Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ПОДАТКОВИЙ АГЕНТ, ЯКИЙ НАРАХОВУЄ І ВИПЛАЧУЄ ОПОДАТКОВУВАНИЙ ДОХІД ПЛАТНИКУ ПОДАТКІВ ДЕКІЛЬКА РАЗІВ НА МІСЯЦЬ, ПОВИННИЙ КОЖНИЙ РАЗ НАРАХОВУВАТИ, УТРИМУВАТИ В ПЕРЕРАХОВУВАТИ В БЮДЖЕТ ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

В Листі від 01.11.2006 р. №12412/6/17-0716 ДПАУ дещо огорошила податкових агентів, які утримують податок з доходів фізичних осіб. На думку ДПАУ такий податковий агент, який нараховує і виплачує оподатковуваний дохід (основна заробітна плата, аванс, премія тощо) платнику податків декілька разів на місяць, повинний кожний раз нараховувати, утримувати в перераховувати в бюджет податок з доходів фізичних осіб із сум, що виплачуються. Таким чином на думку ДПАУ, якщо дохід нараховується фізичній особі щоденно (щотижнево), то так само щоденно (щотижнево) податковий агент має витрачати час та кошти на перерахування податку з доходів фізичних осіб. Особливо пікантною виглядає ситуація при невеликих, але щоденних нарахуваннях доходу в 1-10 грн., та вартості виконання одного платіжного доручення в банківських установах в 1-2 грн.

А як мають здійснюватися перерахування при щоденному нарахуванні доходу за Законом. Для початку згадаємо підпункт 17.1.9 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”: “У разі коли платник податків здійснює продаж (відчуження) товарів (продукції) або здійснює грошові виплати без попереднього нарахування та сплати податку, збору (обов’язкового платежу), якщо відповідно до законодавства таке нарахування та сплата є обов’язковою передумовою такого продажу (відчуження) або виплати, такий платник податків сплачує штраф у подвійному розмірі від суми зобов’язання з такого податку, збору (обов’язкового платежу). Сплата зазначеного штрафу не звільняє платника податків від адміністративної або кримінальної відповідальності та/або конфіскації таких товарів (продукції) або коштів відповідно до закону”.

Звернемо увагу на слова “якщо відповідно до законодавства таке нарахування та сплата є обов’язковою передумовою такого продажу (відчуження) або виплати”. Відповідно до підпункту 8.1.2. Закону України від 22.05.2003 р. №889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду. Таким чином Закон про податок з доходів фізосіб передбачає можливість щоденного нарахування доходу, але лише якщо не відбувається його виплати, податок необхідно буде сплатити один раз наступного місяця протягом 20 календарних днів.

Вихід та захист від щоденної (щотижневої) сплати податку з доходів фізичних осіб слід передбачати такий механізм виплати доходу, при якому дохід нараховується лише раз на місяць, але гроші люди можуть отримувати щоденно (щотижнево). Для цього слі застосовувати щомісячні безвідсоткві позики на суму зарплати за мінусом віртуально утриманого податку. Позика видається на початку місяця (тижня), а в кінці місяця погашається отриманою заробітною платою і тоді одночасно сплачується податок з доходів фізичних осіб. На перший погляд для роботодавця це невигідно, адже він видає позику, а фактично аванс, на початку місяця, відволікаючи кошти з обігу. Але для стимулювання роботи деяких працівників та економії часу на банківських операціях при щоденному (щотижневому) нарахуванні доходу, такий метод може бути доцільним до застосування, особливо при видачі позик раз на тиждень.

Особливо цікавим такий метод є для приватних підприємців, оскільки відповідно до частини першої статті 1047 Цивільного кодексу договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. Неоподатковуваний мінімум в 2006 році складає 50% від мінімальної заробітної плати в 350 грн., тобто 175 грн., тобто підприємець може без розписки видавати позику на суму до 1750 грн. під підпис у відомості або без нього (усно). В 2007 році неоподатковуваний мінімум буде збільшено до 100% мінімальної заробітної плати, тобто принаймні вдвічі.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

П И С Ь М О

                  01.11.2006  N 12412/6/17-0716

                                      Газете украинского

                                      бухгалтера "Все для

                                      бухгалтера в торговле"

                                      ул. Сергиенко, 18,

                                      г. Киев, 02094

Государственная налоговая администрация Украины рассмотрела ваше письмо... и в пределах своей компетенции сообщает.

