Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XVI. МАРАЗМИ, НОВИНИ СТРАХУВАННЯ

Договори страхування укладаються не у відповідності до правил страхування, з якими клієнта лише знайомлять, а також за правилами, які суперечать законодавству

Відповідно до статті 6 Закону України  від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР “Про страхування” добровільне страхування — це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства. В результаті клієнти страхових компаній більше зважають уваги на страховий договір, а не на правила страхування. Які клієнтам, як правило, дають лише почитати (в кращому випадку, страховик повинен лише ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування, але видавати їх кожному не зобов’язаний), але саме за правилами страхування можна і не отримати страхового відшкодування.

Більше того, з розпорядження Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг від 16.04.2009 р. № 259  “Про оприлюднення звернення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України до учасників ринку страхових послуг” можна дізнатися про існування фактів укладання договорів страхування не у відповідності до правил страхування, а також використання правил страхування, які не відповідають вимогам законодавства.

Тому при страхуванні звертайте в першу чергу увагу на правила страхування, вимагайте у страхової компанії їхню завірену копію та порівняйте правила страхування із договором та страховим законодавством. Інакше можна втратити всі свої страхові внески, нерви та купу часу.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Стаття 17. Правила страхування

Правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування.

Правила страхування повинні містити:

предмет  договору  страхування;

порядок визначення розмірів страхових сум та (або) розмірів страхових виплат;

страхові ризики;

виключення із страхових випадків і обмеження страхування;

строк та місце дії договору страхування;

порядок укладення договору страхування;

права та обов’язки сторін;

дії страхувальника у разі настання страхового випадку;

перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків;

порядок і умови здійснення страхових виплат;

строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат;

причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування;

умови припинення договору страхування;

порядок вирішення спорів;

страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори страхування життя;

страхові тарифи та методику їх розрахунку за договорами страхування життя;

особливі умови.

У разі, якщо страховик запроваджує нові правила страхування чи коли до правил страхування вносяться зміни та (або) доповнення, страховик повинен подати ці нові правила, зміни та (або) доповнення для реєстрації до Уповноваженого органу.

Уповноважений орган має право відмовити у видачі ліцензії та реєстрації правил чи змін та (або) доповнень до них, якщо подані правила страхування або зміни чи доповнення до них суперечать чинному законодавству, порушують чи обмежують права страхувальника або не відповідають вимогам цієї статті.

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 16.04.2009  N 259

 Про оприлюднення звернення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України до учасників ринку страхових послуг

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” щодо захисту інтересів споживачів фінансових послуг, з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг як в цілому на ринку небанківського фінансового сектора, так і безпосередньо на ринку страхових послуг, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:

1. Довести звернення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (додається) до відома учасників ринку страхових послуг.

2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити оприлюднення звернення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України шляхом публікації у відповідних засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Держфінпослуг.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії — директора департаменту страхового нагляду.

Голова Комісії В.Суслов

                                      Протокол засідання Комісії

                                      16.04.2009  N 471

 

 

Додаток

                                      Учасникам ринку страхових

                                      послуг

 

 

  ЗВЕРНЕННЯ

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

У зв’язку з негативними проявами на ринках небанківських фінансових послуг, які сталися внаслідок світової фінансової кризи, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі — Держфінпослуг) наголошує на пріоритетності у своїй діяльності захисту інтересів споживачів фінансових послуг на ринках небанківських фінансових послуг, зокрема, у сфері діяльності страхових компаній.

Пріоритетність зазначеного напряму роботи Держфінпослуг буде означати вжиття невідкладних та реальних, виходячи з повноважень Держфінпослуг, кроків по усуненню порушень прав споживачів страхових послуг, а саме:

вжиття жорстких адекватних заходів впливу до страховиків у разі невиконання та/або неналежного виконання ними зобов’язань за укладеними договорами страхування;

створення сприятливих умов для стабілізації фінансового стану та діяльності в цілому тим страховикам, якими розроблені та реалізуються якісні страхові продукти та які забезпечують належне врегулювання заявлених страхувальниками збитків.

Невиконання договірних зобов’язань є прямим порушенням конституційних прав громадян, порядку надання фінансових послуг.

Держфінпослуг вважає неприпустимою наявність у діяльності страховиків порушень вимог законодавства про фінансові послуги, насамперед в частині:

1) недотримання страховиками вимог, встановлених законодавством щодо платоспроможності;

2) укладання договорів страхування не у відповідності до правил страхування;

3) обмеження та/або порушення прав страхувальників, визначених законодавством та/або договором страхування;

4) безпідставної відмови у здійсненні страхової виплати або сплати страхового відшкодування;

5) невиконання обов’язку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування в належному обсязі та у передбачений договором страхування термін;

6) невиконання страховиками інших своїх зобов’язань у порядку, терміни та строки згідно з укладеними договорами страхування;

7) використання правил страхування, які не відповідають вимогам законодавства;

8) поширення страховими компаніями в будь-якій формі реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості про їх діяльність у сфері фінансових послуг;

9) обмеження та/або порушення права страхувальників та потенційних споживачів страхових послуг на доступ до інформації щодо діяльності страхової компанії, в тому числі щодо відомостей про фінансові показники та економічний стан страховика, які підлягають обов’язковому оприлюдненню, переліку керівників страховика та його відокремлених підрозділів, переліку страхових продуктів, що пропонуються страховиком, цін/тарифів страхових послуг, іншої інформації з питань надання фінансових послуг та інформації, право на отримання якої закріплене в законах України.

У разі виявлення вищезазначених порушень Держфінпослуг буде вживати всіх передбачених законодавством заходів впливу з метою усунення порушень та захисту інтересів споживачів фінансових послуг.

Держфінпослуг звертає увагу на необхідність проведення страховиками самостійної перевірки наявних у них правил страхування з метою приведення їх у відповідність до вимог законодавства, а також приведення умов договорів страхування у відповідність до правил страхування.

Разом з тим, враховуючи відсутність будь-якої фінансової підтримки належного рівня ліквідності фінансових установ з боку держави в умовах кризової ситуації, що склалася у небанківському фінансовому секторі, Держфінпослуг звернулась до Національного банку України з пропозицією щодо опрацювання програми спільних дій з подолання кризи в небанківському фінансовому секторі.

Держфінпослуг, зокрема, наполягає на першочерговому вирішенні питань щодо оперативного запровадження механізмів підтримання ліквідності фінансових установ, у т.ч. страховиків, створення фонду гарантування страхових виплат за рахунок коштів страхових резервів страхових компаній, що зосереджуватимуться на рахунках Національного банку України, із забезпеченням вільного доступу страховиків до таких коштів з метою здійснення страхових виплат (відшкодувань).

Крім того, Держфінпослуг виступила з ініціативою поширення практики проведення валютних аукціонів для забезпечення потреб страхувальників — фізичних осіб в іноземній валюті по договорах страхування життя, в яких грошові зобов’язання сторін визначені у вільноконвертованій валюті, із забезпеченням використання придбаної іноземної валюти за цільовим призначенням.

Держфінпослуг також підтримує внесений до Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення поширення наслідків фінансової кризи на страховий ринок України” (реєстр. N 4254 від 20.03.2009) та проект Закону України “Про термінові заходи з упередження наслідків світової фінансової кризи та про внесення змін до деяких законів України” (реєстр. N 3306 від 23.12.2008), які передбачають ряд антикризових заходів на підтримку суб’єктів страхового ринку, та продовжує роботу по супроводженню законопроектів, спрямованих на подолання наслідків впливу проявів фінансової кризи на страховий ринок України.

Голова                                                                       В.Суслов

 ___________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/strax/16_13.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"