Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XLІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПРОКУРАТУРИ

ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ, ЯКІ МАЮТЬ КЛАСНІ ЧИНИ, НОСЯТЬ ПОГОНИ, КОКАРДИ ТА ІНШЕ, ЩО ПОРУШУЄ ПРАВО ЗВИНУВАЧЕНИХ НА РІВНІСТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ І НІБИ ЗВЕЛИЧУЄ ДЕРЖАВНЕ ЗВИНУВАЧЕННЯ ПЕРЕД СУДОМ ПОРІВНЯНО З ОБВИНУВАЧЕНИМ БЕЗ ФОРМИ

Згідно із статтею 53 Закон України від 05.11.1991 р.  № 1789-XII “Про прокуратуру” працівники прокуратури, яким присвоєно класні чини, мають єдиний формений одяг з відповідними відзнаками, що видається безкоштовно. Положення про цей одяг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1392. А одяг цей передбачає погони, кокарди, лампаси. Прямо як у війську.

Нагадаю, що за статтею 121 Конституції України прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

А тепер уявимо собі ситуацію кожного суду, де є представники прокуратури. Підсудний, як правило, без форменого одягу, адвокат, без форменого одягу, суддя без форменого одягу в мантії (принаймні суддя без погонів, зірок та лампасів), а прокурор весь у формі. На мій погляд, це є тиск на суд, оскільки складається враження, що держава ніби виглядає краще, аніж підсудний, який може бути у подраному чи несвіжому одязі.

На мій погляд формений одяг прокурорів у судовому засіданні порушує право на рівність перед судом, яке гарантовано Конституцією. Адже її стаття 129 говорить, що судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону.

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

Основними засадами судочинства є:

1) законність;

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

3) забезпечення доведеності вини;

4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;

6) забезпечення обвинуваченому права на захист;

7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;

9) обов’язковість рішень суду.

Тобто, якщо прокурор має погони із зірками, то і підсудний з адвокатом мають право на них, щоб бути рівними перед судом (жарт).

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України

        ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 4, ст.14 )

Відповідно до статті 47 Закону України “Про прокуратуру” Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ :

1. Затвердити Положення про класні чини працівників органів прокуратури України і ввести його в дію з 1 грудня 1991 року (додається).

2. Зберегти за працівниками органів прокуратури України класні чини, які вони мають на день прийняття Закону України “Про прокуратуру”.

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК

 м.Київ, 6 листопада 1991 року

      N 1795-XII

 

                            ПОЛОЖЕННЯ

          про класні чини працівників органів прокуратури

                             України

                      I. Загальні положення

1. Відповідно до Закону України “Про прокуратуру”

це Положення визначає порядок встановленя і присвоєння класних чинів працівникам органів прокуратури.

2. Встановлюється 10 класних чинів працівників органів прокуратури:

державний радник юстиції України державний радник юстиції 1 класу державний радник юстиції 2 класу державний радник юстиції 3 класу старший радник юстиції радник юстиції молодший радник юстиції юрист 1 класу юрист 2 класу юрист 3 класу

3. Присвоєння класного чину провадиться в послідовному порядку з урахуванням ділових і особистих якостей працівника відповідно до посади, яку він займає, та стажу роботи.

Присвоєння класного чину без додержання цих вимог може мати місце лише у випадках, передбачених статтею 9 цього Положення.

4. Працівникам органів прокуратури присвоюються відповідні даній посаді класні чини:

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

юстиції України

юстиції 1 класу прокурора України

         юстиції 2 класу        України

                             2) прокурор Кримської АРСР

                             3) прокурори областей поза групою

                                та м. Києва

 

   4    Державний радник     1) начальники      та      заступники

         юстиції 3 класу        начальників  управлінь, начальники

                                відділів, старші слідчі в особливо

                                важливих    справах    Генеральної

                                прокуратури     України,    старші

                                помічники  Генерального  прокурора

                                України з особливих доручень

                             2) прокурори  областей,  транспортні,

                                природоохоронні та інші  прокурори

                                (на  правах  обласних),  прокурори

                                міст поза групою

                             3) перші заступники прокурорів

                                Кримської АРСР, областей поза

                                групою та м. Києва

                             4) ректор інституту підвищення

                                кваліфікації Генеральної

                                прокуратури України

 

