Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXI. МАРАЗМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

СОЦІАЛЬНІ (КРІМ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ) ТА ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ МОЖНА СПЛАЧУВАТИ РАЗ НА МІСЯЦЬ НЕЗАЛЕЖНО ВІД КІЛЬКОСТІ ВИПЛАТ ГОТІВКОЮ АВАНСІВ ЗАРПЛАТИ

 

На відміну від податку на доходи фізичних осіб, який слід перераховувати до бюджету при кожному нарахуванні та виплаті заробітної плати, соціальні (крім нещасного випадку) та пенсійні внески можна законно сплачувати лише раз на місяць незалежно від кількості фактів нарахування та видачі заробітної плати (авансів) протягом місяця. Розглянемо законні підстави такої оптимізації фінансових потоків за рахунок відтермінування сплати соціальних та пенсійних внесків.

 

Соціальні внески щодо страхування на випадок тимчасової втрати працездатності

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України від 18.01.2001 р. №2240-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" перерахування страхових внесків шляхом безготівкових розрахунків здійснюється страхувальниками-роботодавцями один раз на місяць — у день, встановлений для одержання в установах банку коштів на оплату праці за відповідний період.

Крім того відповідно до абзацу другого пункту 4.4 Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у разі виплати заробітної плати за першу половину або іншу частину місяця нараховані страхові внески повинні бути перераховані до Фонду не пізніше дня, встановленого для виплати заробітної плати за другу половину місяця.

Таким чином у підприємств фактично є цілий місяць для користування страховими внесками як безкоштовним кредитом, що підтверджує і сам Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Листі від 01.11.2006 р. N 02-24-2212.

 ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ УТРАТЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ

П И С Ь М О

                     01.11.2006  N 02-24-2212

Исполнительная дирекция Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности рассмотрела письмо по поводу сроков уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности (далее — Фонд) при выплате работникам предприятия заработной платы за первую половину месяца и сообщает.

Порядок уплаты страховых взносов в Фонд определяется Законом Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, обусловленными рождением и погребением” от 18.01.2001 г. N 2240 (далее — Закон N 2240) и Инструкцией о порядке поступления, учета и расходования средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, утвержденной постановлением правления Фонда от 26.06.2001 г. N 16 (далее — Инструкция N 16).

Частью первой ст.  23 Закона N 2240 и  п.  4.3 раздела  4  Инструкции  N  16    определено,  что страхователи-работодатели  уплачивают   в   Фонд   разницу   между начисленными  для  работодателей  и  наемных работников страховыми взносами и расходами,  связанными с предоставлением  материального обеспечения и социальных услуг застрахованным лицам.  Перечисление указанных   сумм   путем   безналичных   расчетов   осуществляется страхователями-работодателями   один   раз   в  месяц  -  в  день, установленный для получения в учреждениях банка  денежных  средств на оплату труда за соответствующий период.

Согласно п.  4.4  раздела  4  Инструкции N 16 определено,  что в  случае  выплаты  заработной  платы  за  первую половину  или  другую  часть  месяца  начисленные страховые взносы должны быть перечислены в Фонд не позднее дня,  установленного для выплаты заработной платы за вторую половину месяца.

Учитывая указанное, страхователь-работодатель не обязан перечислять страховые взносы в Фонд в день выплаты заработной платы за первую половину месяца.

 

Заместитель директора О.Леонов

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Соціальні внески на випадок безробіття

Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України від 02.03.2000 р. №1533-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" роботодавці та застраховані особи сплачують страхові внески один раз на місяць в день одержання роботодавцями в установах банків коштів на оплату праці.

Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, затверджена наказом Мінпраці і соціальної політики України від 18.12.2000 р. №339, у п. 5.6 також прямо говорить про те, що страхові внески на випадок безробіття сплачуються щомісяця. Про аванси наі Закон ані Інструкція нічого не говорить, але вираз “один раз на місяць” говорить про те, що при авансах внески сплачувати не обов’язково, про що Мінпраці спробувало сказати в Листі від 27.10.2006  N 676/020/99-06.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

П И С Ь М О

                   27.10.2006  N 676/020/99-06

 

                                      Газете украинского

                                      бухгалтера "Все для

                                      бухгалтера в торговле"

                                      ул. Сергиенко, 18,

                                      г. Киев, 02094

 

На ваше письмо по поводу уплаты страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в случае выплаты работникам предприятия заработной платы за первую половину месяца (аванс) сообщаем.

Порядок уплаты страховых взносов осуществляется согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы” (п. 3 ст. 17) и Инструкции о порядке исчисления и уплаты взносов на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы и учета их поступления в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, утвержденной приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 18.12.2000 г. N 339 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 16.01.2001 г. под N 30/5221, с изменениями (пп. 5.6 п. 5), которыми предусмотрено, что работодатели и застрахованные лица уплачивают страховые взносы один раз в месяц в день получения работодателями в учреждениях банков средств на оплату труда.
 

