Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ЄДИНОГО ТА ФІКСОВАНОГО ПОДАТКІВ

ЖОДНИХ САНКЦІЙ ЩОДО ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦЯ НА ЄДИНОМУ ПОДАТКУ ЗАКОННО ЗАСТОСУВАТИ НЕМОЖЛИВО. ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО ЦЕ ПІДТРИМУЄ

Відповідно до підпункту 5.4.1 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі – Закон) узгоджена сума податкового зобов’язання, не сплачена платником податків у строки, визначені цією статтею, визнається сумою податкового боргу платника податків. Узгодження податкового зобов’язання за Законом №2181 відбувається лише двома шляхами – шляхом самостійного узгодження у вигляді подання податкової декларації (пункт 5.1. Закону) або у вигляді погодження із сумою, зазначеною у податковому повідомленні, в тому числі узгоджене в адміністративному чи судовому порядку (пункт 5.2 Закону).

Але при єдиному податку фізична особа-підприємець не подає податкової декларації, а лише Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку, який є лише фактично статистичною звітністю перед ДПАУ щодо контролю за неперевищеням обсягу виручки понад 500 тис. грн. на рік. А сам єдиний податок фізичними особами сплачується авансом (!) до 20 числа попереднього місяця і без жодного узгодження. Таким чином за єдиним податком для фізичних осіб не відбувається утворення податкового боргу, а тому санкції за Законом №2181 до підприємців, які не подають Звіти або прострочили сплату єдиного податку в законному порядку штрафних санкцій застосовані бути не можуть. Оскільки:

1)      санкція за підпунктом 17.1.1. щодо неподання податкової декларації не може бути застосована, оскільки Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку не є нею;

2)      санкції за підпунктами 17.1.2-17.1.4 також стосуються донарахувань податковими органами у разі подання податкових декларацій;

3)      санкції за підпунктом 17.1.7 (у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов’язання) не стосуються підприємця на єдиному податку тому, що не відбувається узгодження сплати цього податку. Що підтверджує і Держпідприємництво в Листі від 30.06.2006  N 4735.

Таким чином жодних санкцій щодо єдиного податку для підприємця на єдиному податку законно застосувати неможливо. А те, що відбувається у практиці роботи податкових органів є самостійним намаганням притягти Указ про спрощену систему оподаткування до вимог Закону. Доки не буде прийнято окремого Закону про спрощену систему оподаткування, який передбачатиме подання податкової декларації і сплату єдиного податку після закінчення звітного періоду, а не до його початку, застосування штрафних санкцій Закону №2181 щодо єдиного податку до приватних підприємців є протизаконним.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

П И С Ь М О

                        30.06.2006  N 4735

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики   и  предпринимательства  рассмотрел  Ваше  письмо   ...> относительно  правомерности   действий   органов   государственной налоговой   службы    ...>   и  в  пределах  компетенции  сообщает следующее.

Указ Президента Украины от 03.07.98 N 727/98 "Об упрощенной  системе налогообложения,  учета и отчетности субъектов малого предпринимательства" (с изменениями и дополнениями, далее - Указ)   регулирует  общий  принцип  применения  субъектами  малого предпринимательства упрощенной системы налогообложения.

В соответствии с положениями статей 2 и 4 Указа субъекты малого предпринимательства — физические лица имеют право самостоятельно избрать способ налогообложения доходов по единому налогу путем получения Свидетельства об уплате единого налога при условии обязательного соблюдения соответствующих условий, установленных статьей 1 данного Указа.

Форма и порядок выдачи Свидетельства о праве уплаты единого налога устанавливаются Государственной налоговой администрацией Украины и являются едиными на всей территории Украины.

Порядком выдачи Свидетельства о праве уплаты единого налога, утвержденным приказом Государственной налоговой администрации Украины от 29.10.99 N 599 (с изменениями и дополнениями, далее — Порядок), установлены правила получения Свидетельства плательщика единого налога и условия его уплаты.

При этом отметим, что вопрос соответствия Порядка требованиям Указа неоднократно рассматривался в Высшем арбитражном суде Украины по искам предпринимателей, по результатам которых не было найдено правовых оснований признания недействительным приказа ГНА Украины N 599 (решения от 05.06.2000 — по делу N 4/40 и от 13.06.2001 — по делу N 4/35).

Кроме того, Министерством юстиции Украины была проведена правовая экспертиза Порядка выдачи Свидетельства о праве уплаты единого налога и письмом от 18.07.2005 N 24-5-642 определено, что Порядок не противоречит требованиям Указа и издан в пределах полномочий Государственной налоговой администрации Украины,  в частности  [,установленных] статьями 2 и 8 Закона Украины "О государственной налоговой  службе  в  Украине" .

Указом установлено, что уплата единого налога осуществляется ежемесячно не позднее 20 числа следующего месяца. Положениями Порядка уточняется, что уплата единого налога должна быть осуществлена физическим лицом — плательщиком единого налога не позднее 20 числа месяца, следующего за тем, в котором осуществлялась предыдущая уплата единого налога.

