Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

В Украине существует две формы справки об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов

Приказом Минфина от 12.12.2012 г. № 1315 утвержден Порядок выдачи справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам, которые контролируются органами государственной налоговой службы. Справка выдается государственными налоговыми инспекциями в городах с районным делением (кроме городов Киева и Севастополя), районах, городах без районного деления, районах в городах, межрайонными, объединенными, Окружной государственной налоговой службой - Центральным офисом из обслуживания больших налогоплательщиков Государственной налоговой службы Украины и специализированными государственными налоговыми инспекциями по установленной форме за основным местом учета налогоплательщиков, которые обращаются за предоставлением услуги. Однако форма справки о налоговом долге уже существует и не упраздненная.

Одновременно Приказом дополнен пункт 11.7 раздела XI Порядка учета налогоплательщиков и собрания, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09 декабря 2011 года N 1588, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 29 декабря 2011 года N 1562/20300, новым абзацем такого содержания: " Для целей Закона для прекращения налогоплательщиков не допускается использования других форм справки об отсутствии задолженности из налогов, собрания, которое контролировалось органами государственной налоговой службы, кроме справки за ф. N 22-ОПП. В случаях, предусмотренных другими нормативно-правовыми актами, справки об отсутствии задолженности из налогов, собрания, которое контролировалось органами государственной налоговой службы, выдаются согласно Порядку выдачи справки об отсутствии задолженности из налогов, собрания, которое контролировалось органами государственной налоговой службы, которая утверждается Министерством финансов Украины".

Справка ф. N 22-ОПП является приложением 20 к Порядку учета налогоплательщиков и собрания и имеет название «СПРАВКА об отсутствии задолженности по уплате налогов, собрания». Таким образом в Украине теперь существует две формы справки об отсутствии задолженности по уплате налогов которые выдаются в разных випадхах. А почему нельзя сделать одну форму для всех случаев?

Виталий МОСЕЙЧУК

 

03.02.2013

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2012

м. Київ

N 1315

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 січня 2013 р. за N 62/22594

Про затвердження Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби, та внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів

Відповідно до підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, та з метою поліпшення обслуговування платників податків при наданні послуги з видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби, що додається.

2. Доповнити пункт 11.7 розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року N 1562/20300, новим абзацом такого змісту:

"Для цілей Закону для припинення платників податків не допускається використання інших форм довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби, крім довідки за ф. N 22-ОПП. У випадках, передбачених іншими нормативно-правовими актами, довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби, видаються відповідно до Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби, що затверджується Міністерством фінансів України".

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту погашення податкового боргу Державної податкової служби України (Тарасенко В. О.) в установленому законодавством порядку:

подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

забезпечити оприлюднення наказу.

4. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І., заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
податкової служби України

О. В. Клименко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Заступник Голови
Національного банку України

І. В. Соркін

Голова Державної
служби статистики України

О. Г. Осауленко

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

Міністр
закордонних справ України

К. І. Грищенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
12.12.2012 N 1315

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 січня 2013 р. за N 62/22594


 

Порядок видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби

1. Цей Порядок визначає механізм видачі органами державної податкової служби довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби (далі - Довідка).

2. Довідка видається державними податковими інспекціями у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонними, об'єднаними, Окружною державною податковою службою - Центральним офісом з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби України та спеціалізованими державними податковими інспекціями за встановленою формою (додаток 1) за основним місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням послуги.

3. Довідка видається безоплатно на підставі заяви платника податків про видачу Довідки (додаток 2).

Заява складається з обов'язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, що передбачає надання органом державної податкової служби Довідки, та зазначенням найменування підприємства (установи, організації), до якої Довідку буде подано платником податків.

4. Строк розгляду заяви платника податків та видачі Довідки або направлення відмови в її наданні становить п'ять робочих днів від дня отримання такої заяви органом державної податкової служби.

5. Орган державної податкової служби визначає наявність/відсутність у платника податків податкового боргу на дату формування Довідки із урахуванням наявності/відсутності такого боргу в органах державної податкової служби за основним та неосновним місцем обліку платника податків.

6. Строк, протягом якого Довідка може бути видана, має відповідати визначеному у ній строку дії. Якщо платник податків не звернувся до органу державної податкової служби за отриманням Довідки протягом строку її дії, вона підшивається до справи платника податків.

7. Довідка видається у паперовому або електронному вигляді.

Довідку у паперовому вигляді платник податків або його законний чи уповноважений представник отримує безпосередньо в органі державної податкової служби, до якого було подано заяву про отримання Довідки.

Платникам податків, які подають звітність в електронній формі, надання Довідки може здійснюватися засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

8. За наявності у платника податків податкового боргу органом державної податкової служби готується лист платнику податків (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо видачі Довідки, який надсилається на адресу платника податків.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

Додаток 1
до Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби


 

ДОВІДКА*
про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби

_____________________________________________
(найменування органу державної податкової служби, що надає довідку)

від "___" ____________ 20__ року N _______

Платник податків

                   


 

(код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків**)
__________________________________________________________________________________________________
(найменування платника податків)
__________________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження / місце проживання)
станом на "___" ____________ 20__ року не має заборгованості із сплати податків, зборів
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Довідка надається відповідно до
__________________________________________________________________________________________________
(назва нормативно-правого акта, його номер та дата прийняття)
__________________________________________________________________________________________________
для надання до
__________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації), до якої буде подано довідку)

Дійсна протягом 10 календарних днів до "___" ____________ 20__ року.


 

Керівник органу державної
податкової служби


_________________
(підпис)


___________________
(ініціали та прізвище)

Посадова особа
органу державної податкової служби


_________________
(підпис)


___________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Ця довідка не застосовується для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

** Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).


 

Додаток 2
до Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби


 

До державної податкової інспекції
_____________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
_____________________________________

від

                   


 

(код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер
облікової картки платника податків*)

_____________________________________
(найменування платника податків)
_____________________________________

Поштова адреса
_____________________________________

Електронна адреса
_____________________________________

Контактний телефон
_____________________________________

ЗАЯВА

Прошу видати довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів відповідно до вимог
__________________________________________________________________________________________________
(назва, номер та дата прийняття нормативно-правого акта)
__________________________________________________________________________________________________
для надання до
__________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації), до якої буде подано довідку)

Довідку прошу видати в електронному/паперовому вигляді.
(необхідне позначити)

(Додатково повідомляю, що станом на день звернення триває адміністративне (судове) оскарження суми грошового зобов'язання. У разі необхідності зробити відповідну позначку "Ц").

Платник податків

_________________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/tax/4_240.html


Попередня статтяНаступна статтяNotice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"