Директор Департамента политики государственного социального страхования Т.Антоненко

 

Соціальні внески щодо страхування від нещасного випадку на виробництві

Відповідно до частини восьмої статті 47 Закон України від 23.09.99 р. №1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" страхувальник здійснює страховий внесок у Фонд соціального страхування від нещасних випадків у порядку і строки, які визначаються страховиком. Відповідно Інструкція про порядок переліку, обліку і витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України в пункті 4.12 гоаворить про те, що страхові внески сплачуються страхувальниками — роботодавцями — в день одержання коштів на оплату праці в установах банків. Підприємства, які здійснюють виплату заробітної плати на поточні рахунки фізичних осіб в установах банків, сплачують страхові внески до Фонду в день перерахування коштів на особові рахунки. У разі виплати заробітної плати за першу половину місяця страхувальник одночасно з одержанням зазначених сум сплачує страхові внески, нараховані на суму цих виплат. Таким чином звільнення авансів від страхових внесків щодо нещасного випадку на виробництві немає... Шкода.

Пенсійні внески

Відповідно до частини шостої статті 20 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" страхувальники зобов’язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.

Відповідно до підпункту 5.1.4. Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, нараховані за відповідний базовий звітний період страхові внески сплачуються платниками шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески. Базовим звітним періодом є календарний місяць. Таким чином при сплаті пенсійних внесків навіть при виплаті зарплати в останній день місяця є ще 20 днів на сплату внесків. Що є найбільш ліберальною умовою серед всіх видів внесків.

Крім того за підпунктом 5.2.3 Інструкції нарахування страхових внесків на суми доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу, період яких більше одного місяця (допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, оплата щорічної відпустки тощо), здійснюється окремо за кожний місяць.

 

ВИСНОВОК

При виплаті авансів не слід поспішати сплачувати страхові внески щодо тимчасової втрати працездатності, безробіття та пенсійні внески. А вот соцвнески щодо нещасного випадку на виробництві слід сплачувати про кожній виплаті доходу як податок з доходів фізичних осіб.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Строки сплати страхових внесків та податку на доходи фізичних осіб юридичними особами при виплаті доходів громадянам станом на 1 січня 2007 року


Вид податку (внеску)

Якщо зарплату нараховано і виплачено

Якщо зарплату нараховано, але не виплачено

Готівкою, яка отримана в банку, з каси підприємства

Готівкою з виручки

Безготівково

Натуральна оплата

Пенсійні внески

Одночасно з видачею (підпункти 5.1.5 та 5.1.6 Інструкції №21-1) 1

Одночасно з проплатою (підпункт 5.1.5 та 5.1.6 Інструкції №21-1)

В останній робочий день місячного звітного періоду

(підпункт 5.1.6 Інструкції №21-1)

Не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення попереднього місяця (підпункт 5.1.4 Інструкції №21-1)

Але не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення попереднього місяця (підпункти 5.1.4 і 5.2.3 Інструкції №21-1, частина шоста статті 20 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування")

Страхові внески на безробіття

Один раз на місяць в день одержання роботодавцями в установах банків коштів на оплату праці (пункт 5.6 Інструкції №339) 2

Не пізніше наступного дня після здійснення виплат (пункт 5.8 Інструкції №339)

В день перерахування коштів на особові рахунки

(пункт 5.8 Інструкції №339)

Законодавством чітко не визначено; на практиці - не пізніше наступного дня

Не сплачуються

Страхові внески з тимчасової втрати працездатності

Одночасно з одержанням коштів на оплату праці в установах банків. У разі виплати заробітної плати за першу половину або іншу частину місяця нараховані страхові внески повинні бути перераховані до Фонду не пізніше дня, встановленого для виплати заробітної плати за другу половину місяця (пункт 4.4 Інструкції №16) 3

Не пізніше наступного дня, після здійснення виплат (пункт 4.6 Інструкції №16)

У день перерахування коштів на особові рахунки (пункт 4.4 Інструкції №16)

Не пізніше наступного дня, після здійснення виплат (пункт 4.6 Інструкції №16)

Не сплачуються

Страхові внески щодо нещасного випадку на виробництві

В день одержання коштів на оплату праці в установах банків (пункт 4.12 Інструкції №12) 4

Не пізніше наступного дня після здійснення виплат (пункт 4.12 Інструкції №12)

Законодавством чітко не визначено; на практиці - у день одержання коштів на оплату праці в установах банків

Не пізніше наступного дня після здійснення виплат (пункт 4.12 Інструкції №12)

Не сплачуються

Податок з доходів фізичних осіб

Під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом (підпункт 8.1.2 Закону №889) 5

Протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати (підпункт 8.1.4 Закону №889)

Під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом (підпункт 8.1.2 Закону №889)

Протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати (підпункт 8.1.4 Закону №889)

У строки, встановлені законом для місячного податкового періоду (не пізніше 30-го числа календарного дня) (підпункт 8.1.2 Закону №889)

1 Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. №21-1.

2 Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. №339.

3 Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 р. №16.

4 Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2001 р. №12.

5 Закон України від 22.05.2003 р. №889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб".

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/strax_nechast/21_10.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"