   5    Старший радник       1) заступники  начальників  відділів,

         юстиції                начальники   відділів   у   складі

                                управлінь Генеральної  прокуратури

                                України

                             2) старші    прокурори,    слідчі   в

                                особливо     важливих      справах

                                Генеральної  прокуратури  України,

                                помічники  Генерального  прокурора

                                України з особливих доручень

                             3) заступники   прокурорів  Кримської

                                АРСР,    областей,       м. Києва,

                                транспортних,    природоохоронних,

                                інших   прокурорів   (на    правах

                                обласних) та міст поза групою

                             4) начальники  управлінь  та відділів

                                прокуратур     Кримської     АРСР,

                                областей,            транспортних,

                                природоохоронних  та   інших   (на

                                правах обласних)

                             5) старші  слідчі в особливо важливих

                                справах   прокуратури    Кримської

                                АРСР,  старші помічники прокурорів

                                Кримської  АРСР,  областей  та  м.

                                Києва

                             6) прокурори міст першої групи

                             7) проректор   інституту   підвищення

                                кваліфікації           Генеральної

                                прокуратури  України  та завідуючі

                                кафедрами цього інституту

                             8) начальник     учбового      центру

                                Генеральної прокуратури України

 

   6     Радник юстиції      1) прокурори  управлінь  та  відділів

                                Генеральної прокуратури України

                             2) заступники   начальників,   старші

                                прокурори  управлінь  і  відділів,

                                слідчі   в    особливо    важливих

                                справах,  старші слідчі прокуратур

                                Кримської   АРСР,   областей,   м.

                                Києва,        транспортних       і

                                природоохоронних   прокуратур  (на

                                правах    обласних),    слідчі   в

                                особливо     важливих      справах

                                прокуратур міст

                             3) прокурори  міст  другої та третьої

                                груп, районів та прирівняні до них

                                прокурори

                             4) заступники прокурорів міст  першої

                                групи

                             5) начальники   відділів,   завідуючі

                                кабінетами,         лабораторіями,

                                викладачі   інституту   підвищення

                                кваліфікації           Генеральної

                                прокуратури України

 

   7     Молодший радник     1) помічники   прокурорів,  прокурори

          юстиції               управлінь,   відділів   прокуратур

                                Кримської АРСР, областей, м.Києва,

                                транспортних,  природоохоронних та

                                прирівняних до них прокуратур

                             2) заступники прокурорів міст  другої

                                та   третьої   груп,   районів  та

                                прирівняних до них прокуратур

                             3) старші    помічники    прокурорів,

                                старші  слідчі,  слідчі прокуратур

                                міст, районів  та  прирівняних  до

                                них прокуратур

                             4) викладачі      учбового     центру

                                Генеральної прокуратури України

 

   8     Юрист 1 класу          помічники  міських,  районних   та

   9     Юрист 2 класу          прирівняних   до   них  прокурорів

  10     Юрист 3 класу          (залежно від строку перебування  в

                                класному чині)

 

Як виняток, присвоєння вищого класного чину працівникові, незалежно від посади, яку він займає, може мати місце за зразкове виконання службових обов’язків, ініціативу в роботі, інші значні заслуги, з урахуванням стажу роботи.

5. Строки перебування в класних чинах:

юриста 3 класу — 2 роки юриста 2 класу — 2 роки юриста 1 класу — 3 роки молодшого радника юстиції — 3 роки радника юстиції — 4 роки старшого радника юстиції — 4 роки

Строки перебування в чинах державного радника юстиції 1, 2, 3 класів не встановлюються. Присвоєння чергового чину цих класів можливе у випадках підвищення працівника на посаді або за особливі заслуги в роботі.

II. Присвоєння класних чинів

6. Згідно з Законом України “Про прокуратуру”

класні чини державного радника юстиції України, державного радника юстиції 1, 2, 3 класів присвоюються Президентом України.

Інші класні чини присвоюються Генеральним прокурором України.

7. Класний чин юриста 3 класу присвоюється працівникам, які працюють в органах прокуратури не менше 6 місяців, а молодим спеціалістам — після закінчення строку стажування і призначення на посаду.

8. Працівникам, що перейшли на роботу в органи прокуратури з інших організацій, класні чини присвоюються з урахуванням посад, на які їх призначено, і досвіду роботи.