То есть физические лица — плательщики единого налога должны уплачивать единый налог ежемесячно (авансово) не позднее 20 числа следующего месяца. Также физические лица — плательщики единого налога по результатам хозяйственной деятельности в соответствии с положениями Порядка должны представлять в органы налоговой инспекции отчет, в котором, в частности, указывают сумму [фактически] уплаченного в течение  квартала  [единого]  налога  с указанием платежного документа.

С учетом упомянутого физическое лицо — субъект предпринимательской деятельности, которое в установленном Указом порядке перешло на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, должно соблюдать все требования Указа, в частности уплачивать единый налог и представлять отчет в установленный срок. За несвоевременное представление отчетов и несвоевременную уплату единого налога физические лица — плательщики единого налога несут ответственность согласно законодательству Украины (статья 5 Указа).

Закон Украины от 21.12.2000 N 2181-III ( 2181-14 ) "О порядке погашения обязательств  плательщиков  налогов  перед  бюджетами  и государственными  целевыми  фондами"  (далее  -  Закон  [N  2181]) является  специальным   законом   по   вопросам   налогообложения, устанавливающим [, в  частности,]  порядок  погашения обязательств юридических или физических лиц перед бюджетами и  государственными целевыми  фондами  по  налогам  и  сборам (обязательным платежам), начисления  и  уплаты  пени  и  штрафных  санкций,  применяемых  к плательщикам налогов контролирующими органами.

В соответствии с положениями данного Закона  плательщик налогов самостоятельно исчисляет сумму налогового обязательства, которую указывает в налоговой декларации, представляемой в контролирующий орган в сроки, установленные законодательством, на основании которой осуществляется начисление и/или уплата налога, сбора (обязательного платежа).

 В соответствии  с  пунктом  6.1  статьи  6  Закона   N   2181 ( 2181-14  )  налоговые  уведомления  направляются плательщикам до наступления  предельных  сроков  уплаты  согласованных   налоговых обязательств.

Вместе с тем отметим, что для физического лица — плательщика единого налога законодательством не установлена обязанность представления налоговой декларации по единому налогу и согласования налогового обязательства по данному налогу с налоговым органом.

Также законодательством не установлена обязанность налоговому органу ежемесячно определять налоговое обязательство физического лица — плательщика единого налога.

Таким образом, физические лица — плательщики единого налога не представляют декларацию, тем самым налоговое обязательство по единому налогу не согласовывают, поскольку ставка единого налога устанавливается местными органами самоуправления в фиксированном размере (20 — 200 грн.) в зависимости от вида деятельности.

Следовательно, по мнению Госкомпредпринимательства, санкции за неуплату налогового обязательства, предусмотренные Законом N 2181, не могут быть применены к физическим лицам — плательщикам единого налога.

Что касается налогового залога, то согласно абзацу второму подпункта 8.2.1 пункта 8.2 статьи 8 Закона Украины N 2181 право налогового залога возникает в случае непредставления или несвоевременного представления плательщиком налогов налоговой декларации — с первого рабочего дня, следующего за последним днем срока, установленного законом о соответствующем налоге, сборе (обязательном платеже) для представления такой налоговой декларации.

В то же время Решением Конституционного Суда Украины от 24.03.2005 N 2-рп/2005 положения абзаца второго подпункта 8.2.1 пункта 8.2 статьи 8 Закона N 2181 признаны не соответствующими Конституции Украины.

В соответствии со статьей 69 Закона Украины от 16.10.96 N 422/96-ВР “О Конституционном Суде Украины” решения и заключения Конституционного Суда Украины в равной мере являются

обязательными к  исполнению.  Также  статьей  73  [данного  Закона ( 2181-14 ) ] установлено,  что в  случае  если  законы  и  другие правовые  акты  Верховной  Рады Украины,  акты Президента Украины, акты Кабинета Министров  Украины,  правовые  акты  Верховной  Рады Автономной  Республики  Крым или их отдельные положения признаются не соответствующими Конституции Украины (неконституционными),  они объявляются  недействительными  и  утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины решения об их неконституционности.

Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине базируется на принципах, в соответствии с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Кроме того, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

То есть ссылки на недействительные нормы абзаца второго подпункта 8.2.1 пункта 8.2 статьи 8 Закона N 2181 являются безосновательными.

В то же время сообщаем, что в соответствии со статьей 2 Закона Украины от 04.12.90 N 509-XII “О государственной налоговой службе  в  Украине"  и подпунктом 4.4.2 ["а"] пункта 4.4 статьи 4 Закона Украины от 21.12.2000 N 2181-III (  2181-14  )  "О порядке   погашения   обязательств   плательщиков   налогов  перед бюджетами  и  государственными   целевыми   фондами"   разъяснения законодательства  по  вопросам  налогообложения среди плательщиков налогов  предоставляются  контролирующими  органами   в   порядке, определенном  соответствующим  центральным  (руководящим)  органом контролирующего органа. Кроме того, с целью защиты Ваших интересов Вы имеете право обратиться в суд.

 

 Заместитель Председателя                               О.Сахненко

 
Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_edin/4_29.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"