Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

ДПА УКРАЇНИ ВВАЖАЄ, ЩО ЗАКОНОДАВСТВОМ ФАКТИЧНО НЕ ВИЗНАЧЕНА ТАКА ФОРМА ДЛЯ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯК ЕЛЕКТРОННА. В НАШЕ ЕЛЕКТРОННЕ СТОЛІТТЯ ВОЗА (ПОДАТКИ) ПОСТАВИЛИ ПОПЕРЕДУ КОНЯ (ПРАЦІ)

Незважаючи на те, що Законом України від 16.07.99 р. №996 «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (стаття 9) передбачає, що первинні документи, що є основою для бухгалтерського обліку господарських операцій, можуть бути складені на паперових або машинних носіях, ДПА України в Листі від 21.09.2004 р. №8289/6/15-1116 "Щодо обліку в бухгалтерському, фінансовому і податковому обліку документів, які передаються засобами документованої електронної пошти" вважає, що цим Законом не визначена така форма для первинних документів, як електронна.

Звісно прямого виразу  “електронний документ” цей Закон не містить, але є його синонім – “документ на машинних носіях”. Чому ? По-перше, Документ є паперовим лише тому, що його інформація розміщена на паперовому носієві. Тому електронний документ є електронним, тому що його інформація розміщена на електронних носіях.

Зокрема це може бути носій магнітного запису - фізичне тіло, в якому інформація записується (зберігається) через зміну його магнітного стану (Наказ Держкомстат, Міннауки від 07.08.1998 N 272/219"Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання і застосування"), аналогічно носій (запису) – це фізичне тіло, що використовується під час записування для збереження у ньому чи на його поверхні сигналів інформації (Наказ Мінтранс від 11.11.2003 N 872 р. "Про затвердження Інструкції з організації та здійснення об'єктивного контролю при обслуговуванні повітряного руху та виробничій діяльності цивільної авіації України").

По-третє, відповідно до частини першої статті 5 Закону України від 22.05.2003 р. №851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг" електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. А головне – відповідно до статті 13 цього Закону

суб'єкти електронного документообігу повинні зберігати електронні документи на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях. Чи є нормативна відповідність між електронними носіями та машинними носіями. З точки зору технологій, програмістів та комп’ютерників це питання риторичним. А які є нормативні підстави для такого висновку. По-перше, наприклад, електронна копія вантажної митної декларації – це копія вантажної митної декларації, що створена за допомогою програмного забезпечення у форматі, установленому Державною митною службою України, збережена на магнітному носії та містить відомості, автентичні відомостям про товари та інші предмети, зазначеним у вантажній митній декларації на паперовому носії (Наказ Державної митної служби від 14.10.2002 N 561 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням вантажної митної декларації"). По-друге, пунктом 1.4 Плану заходів щодо впровадження електронних документів, електронного документообігу та електронного цифрового підпису в системі подання податкової звітності платниками податків (Наказ ДПА України від 25.05.2004 р. №297 "Про впровадження електронних документів, електронного документообігу та електронного цифрового підпису в системі подання податкової звітності платниками податків") передбачено забезпечити приймання податкової звітності платників податків в електронному вигляді на магнітних дисках, флеш-дисках, компакт-дисках та ін. Тобто ДПА України ототожнює електронні та машинні носії. Тому первинний документ на машинному носієві є електронним документом. Зокрема останнім часом планується подавати в податкові органи електронні реєстри податкових накладних щодо ПДВ. Тобто ДПАУ визнає ті електронні первинні документи, які їй вигідно.

Крім того абзацом з) підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181 (2181-14) “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” встановлено, зокрема, що податкова звітність може бути надана за добровільним рішенням платника податків податковому органу в електронній формі, за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Але біда цілком електронного бухгалтерського обліку є те, що по-перше, він є неможливим через існування контрагентів з паперовим обліком, а по-друге, стаття 6 Закону України від 22.05.2003 р. №851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг" вимагає, що електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу. Але ці електронні підписи мають генеруватися особливими центрами сертифікації ключів, які у нас є поки що лише для податкової звітності.

В результаті склалася ситуація, коли електронний документообіг полегшує сплату податків, але зовсім не сприяє організації електронного бухгалтерського та інших видів обліку для заробітку цих податків. Тобто навіть в наше електронне століття воза (податки) поставили попереду коня (праці).

В той же час є Порядок акредитації центру сертифікації ключів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 р. N 903, визначає процедуру акредитації центру сертифікації ключів, умови надання центром послуг електронного цифрового підпису, вимоги до його персоналу та захисту інформації. Але чомусь немає жодного центра сертифікації ключів для створення цілковитих електронних бухгалтерських документів.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


           

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 21.09.2004 г. N 8289/6/15-1116

Государственная налоговая администрация Украины рассмотрела письмо ООО... по вопросу учета в налоговом учете товарораспорядительных документов, которые передаются при помощи средств документированной электронной почты, и в пределах своей компетенции сообщает.

Статьей 1 главы 1 раздела I Закона Украины "О ценных бумагах и фондовой бирже" от 18.06.91 N 1201 в частности, определено, что ценные бумаги - это денежные документы, подтверждающие право владения или отношения займа, определяющие взаимоотношения между лицом, их выпустившим, и их владельцем. При этом документ - это предусмотренная законом материальная форма получения, сохранения, использования и распространения информации путем фиксации ее на бумаге, магнитной, кино-, видео-, фотопленке или на другом носителе (ст. 27 Закона Украины "Об информации" от 02.10.92 N 2657).