В соответствии со ст. 7 Закона Украины от 24.03.95 г.

N 108/95-ВР “Об оплате труда” законодательство об оплате труда основывается на Конституции Украины и состоит из Кодекса законов о труде Украины, этого Закона, Закона Украины “О коллективных договорах и соглашениях”, Закона Украины “О предприятиях в Украине” и других актов законодательства Украины.

Согласно ст. 24 Закона Украины “Об оплате труда” и ст. 115 Кодекса законов о труде Украины заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные в коллективном договоре, но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней.

Как указано в письме Министерства труда и социальной политики Украины от 14.04.2004 г. N 03-2/1228-018-15, за первую половину месяца заработная плата (аванс) должна выплачиваться за фактически отработанное время в пропорциональном размере от всей суммы заработной платы за месяц. Поскольку процентное соотношение аванса и начисленной заработной платы действующим законодательством не установлено, предприятие самостоятельно устанавливает данное соотношение в коллективном договоре.

Порядок налогообложения доходов физических лиц с 01.01.2004 г. регулируется Законом Украины от 22.05.2003 г. N 889 “О налоге с доходов физических лиц” (далее — Закон).

Определение понятия “заработная плата” приведено в п. 1.3 “д” ст. 1 Закона, согласно положениям которого “заработная плата — это доходы, начисленные (выплаченные, предоставленные) в результате осуществления налогоплательщиком трудовой деятельности на территории Украины, от работодателя, независимо от того, является ли такой работодатель резидентом или нерезидентом”. Кроме того, для целей этого Закона под термином “заработная плата” понимаются также другие поощрительные и компенсационные выплаты или другие выплаты и вознаграждения, которые выплачиваются (предоставляются) налогоплательщику в связи с отношениями трудового найма согласно закону (абзац третий п. 1.1 ст. 1 Закона).

В соответствии с п. 3.5 ст. 3 Закона при начислении доходов в виде заработной платы объект налогообложения определяется как начисленная сумма такой заработной платы, уменьшенная на сумму сбора в Пенсионный фонд Украины и взносов в фонды общеобязательного государственного социального страхования, которые согласно закону взимаются за счет дохода наемного лица.

Порядок начисления, удержания и уплаты (перечисления) налога с доходов физических лиц налогоплательщику в бюджет налоговым агентом определен в ст. 8 Закона, согласно которой налоговый агент, который начисляет (выплачивает) налогооблагаемый доход в интересах налогоплательщика, удерживает налог из суммы такого дохода за его счет, используя ставку налога, определенную в соответствующих пунктах ст. 7 этого Закона.

Налог подлежит уплате (перечислению) в бюджет во время выплаты налогооблагаемого дохода единым платежным документом. Банки не имеют права принимать платежные документы на выплату дохода, которые не предусматривают уплаты (перечисления) этого налога в бюджет. Если налогооблагаемый доход начисляется, но не выплачивается плательщику налога лицом, которое его начисляет, то налог, подлежащий удержанию из такого начисленного дохода, подлежит уплате (перечислению) в бюджет в сроки, установленные законом для месячного налогового периода (пп. 8.1.2 п. 8.1 ст. 8 Закона ).

Учитывая указанное, налоговый агент, начисляющий и выплачивающий налогооблагаемый доход (основная заработная плата, аванс, премия и т. п.) налогоплательщику несколько раз в месяц, должен каждый раз начислять, удерживать и перечислять в бюджет налог с доходов физических лиц из выплачиваемых сумм.

Заместитель Председателя                                                     С.Лекарь

      ____________


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_fiz/4_62.html


Попередня статтяНаступна стаття

[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"