні підлягати державній реєстрації, оскільки ця установа є звичайним державним госпрозрахунковим підприємством, яке має свій статут (установу створено та її статут затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 р. № 1715 “Питання Державної іпотечної установи”). Тоді виникає питання з яких підстав ДПАУ в своїй діяльності керується внутрішніми документами звичайного державного підприємства. Мало чого вони там напишуть. Згідно із Законом України “Про державну податкову службу” та частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. В яких Законах написано, що ДПАУ має керуватися Стандартами та Вимогами Державної іпотечної установи ?

По-третє, Згідно із п. 6 Прикінцевих положень Закону від 05.06.2003 р. № 898-IV “Про іпотеку” Кабінет Міністрів України зобов’язаний привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. І на виконання цього доручення постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2004 р. N 1330 утворено Державну іпотечну установу, до компетенції якої (її Наглядової ради) входить, зокрема, регулювання питань іпотечного кредитування. Дещо розчаруємо ДПАУ. Закон “Про іпотеку” передбачає створення державної іпотечної установи, зокрема для уніфікації рефінансування іпотечного ринку (частиною першою статті 28 Закону про іпотеку передбачено, що суб’єктом рефінансування є банки та інші фінансові установи, в тому числі спеціалізована іпотечна установа. Але Закон жодним словом не надавав цій установі визначати, що іпотечні кредити можуть надаватися та погашатися виключно в національній валюті. Ії визначення іпотечних кредитів – це лише визначення для їхнього рефінансування нею же самою.

По-четверте, ДПАУ говорить, що статтями 509 та 533 Цивільного кодексу України встановлено, що грошове зобов’язання має бути виражене і виконане у грошовій одиниці України — гривні. Але і статті 509 нічого про гривню я не знайшов:

 “Стаття 509. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення

1. Зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

2. Зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

3. Зобов’язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості”.

А стаття 533 Цивільного кодексу говорить, що дійсно  грошове зобов’язання має бути виконане у гривнях. Але якщо у зобов’язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

А використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов’язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом. І Декрет “Про державне валютне регулювання” не та нормативно-правові акти не передбачають обмежень щодо видачі кредитів в іноземній валюті. Оскільки пунктом «в» частини 4 статті 5 Декрету передбачено, що індивідуально ліцензії надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі. Але цих меж законодавством не встановлено.

Є також цікава стаття 524 Цивільного кодексу, на яку ДПАУ у вищезгаданому Листі чомусь не посилається, яка прямо говорить, що:

 “Стаття 524. Валюта зобов’язання

1. Зобов’язання має бути виражене у грошовій одиниці України — гривні.

2. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті.”

Тому іпотечні кредити в іноземній валюті в Україні можуть існувати на законних підставах. І ДПАУ не має права відмовляти у поверненні за їхніми відсотками податкового кредиту. Це ґрунтується також на тому, що, наприклад, підпункт 5.3.4 передбачає віднесення до податкового кредиту суму власних коштів платника податку, сплачених на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань у розмірах, що не покриваються виплатами з фонду загальнообов’язкового медичного страхування. І обмежень щодо сплати за лікування в іноземній валюті, наприклад, за кордоном, цей пункт зі зрозумілих причин не містить. То чому ДПАУ вважає, що якщо іпотечний кредит буде отримано і сплачено в іноземній валюті, то податкового кредиту немає ?

Але через рік цей маразм було ліквідовано Листом ДПАУ від 17.06.2008  N 6023/6/17-0716. Цікаво, що обидва Листи підписано Сегієм Лекарем.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

                   26.04.2007  N 8445/7/17-0717

 Про включення до податкового кредиту

процентів по іпотечному кредиту

Державна податкова  адміністрація  України  розглянула  <...> лист <...> щодо включення до податкового  кредиту  сум  процентів, сплачених за іпотечним кредитом,  виданим у іноземній валюті,  і в межах своєї компетенції повідомляє.

Підпунктом 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 Закону України від 22.05.2003 р. N 889 “Про податок з доходів фізичних осіб” (далі — Закон) до складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а саме: фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.

Згідно із ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Статтями 509 та 533 Цивільного кодексу України встановлено, що грошове зобов’язання має бути виражене і виконане у грошовій одиниці України — гривні.

До того ж законним платіжним засобом, обов’язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, відповідно до ст. 192 Цивільного кодексу України є грошова одиниця України — гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.