9. Генеральний прокурор України має право:

а) в окремих випадках за зразкове виконання службових обов’язків присвоювати працівникам чергові класні чини до закінчення строку, зазначеного в статті 5 цього Положення;

б) при призначенні на вищу посаду присвоювати чин без дотримання черговості, але не більш як на два чини вище того, в якому працівник перебуває;

в) входити з поданням до Президента України про присвоєння класного чину Державного радника юстиції 1, 2 і 3 класів.

10. Працівники органів прокуратури, яким присвоєно класні чини, перебувають у них довічно. Позбавлення класного чину може мати місце при звільненні працівника з органів прокуратури за проступки, що порочать його. У разі грубих порушень службового обов’язку працівником прокуратури чи негідної поведінки його може бути понижено в чині.

11. Працівникам органів прокуратури, які мають класні чини, виплачуються відповідні грошові надбавки до посадових окладів.

12. Працівники органів прокуратури, які мають класні чини, під час виконання службових обов’язків носять формений одяг.

 

ПОСТАНОВА

                   від 7 вересня 1998 р. N 1392

                               Київ

              Про формений одяг працівників органів

прокуратури, яким присвоєно класні чини

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

зразки (малюнки) форменого одягу працівників органів прокуратури, яким присвоєно класні чини (додаються до оригіналу); перелік та опис форменого одягу працівників органів прокуратури, яким присвоєно класні чини, а також норми забезпечення ним, що додаються.

2. Установити, що порядок видачі, обліку та носіння форменого одягу працівників прокуратури затверджується Генеральною прокуратурою України.

3. Міністерству економіки починаючи з 1998 року під час формування загальних обсягів продукції для забезпечення державних потреб передбачати обсяги виготовлення службового обмундирування відповідно до заявок Генеральної прокуратури України.

Прем’єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 39

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 7 вересня 1998 р. N 1392

                         ПЕРЕЛІК ТА ОПИС

форменого одягу працівників органів прокуратури, яким присвоєно класні чини I. Форма одягу державних радників юстиції Комплект парадної форми

Кашкет напіввовняний світло-сірого кольору з околичкою і кантами блакитного кольору, кокардою золотистого кольору та шитвом на околичці з позолоти. Козирок чорний. Над козирком на двох малих формених гудзиках кріпиться позумент з позолоти. Козирок кашкета державного радника юстиції України по краях оздоблено двома колосками, вишитими позолотою.

Костюм з напіввовняної тканини світло-сірого кольору, що складається з двобортного кітеля та штанів навипуск без манжет з лампасами і кантом у боковому шві блакитного кольору. Комір кітеля та манжети рукавів оздоблено кантом блакитного кольору. Кітель має шість великих формених гудзиків та три малих — на шліці рукава. На комірі позолотою вишито орнамент та зображення щита і двох мечів.

Погони нашивні світло-сірого кольору.

Сорочка з довгим рукавом білого кольору.

Сорочка навипуск з коротким рукавом білого кольору.

Краватка чорного кольору.

Шкарпетки літні.

Шкарпетки зимові.

Туфлі шкіряні чорного кольору.

Кашне трикотажне білого кольору.

Комплект щоденної форми

Кашкет напіввовняний темно-синього кольору з околичкою чорного кольору, кантами блакитного кольору і кокардою золотистого кольору. Козирок чорний. Над козирком на двох маленьких формених гудзиках кріпиться позумент з позолоти. Козирок кашкета державного радника юстиції України по краях оздоблено двома колосками, вишитими позолотою.

Шапка зимова каракулева з кокардою золотистого кольору.

Куртка зимова подовжена із напіввовняної тканини темно-синього кольору з внутрішньою потайною застібкою та поясом по лінії талії, з утеплювачем із штучного хутра. Комір із натурального каракулю. Погони нашивні темно-сірого кольору. Кишені накладні.

Плащ з напіввовняної тканини темно-синього кольору, однобортний, підперезаний поясом. Погони нашивні темно-сірого кольору. На комірі позолотою вишито орнамент та зображення щита і двох мечів. Плащ застібається на чотири потайних гудзики, по одному форменому гудзику пришивається на хлястиках рукавів.