Согласно п. 2 ст. 909 и п. 3 ст. 957 Гражданского кодекса Украины (далее - Гражданский кодекс) от 16.01.2003 N 435 договор перевозки груза, который подтверждается составлением транспортной накладной (коносамента или другого документа, установленного транспортными кодексами (уставами)), и договор складского хранения заключаются в письменной форме.

Таким образом, перечисленными выше нормативно-правовыми актами отмечено, что оборот таких документов, как коносаменты, складские и грузовые свидетельства, залоговые, облигации и векселя, осуществляется в материальной (письменной) форме.

Согласно ст. 1 раздела I Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" от 16.07.99 N 996 (далее - Закон N 996) первичный документ - это документ, содержащий сведения о хозяйственной операции и подтверждающий ее осуществление, то есть названные выше документы являются первичными. При этом ст. 9 Закона N 996 в частности, отмечено, что первичные документы, являющиеся основанием для бухгалтерского учета хозяйственных операций, могут быть составлены на бумажных или машинных носителях.

Таким образом, Законом N 996 не определена такая форма для первичных документов, как электронная.

Основные организационно-правовые принципы электронного документооборота и использования электронных документов регулируются согласно Закону Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" от 22.05.2003 N 851 (далее - Закон N 851) и согласно Закону Украины "Об электронной цифровой подписи" от 22.05.2003 N 852 (далее - Закон N 852).

Статьей 5 Закона N 851 определено, что электронный документ - документ, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты документа. При этом электронная цифровая подпись, являющаяся разновидностью электронной подписи, является обязательным реквизитом электронного документа, который используется для идентификации автора и/или подписателя электронного документа другими субъектами электронного документооборота (ст. 1 Закона N 852). Электронная цифровая подпись налагается посредством личного ключа и проверяется посредством открытого ключа. Под термином "открытый ключ" понимают параметр криптографического алгоритма проверки электронной цифровой подписи, доступный субъектам отношений в сфере использования электронной цифровой подписи (ст. 1 Закона N 852).

 

При этом согласно ст. 1 Закона N 852, документом, подтверждающим действие и принадлежность открытого ключа подписателю, является сертификат открытого ключа, который выдается центром сертификации ключей.

Статьей 8 Закона N 852 определено, что центром сертификации ключей может быть юридическое лицо независимо от формы собственности или физическое лицо, являющееся субъектом предпринимательской деятельности, предоставляющим услуги электронной цифровой подписи и удостоверившим свой открытый ключ в центральном удостоверяющем органе или удостоверяющем центре с соблюдением требований ст. 6 Закона N 852 и пройдя Порядок аккредитации центра сертификации ключей, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 13.07.2004 N 903.

При этом на данное время не создан соответствующий центральный удостоверяющий орган и удостоверяющие центры, то есть отсутствуют организации, которые могут удостоверить открытый ключ центра сертификации.

Таким образом, Законом Украины "Об информации" от 02.10.92 N 2657 установлено, что документ должен иметь материальную форму. Гражданским кодексом предусмотрено, что указанные в письме ООО... товарораспорядительные документы составляются в письменной форме, Законом N 996 не предусмотрена такая форма документа, как электронная, и в настоящее время не создан удостоверяющий орган и удостоверяющие центры, подтверждающие открытый ключ центров сертификации, которые выдают сертификаты открытых ключей, при помощи которых проверяется электронная цифровая подпись подписателя электронного документа.

Учитывая вышеизложенное, действующим законодательством не предусмотрен учет в бухгалтерском, финансовом и налоговом учете документов, которые передаются средствами документированной электронной почты.

Дополнительно сообщаем, что Государственная налоговая администрация Украины издала приказ от 01.07.2004 N 357 "Об утверждении формата (стандарта) электронного документа отчетности налогоплательщиков", регламентирующий единый формат для представления отчетности в электронном виде для всех форм налоговой отчетности (далее - Приказ N 357). Приказом N 357, в частности, определено, что налоговая отчетность может представляться в электронном виде при условии соблюдения норм Закона N 851 и Закона N 852. Документ считается представленным только по получении подписанного подтверждения из органов ГНС.

При этом, пп. з) пп. 4.4.2 Закона Украины "О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами" от 21.12.2000 N 2181 в частности, указано, что налоговая отчетность может быть представлена по добровольному решению налогоплательщика налоговому органу в электронной форме, при условии регистрации электронной подписи подотчетных лиц в порядке, определенном законодательством.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, документы, информация в которых зафиксирована в виде электронных данных, могут быть представлены в ГНИ при условии подтверждения их приема органами государственной налоговой службы по месту регистрации такого плательщика налога и соблюдения норм Закона N 851 и Закона N 852.

Также сообщаем, что согласно пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" не относятся к составу валовых расходов любые расходы, не подтвержденные соответствующими расчетными, платежными и другими документами, обязательность ведения и хранения которых предусмотрена правилами ведения налогового учета.

 

 Заместитель Председателя 

 С. Лекарь 

 

Напечатано:

"Все для бухгалтера в торговле",

N 46, 15 ноября 2004 г.

 ____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_88.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"