Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XVI. МАРАЗМИ, НОВИНИ СТРАХУВАННЯ

Держфінпослуг реєструє договори перестрахування, в ЄС цього не роблять

Ніби для перепинення фінансових схем Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України згідно з розпорядженням від 28.03.2011 р.  N 153 реєструє договори перестрахування. Але маразм в тому, що в Європі ніде немає реєстрації договорів перестрахування. Це створює зайві бюрократичні перепони.

Але для перестрахування всередині країни найбільше шкоди зробив Податковий кодекс, який для них зробив оподаткування за ставкою 3%. Раніше це стосувалося лише договорів перстрахування з нерезидентами.

Віталій МОСЕЙЧУК

07.10.2011

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

28.03.2011  N 153

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      31 травня 2011 р.

                                      за N 642/19380

 Про затвердження Порядку

реєстрації договорів перестрахування

Відповідно до статті 12 Закону України “Про страхування” та підпункту 2 пункту 10 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:

1. Затвердити Порядок реєстрації договорів перестрахування (додається).

2. Департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов’язків.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комісії В.Волга

Перший заступник Голови — Голова ліквідаційної комісії Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Г.М.Яцишина

В.о. Голови

Національного банку України І.Соркін

                                        Протокол засідання Комісії

                                        28 березня 2011 р.  N 621

 

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Розпорядження Державної

                                      комісії з регулювання ринків

                                      фінансових послуг України

                                      28.03.2011  N 153

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      31 травня 2011 р.

                                      за N 642/19380 

                             ПОРЯДОК

реєстрації договорів перестрахування

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 12 Закону України “Про страхування”.

2. Страховиком (цедентом, перестрахувальником) — резидентом (далі — Заявник) у Держфінпослуг реєструються:

договори перестрахування, укладені із страховиками (перестраховиками) — нерезидентами;

договір перестрахування (договори перестрахування), укладений (укладені) з одним і тим самим страховиком (перестраховиком) — резидентом, у разі якщо сума перестрахового (перестрахових) платежу (платежів) за ним (ними) дорівнює (дорівнюють) або перевищує (перевищують) протягом календарного року сумарно 150000 гривень.

Інші договори перестрахування підлягають реєстрації у страховика (перестраховика) та страховика (цедента, перестрахувальника).

3. Для реєстрації договорів перестрахування Заявник подає до Держфінпослуг разом із заявою про реєстрацію договору перестрахування (далі — Заява) (додаток 1 до цього Порядку) копії договорів перестрахування.

Копії договорів перестрахування на двох і більше сторінках повинні бути прошнуровані та містити наскрізну нумерацію сторінок.

4. У разі укладення договору перестрахування, який згідно з абзацами першим — третім пункту 2 цього Порядку підлягає реєстрації, із страховиком (перестраховиком) — нерезидентом Заявник протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня укладення договору надсилає до Держфінпослуг (разом із Заявою) для реєстрації копії договорів перестрахування з страховиками (перестраховиками) — нерезидентами у трьох примірниках, один з яких повинен бути засвідчений нотаріально, а два інших засвідчені відбитком печатки та підписом керівника Заявника.

У разі досягнення або перевищення суми здійсненого перестрахового платежу (перестрахових платежів) 150000 гривень за договором (договорами) перестрахування, укладеним (укладеними) з одним і тим самим страховиком (перестраховиком) — резидентом, протягом десяти робочих днів з дня такого досягнення та/або перевищення Заявник надсилає до Держфінпослуг (разом із Заявою) для реєстрації копії договорів перестрахування (разом з усіма змінами (за наявності) із страховиком (перестраховиком) — резидентом у двох примірниках, засвідчених відбитком печатки та підписом керівника Заявника.

Договори перестрахування, зазначені в абзаці другому цього пункту, підлягають реєстрації у разі досягнення або перевищення протягом календарного року суми здійсненого перестрахового платежу (перестрахових платежів) 300000 гривень та усіх інших сум, що є кратними 150000 гривень.

Заява повинна бути приєднана до однієї з копій договору перестрахування, засвідчених відбитком печатки та підписом керівника Заявника, та прошита разом з цією копією та усіма змінами (за наявності).

5. За результатами розгляду поданих на реєстрацію договорів перестрахування протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Заяви уповноважені особи Держфінпослуг, визначені наказом Голови Держфінпослуг, реєструють договір перестрахування або залишають його без реєстрації.