Щодо питань іпотечного кредитування, то вони регулюються, зокрема, Законом України від 05.06.2003 р. N 898 “Про іпотеку”. Згідно із п. 6 Прикінцевих положень цього Закону Кабінет Міністрів України зобов’язаний привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. На виконання цього доручення постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2004 р. N 1330 утворено Державну іпотечну установу, до компетенції якої (її Наглядової ради) входить, зокрема, регулювання питань іпотечного кредитування. Рішенням правління Державної іпотечної установи від 12.09.2005 р. N 15 прийнято Вимоги до іпотечних кредитів (далі — Вимоги) та рішенням від 13.02.2006 р. N 35 прийнято Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів (далі — Стандарти).

Положення Стандартів і Вимог побудовані на загальних нормах законодавства, зокрема, на наведених вище нормах Цивільного кодексу України.

Згідно із визначенням термінів, наведеним у Стандартах, договір про іпотечний кредит — це договір, відповідно до якого Первинний кредитор зобов’язується надати Позичальнику грошові кошти з метою придбання або ремонту житлового приміщення під заставу цього житлового приміщення в розмірі та на умовах, передбачених договором про іпотечний кредит (форма якого відповідним чином погоджена згідно Стандартів Установи), а Позичальник зобов’язується повернути грошові кошти та сплатити відсотки за користування ними.

Відповідно до п. 3.2 ст. 3 Вимог надання іпотечних кредитів позичальникам — фізичним особам здійснюється первинним кредитором виключно у грошовій одиниці України — гривні. Погашення іпотечного кредиту та відсотків за його користування здійснюється також виключно у грошовій одиниці України — гривні.

Враховуючи наведене, якщо фінансовий кредит на придбання (будівництво) житла було одержано фізичною особою у банківській установі у іноземній валюті, то такий кредит не може розглядатися як іпотечний кредит, за яким згідно із Законом передбачено реалізацію права платника податку на податковий кредит.

Заступник Голови С.Лекар

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

                   17.06.2008  N 6023/6/17-0716

 

                      Про податковий кредит

 Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо включення платником податку з доходів фізичних осіб до податкового кредиту сум процентів, сплачених за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті, і повідомляє, що у зв’язку з численними запитами від платників податку та від податкових органів Державна податкова адміністрація разом з Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України та Національним банком України додатково опрацювала питання реалізації фізичними особами — платниками податку з доходів фізичних осіб права на податковий кредит, передбачене пп. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 та ст. 10 Закону України від 22.05.2003 р. N 889-IV “Про податок з доходів фізичних осіб” (далі — Закон N 889).

Статтями 5  та  10  Закону  N 889 передбачено,  що платник  податку  -  резидент  має  право   включити   до   складу податкового  кредиту  частину суми процентів за іпотечним житловим кредитом,  фактично сплачених упродовж звітного податкового  року. При  цьому  Закон  N  889 не містить обмежень щодо валюти,  в якій здійснюється кредитування.

Законодавством України під час проведення операцій з валютою передбачено певний порядок її використання. Так, згідно зі ст. 47 Закону України від 07.12.2000 р. N 2121-III “Про банки і банківську діяльність” банки мають право здійснювати операції з надання кредитів в іноземній валюті, отримання процентів від позичальників за такими кредитами на підставі банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями, зокрема залучення і розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.

Водночас, оскільки в Законі N 889  не  наведено визначення терміну "витрати, що понесені в іноземній валюті", тому при розрахунку суми зазначених витрат у гривнях згідно з  п.  1.21 ст.  1  цього  ж  Закону слід використовувати відповідні положення п. 7.3   ст.  7  Закону   України   від  28.12.94 р.  N  334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону України від 22.05.97  р.  N  283/97-ВР  в частині, що не суперечать Закону N 889.

Враховуючи вищевикладене, а також норму пп. 5.4.3 п. 5.4 ст. 5 Закону N 889, платники податку з доходів фізичних осіб мають право включити до складу свого податкового кредиту за 2007 рік частину суми процентів, сплачених за іпотечними житловими кредитами, виданими та повернутими в іноземній валюті.

При цьому повідомляємо, що листом Державної податкової адміністрації України від 13.06.2008 р. N 12187/7/17-0717 було відкликано з місць застосування листа ДПА України від 26.04.2007 р. N 8445/7/17-0717.

Заступник Голови С.Лекарь

    ____________


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_fiz/4_76.html


Попередня статтяНаступна стаття

[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"