Костюм з напіввовняної тканини темно-синього кольору складається з двобортного кітеля і штанів навипуск без манжет з лампасами та кантом у боковому шві блакитного кольору. Комір кітеля та манжети рукавів оздоблено кантом блакитного кольору. Кітель має шість великих формених гудзиків та три малих — на шліці рукава. На комірі позолотою вишито орнамент та зображення щита і двох мечів. Погони нашивні темно-сірого кольору.

Сорочка з довгим рукавом білого кольору.

Сорочка навипуск з коротким рукавом білого кольору.

Сорочка з довгим рукавом блакитного кольору.

Сорочка з коротким рукавом блакитного кольору.

Краватка темно-синього кольору.

Шкарпетки літні.

Шкарпетки зимові.

Туфлі шкіряні чорного кольору.

Чоботи шкіряні чорного кольору з “блискавкою”, підбивка із штучного хутра.

Рукавички шкіряні п’ятипалі утеплені чорного кольору.

Пасок для штанів чи спідниці шкіряний чорного кольору.

Кашне трикотажне сірого кольору.

Для працівників органів прокуратури — жінок, яким присвоєно класні чини, форма одягу така ж, як і для чоловіків, за винятком шкарпеток, штанів і кашкета, які замінюються колготками, спідницею та беретом. Спідниця прямого силуету двошовна. На береті кріпиться кокарда золотистого кольору.

Замість двобортного кітеля жінки можуть носити однобортний із застібкою на три формених великих гудзики.

Погони і фурнітура

Погони нашивні, виготовлені із спеціальної тканини світло-сірого та темно-сірого кольору. Краї погонів оздоблені кантом блакитного кольору. Погони знімні білого кольору, виготовлені із спеціальної тканини.

На погонах державного радника юстиції України у верхній частині розміщено Державний Герб України, обшитий гілками, у середній частині — велику зірку.

На погонах державних радників юстиції розміщено: радника юстиції 1 класу — 3 зірки, радника юстиції 2 класу — 2 зірки, радника юстиції 3 класу — 1 зірку.

Кокарда металева золотистого кольору із зображенням тризуба на блакитному тлі, краї кокарди по колу оздоблено гілками. Гудзики великі металеві діаметром 20 мм та малі металеві — діаметром 13 мм золотистого кольору із зображенням Державного Герба України по середині, по колу — оздоблена у вигляді листочків.

Зірка на погоні державного радника юстиції України має діаметр кола 35 мм, а зірка на погоні державного радника юстиції — 25 мм.

Погони державних радників юстиції та комір вишиваються позолотою.

II. Форма одягу радників юстиції та юристів

Кашкет напіввовняний темно-синього кольору з окличкою чорного кольору, кантами блакитного кольору і кокардою золотистого кольору. Козирок чорного кольору. Над козирком на двох малих формених гудзиках кріпиться позумент золотистого кольору.

Шапка зимова із натурального хутра з кокардою золотистого кольору.

Куртка зимова подовжена із напіввовняної тканини темно-синього кольору з внутрішньою потайною застібкою та поясом по лінії талії, з утеплювачем та коміром із штучного хутра. Погони нашивні темно-сірого кольору. Кишені накладні.

Плащ однобортний з напіввовняної тканини темно-синього кольору, підперезаний поясом, застібається на чотири потайних гудзики, по одному форменому гудзику пришивається на хлястиках рукавів. Погони нашивні темно-сірого кольору.

Костюм з напіввовняної тканини темно-синього кольору, що складається з двобортного кітеля та штанів без манжет з кантом блакитного кольору у боковому шві. Кітель має шість великих формених гудзиків та три малих — на шліці рукава. На комірі вишито орнамент та зображення щита і двох мечів.

Сорочка з довгим рукавом білого кольору.

Сорочка навипуск з коротким рукавом білого кольору.

Сорочка з довгим рукавом блакитного кольору.

Сорочка з коротким рукавом блакитного кольору.

Краватка темно-синього кольору.

Шкарпетки літні.

Шкарпетки зимові.

Туфлі шкіряні чорного кольору.

Чоботи шкіряні чорного кольору з підбивкою із штучного хутра.

Рукавички шкіряні п’ятипалі утеплені чорного кольору.

Пасок для штанів чи спідниці шкіряний чорного кольору.

