Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XX. МАРАЗМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З БЕЗРОБІТТЯ

ДОТАЦІЇ ВІД ФОНДІВ СОЦСТРАХУ, В ТОМУ ЧИСЛІ  НА СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ, З 2004 РОКУ ОФІЦІЙНО ПІДЛЯГАЮТЬ  ВКЛЮЧЕННЮ ДО ВАЛОВИХ ДОХОДІВ

 

Умови, механізм надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та відповідальність за порушення умов порядку її надання та використання визначено Порядком надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.2001 р. №1. Згідно з цим Порядком, дотації є цільовими коштами, що надходять на підприємство щомісяця протягом року в розмірі фактичних витрат на заробітну плату осіб, прийнятих за скеруваннями державної служби зайнятості.

Підпунктом 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” визначено, що валовий дохід включає доходи з інших джерел, у тому числі у вигляді сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді. На попередню думку ДПАУ[1], дотації, отримані роботодавцями за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, визнавалися безповоротною фінансовою допомогою, і на цій підставі їх треба було включати у валовий дохід.

Таким чином, кошти, отримані роботодавцями від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України у вигляді дотацій на створення робочих місць для працевлаштування безробітних за скеруванням державної служби зайнятості, відповідно до пп. 4.1.6 Закону про прибуток, на момент їх отримання підприємством визнавалися не без впливу ДПАУ валовим доходом як позареалізаційний дохід. Але за такого фіскального підходу була і компенсація валових доходів у вигляді валових витрат, оскільки  згідно з п. 5.6 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” до складу валових витрат на оплату праці відносять витрати на оплату праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем (основна, додаткова заробітна плата, інші види заохочень і виплат). Тобто фіскальний підхід компенсувався валовими витратами, можливо навіть в цьому самому періоді, тобто суттєвих проблем не було, але не було і неоподатковуваного прибутку.

Але лише з прийняттям Закону України від 01.07.2004 р. №1957-IV "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"" чітко визначено і ДПА України в Листі ДПАУ від  17.09.2004 р. №8217/6/15-1116 "Про податковий облік сум дотацій, наданих Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття" з цим погоджується, що лише з 1 липня 2004 року дотації від фондів соцстраху, в тому числі  на створення робочих місць підлягають включенню до валових доходів. Звідси вірно і зворотне – до 1 липня 2004 року такі суми дотацій не слід було відносити до валових доходів, незважаючи на думку ДПАУ. А хто це зробиd в податкові періоди до 3 років тому можуть зараз зробити корегування валових доходів і трохи зекономити на податку на прибуток.

Водночас подібних проблем уникнули юридичні особи-платники єдиного податку, як зазначено в консультації заступника начальника Головного управління оподаткування прибутку та відрахувань до цільових фондів ДПА України Тетяни Савченко (“Вісник податкової служби України”, грудень 2001 р., №47, с. 8), роботодавець — платник єдиного податку у разі якщо він є одержувачем дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, не сплачує єдиного податку із суми наданої дотації, оскільки вона має цільове призначення та не є доходом підприємства.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

П И С Ь М О

                   17.09.2004  N 8217/6/15-111 

                           (Извлечение)

ГНАУ рассмотрела письмо... о налоговом учете сумм дотаций, предоставленных Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, и сообщает.

     <...>

Приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 10.01.2001 г. N 1, зарегистрированным в Минюсте 26.01.2001 г. под N 75/5266, утвержден Порядок предоставления работодателю дотации на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных (далее — Приказ N 1).

При этом п.  3 Общих положений  Приказа  N  1  определено,  что под термином "дотация" понимают денежные средства Фонда общеобязательного государственного  социального  страхования Украины  на случай безработицы для покрытия расходов на заработную плату лиц,  трудоустроенных по направлению государственной  службы занятости, предоставленные работодателю, создающему дополнительные рабочие места для трудоустройства безработных.

Таким образом, в бюджете, в целях создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных, могут предусматриваться соответствующие денежные средства, предоставленные работодателю на покрытие расходов на заработную плату лиц, трудоустроенных по направлению государственной службы занятости.

Пунктом 4.1 ст. 4 Закона Украины “О налогообложении прибыли предприятий” (далее — Закон) определено, что валовой доход — это общая сумма дохода плательщика налога от всех видов деятельности, полученного (начисленного) в течение отчетного периода в денежной, материальной или нематериальной формах...

Принимая во внимание приведенное выше, без учета компенсаций (дотаций), предоставляемых субъектам хозяйственной деятельности на покрытие расходов на заработную плату лиц, трудоустроенных по направлению государственной службы занятости, в связи с созданием дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных, невозможно правильное определение прибыли — объекта налогообложения предприятий (плательщиков налога).

Подпунктом 4.1.6 ст. 4 Закона, в частности, определено, что в состав валового дохода плательщика налога включаются доходы из других источников в виде сумм дотаций и субсидий из фондов общеобязательного государственного социального страхования или бюджетов, полученных плательщиком налога. (С изменениями, внесенными Законом Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О налогообложении прибыли предприятий” от 01.07.2004 г. N 1957 (далее — Закон N 1957).

Таким образом, доход плательщика налога, полученный им из бюджета в виде дотаций для покрытия расходов на заработную плату лиц, трудоустроенных по направлению государственной службы занятости в связи с созданием дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных, считается доходом из других источников и включается с целью налогообложения в состав его валовых доходов.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с абзацем первым раздела III Переходных положений Закона N 1957 Закон N 1957 вступает в силу со дня опубликования, и его нормы распространяются на результаты финансово-хозяйственной деятельности плательщика налога по результатам налогового периода, на который приходится дата такого вступления. Поскольку Закон N 1957 опубликован 30.07.2004 г., то есть в третьем квартале 2004 года, то норма пп 4.1.6 ст. 4 Закона о включении в состав валового дохода плательщика налога дотаций, предоставляемых Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы в соответствии со ст. 86 Закона N 1344, применяется начиная с 01.07.2004 г.