У разі залишення договору перестрахування без реєстрації Заявник письмово повідомляється про підстави такого залишення.

6. У разі реєстрації договору перестрахування на титульному аркуші кожного примірника копії договору перестрахування робиться напис або проставляється штамп з написом про дату і номер реєстрації, зразок якого наведений у додатку 2 до цього Порядку, та робиться відмітка в журналі реєстрації договорів перестрахування.

Номер реєстрації — це порядковий номер, що починається з 1 січня кожного року.

У кінці кожної сторінки нотаріально засвідченої копії договору перестрахування проставляється також відбиток відповідної печатки Держфінпослуг.

7. Копія зареєстрованого договору перестрахування, до якої приєднано Заяву, залишається в Держфінпослуг, а інші копії протягом трьох робочих днів з дня реєстрації разом із супровідним листом повертаються Заявнику.

8. Договори перестрахування, що підлягають реєстрації, мають відповідати загальним вимогам до договорів, установленим Цивільним кодексом України (435-15), та/або вимогам до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), передбаченим законодавством про зовнішньоекономічну діяльність, з урахуванням установлених іншим законодавством особливостей, зокрема щодо:

предмета договору перестрахування;

розміру страхової суми за договором перестрахування;

переліку страхових випадків;

розміру перестрахових платежів і строків їх сплати;

перестрахового тарифу;

умов здійснення перестрахової виплати та причин відмови в перестраховій виплаті.

9. Договори перестрахування залишаються без реєстрації у разі:

оформлення документів із порушенням вимог цього Порядку;

відсутності у страховика (перестраховика) — резидента чинної ліцензії на проведення відповідного виду страхування або зупинення чи обмеження ліцензії, виданої страховику (перестраховику) — резиденту на проведення відповідного виду страхування;

невідповідності страховика (перестраховика) — нерезидента вимогам, визначеним статтею 2 Закону України “Про страхування” та пунктом 2 Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 N 124 ;

невідповідності договорів перестрахування пункту 8 цього Порядку.

Про залишення договору перестрахування без реєстрації заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення договору без реєстрації протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Заяви.

Після усунення причин, що були підставою для залишення договору перестрахування без реєстрації, заявник може повторно подати договір перестрахування.

Якщо заявник письмово погодився з підставами, зазначеними в листі Держфінпослуг про залишення без реєстрації договору перестрахування, Держфінпослуг може повернути документи, які подавалися для реєстрації договорів перестрахування (крім одного примірника копії договору страхування), у разі письмового звернення заявника про повернення таких документів.

10. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства України.

Член Комісії — директор департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур О.М.Калінін

Додаток 1

                                      до Порядку реєстрації

                                      договорів перестрахування

 

 

                              ЗАЯВА

про реєстрацію договору перестрахування

 Заявник _________________________________________________________

                       (повне найменування страховика

                       (цедента, перестрахувальника),

                      код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

 

 просить зареєструвати договір перестрахування:

 ________________________________________________________________,

               (дата, номер та строк дії договору)

 

 страховик (перестраховик)

 ________________________________________________________________;

        (повне найменування, код за ЄДРПОУ (за наявності),

                        місцезнаходження)

 

 та/або зміни до договору перестрахування:

 ________________________________________________________________,

(дата, номер реєстрації договору, до якого вносяться зміни)

 вид страхування: _______________________________________________,

 розмір перестрахового    платежу    за    укладеним     договором

 перестрахування із зазначенням грошової одиниці (за наявності) __

 _________________________________________________________________

 

 Кількість копій   договорів   перестрахування   (із   зазначенням

 кількості аркушів) ______________________________________________

 

 "__" _____ 20__ року N __  Підпис керівника заявника ____________

                            (прізвище, ініціали)

 

                 М.П.

 

 

Додаток 2

                                      до Порядку реєстрації

                                      договорів перестрахування

 

 

                              НАПИС

про реєстрацію договору перестрахування

------------------------------------------------------------------

|        Зареєстровано в Державній комісії з регулювання         |

|                ринків фінансових послуг України                |

|                                                                |

| "___" _______ 20__ року                         за N _________ |

|                                                                |

| ________________________    __________    ____________________ |

|   (найменування посади       (підпис)     (прізвище, ініціали) |

|   уповноваженої особи)                                         |

------------------------------------------------------------------

  ___________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/strax/16_21.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"