Кашне трикотажне сірого кольору.

Для працівників органів прокуратури — жінок, яким присвоєно класні чини, форма одягу така ж, як і для чоловіків, за винятком шкарпеток, штанів і кашкета, які замінюються колготками, спідницею та беретом. Спідниця прямого силуету двошовна. На береті кріпиться кокарда золотистого кольору.

Замість двобортного кітеля жінки можуть носити однобортний із застібкою на три формених великих гудзики.

Погони і фурнітура

Погони радників юстиції та юристів виготовляються із спеціальної тканини. Нашивні погони темно-сірого кольору із синіми просвітами. Знімні погони білого кольору із синіми просвітами. Погони радників юстиції мають два синіх просвіти. На погонах кріпляться великі зірки залежно від класного чину: старшого радника юстиції — 3 зірки, радника юстиції — 2 зірки, молодшого радника юстиції — 1 зірка. Погони юристів мають один синій просвіт, на них кріпляться маленькі зірки залежно від класного чину: юриста 1 класу — 4 зірки, юриста 2 класу — 3 зірки, юриста 3 класу — 2 зірки.

Кокарда металева золотистого кольору із зображенням тризуба на блакитному тлі з металевою смужкою золотистого кольору, на якій вишито гілочку з листочками. Емблема металева золотистого кольору із зображенням щита та двох мечів. Зірки металеві золотистого кольору діаметром кола: у радника юстиції — 20 мм, у юристів — 13 міліметрів. Гудзики великі золотистого кольору діаметром 20 міліметрів. Гудзики маленькі золотистого кольору діаметром 13 міліметрів. У середині гудзика — зображення щита і двох мечів.

Орнамент та зображення щита і двох мечів прикріпляються на ріжках коміра. Широкі смужки орнаменту прикріпляються на комірі у радників юстиції, а вузькі — у юристів.

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 7 вересня 1998 р. N 1392

                              НОРМИ

забезпечення речовим майном працівників органів прокуратури, яким присвоєно класні чини

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Найменування предметів   |Кількість предметів  | Термін носіння

                         |на одного працівника |   у роках

——————————————————————————————————————————————————————————————————

I. Речове майно для державних радників юстиції Комплект парадної форми

Кашкет 1 6 Костюм 1 5 Сорочка з довгим рукавом білого кольору 1 3 Сорочка з коротким рукавом білого кольору 1 2 Краватка 1 1 Шкарпетки літні (пар) 2 2 Шкарпетки зимові (пар) 1 1 Туфлі (пар) 1 3 Кашне білого кольору 1 4

Комплект щоденної форми

Кашкет 1 4 Шапка зимова 1 4 Куртка зимова 1 4 Плащ 1 4 Костюм 1 3 Штани 1 2 Сорочка з довгим рукавом блакитного кольору 2 1 Сорочка з коротким рукавом блакитного кольору 2 2 Туфлі (пар) 1 2 Чоботи (пар) 1 3 Шкарпетки літні (пар) 2 1 Шкарпетки зимові (пар) 2 1 Колготки 3 1 Краватка 1 1 Пасок для штанів і спідниці 1 4 Рукавички п’ятипалі (пар) 1 3 Кашне сірого кольору 1 4

II. Речове майно для радників юстиції та юристів

Кашне 1 4 Шапка 1 4 Куртка зимова 1 4 Плащ 1 4 Костюм (кітель і штани) 1 2 Штани 1 2 Сорочка з довгим рукавом білого кольору 1 3 Сорочка з коротким рукавом білого кольору 1 3 Сорочка з довгим рукавом блакитного кольору 1 2 Сорочка з коротким рукавом блакитного кольору 1 2 Туфлі (пар) 1 3 Чоботи (пар) 1 3 Шкарпетки літні (пар) 2 1 Шкарпетки зимові (пар) 2 1 Колготки 3 1 Краватка 1 1 Пасок для штанів і спідниці 1 4 Рукавички п’ятипалі (пар) 1 3 Кашне сірого кольору 1 4

III. Погони і фурнітура

Погони, емблеми, орнамент, кокарда, гудзики, зірки, позумент, видаються відповідно до числа предметів форменого одягу, для якого вони призначені, і відповідають термінам його носіння.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/prokuratura/41_11.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"