Заместитель Председателя С.Лекарь

  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

 ПИСЬМО

от 17.09.2004 г. N 8217/6/15-1116

 (Извлечение)

 ГНАУ рассмотрела письмо... о налоговом учете сумм дотаций, предоставленных Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, и сообщает.

 <...>

 Приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 10.01.2001 г. N 1, зарегистрированным в Минюсте 26.01.2001 г. под N 75/5266, утвержден Порядок предоставления работодателю дотации на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных (далее - Приказ N 1).

 При этом п. 3 Общих положений Приказа N 1 определено, что под термином "дотация" понимают денежные средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы для покрытия расходов на заработную плату лиц, трудоустроенных по направлению государственной службы занятости, предоставленные работодателю, создающему дополнительные рабочие места для трудоустройства безработных.

 Таким образом, в бюджете, в целях создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных, могут предусматриваться соответствующие денежные средства, предоставленные работодателю на покрытие расходов на заработную плату лиц, трудоустроенных по направлению государственной службы занятости.

 Пунктом 4.1 ст. 4 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" (далее - Закон) определено, что валовой доход - это общая сумма дохода плательщика налога от всех видов деятельности, полученного (начисленного) в течение отчетного периода в денежной, материальной или нематериальной формах...

 Принимая во внимание приведенное выше, без учета компенсаций (дотаций), предоставляемых субъектам хозяйственной деятельности на покрытие расходов на заработную плату лиц, трудоустроенных по направлению государственной службы занятости, в связи с созданием дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных, невозможно правильное определение прибыли - объекта налогообложения предприятий (плательщиков налога).

 Подпунктом 4.1.6 ст. 4 Закона, в частности, определено, что в состав валового дохода плательщика налога включаются доходы из других источников в виде сумм дотаций и субсидий из фондов общеобязательного государственного социального страхования или бюджетов, полученных плательщиком налога. (С изменениями, внесенными Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О налогообложении прибыли предприятий" от 01.07.2004 г. N 1957 (далее - Закон N 1957)).

 Таким образом, доход плательщика налога, полученный им из бюджета в виде дотаций для покрытия расходов на заработную плату лиц, трудоустроенных по направлению государственной службы занятости в связи с созданием дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных, считается доходом из других источников и включается с целью налогообложения в состав его валовых доходов.

 Дополнительно сообщаем, что в соответствии с абзацем первым раздела III Переходных положений Закона N 1957 Закон N 1957 вступает в силу со дня опубликования, и его нормы распространяются на результаты финансово-хозяйственной деятельности плательщика налога по результатам налогового периода, на который приходится дата такого вступления. Поскольку Закон N 1957 опубликован 30.07.2004 г., то есть в третьем квартале 2004 года, то норма пп 4.1.6 ст. 4 Закона о включении в состав валового дохода плательщика налога дотаций, предоставляемых Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы в соответствии со ст. 86 Закона N 1344, применяется начиная с 01.07.2004 г.  

 

Заместитель Председателя 

 

С. Лекарь 

 Напечатано:

"Все для бухгалтера в торговле",

N 44, 1 ноября 2004 г.

  

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 ЛИСТ

 від 26.07.2001 р. N 5183/5/15-1116

Про надання роз'яснення

 Державна податкова адміністрація України розглянула лист Державного центру зайнятості від 18.06.2001 року N ДЦ-04-1839 щодо питань, пов'язаних з оподаткуванням дотацій, наданих роботодавцям на створення нових робочих місць.

 Відповідно до пункту 3 Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.2001 р. N 1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 р. за N 75/5266, дотація - це кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, надані роботодавцю, що створює додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних за направленням державної служби зайнятості, на покриття витрат на заробітну плату прийнятих на них осіб.

 Рішення про надання роботодавцю дотації приймається директорами районних, міськрайонних, міських районних у містах центрів зайнятості, які є робочими органами виконавчої дирекції Фонду, за місцем реєстрації роботодавця як платника внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

 Підпунктом 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 Закону України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (зі змінами та доповненнями) визначено, що валовий дохід включає доходи з інших джерел та від позареалізаційних операцій, у тому числі дотації, отримані роботодавцями за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 Позареалізаційна операція - це діяльність підприємства, що безпосередньо не пов'язана з реалізацією продукції (робіт, послуг) та іншого майна, включаючи основні фонди, нематеріальні активи, продукцію допоміжного й обслуговуючого виробництва.

 Відповідно до підпункту 5.6.1 пункту 5.6 статті 5 вищезазначеного Закону України до складу валових витрат платника податку відносяться витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на виплату авторських винагород та виплат за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, установлені за домовленістю сторін.

 Таким чином, кошти, отримані роботодавцями від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України у вигляді дотацій на створення робочих місць для працевлаштування безробітних за направленням державної служби зайнятості, включаються до валового доходу роботодавців, а фактичні витрати на оплату праці таких фізичних осіб - до валових витрат роботодавців.

Заступник Голови 

Г. Оперенко 

 Надруковано:

"Баланс",

N 33, 14 серпня 2001 р.


[1] Висловлену в Листах від 26.07.2001 р. №5183/5/15-1116 "Про надання роз'яснення" (див. “Документи для роботи” №9/2001) та від 29.04.2003 р. №4111/16/15-1116Щодо відображення в податковому обліку дотацій, наданих роботодавцям на створення робочих місць для працевлаштування безробітних” див. “Документи для роботи” №9/2001)

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/strax_bezr/20_9.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"