Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VI. МАРАЗМИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТА ЕКОЛОГІЇ

КРІМ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАС Є НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

За Постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 р. №612 було утворено Національне агентство екологічних інвестицій України. Передбачалося, що одним з основних завдань Агентства є виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до неї, у тому числі в частині реалізації проектів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища.

Відповідне Положення про Агентство було затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.2007 р. №977. Виникає запитання, а навіщо Україні це Агентство, якщо його функції може і повинно виконувати Міністерство охорони навколишнього природного середовища ? А все це зроблено ля зростання кількості державних службовців...

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                    від 4 квітня 2007 р. N 612

                               Київ

Про утворення Національного агентства екологічних інвестицій України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Національне агентство екологічних інвестицій України (далі — Агентство) як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони навколишнього природного середовища.

2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища розробити і подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України:

проект Положення про Агентство, передбачивши, що одним з основних завдань Агентства є виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до неї, у тому числі в частині реалізації проектів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища;

пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови, визначення граничної чисельності працівників Агентства та вирішення інших питань стосовно забезпечення його функціонування.

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 33

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                    від 30 липня 2007 р. N 977

                               Київ

 

Про затвердження Положення про Національне агентство екологічних інвестицій України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Національне агентство екологічних інвестицій України, що додається.

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 33

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                   від 30 липня 2007 р. N 977

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Національне агентство екологічних інвестицій України

1. Національне агентство екологічних інвестицій України (Нацекоінвестагентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони навколишнього природного середовища.

2. Нацекоінвестагентство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Міністра охорони навколишнього природного середовища.

Агентство організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє та подає Міністрові охорони навколишнього природного середовища пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

3. Основними завданнями Нацекоінвестагентства є:

участь у формуванні та забезпечення реалізації державної інвестиційної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату;

виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів, передбачених Кіотським протоколом до неї, в тому числі в частині реалізації проектів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища, залучення інвестицій в охорону навколишнього природного середовища;

створення та забезпечення функціонування національної системи оцінки та обліку антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

4. Нацекоінвестагентство відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере у межах своїх повноважень участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

2) готує та вносить Міністрові охорони навколишнього природного середовища пропозиції щодо:

виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів, передбачених Кіотським протоколом до неї;

формування інвестиційної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

3) бере участь у розробленні та виконанні державних цільових програм з охорони навколишнього природного середовища, в тому числі здійснює в установленому порядку заходи, спрямовані на пом’якшення наслідків зміни клімату;

4) проводить щорічну інвентаризацію антропогенних викидів та абсорбції парникових газів і узагальнює результати інвентаризації;

5) складає національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів та забезпечує архівне зберігання його інформації;

6) забезпечує у строки, визначені рішенням Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, підготовку національного повідомлення з питань зміни клімату;

7) здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи, пов’язаної з регулюванням викидів парникових газів;

8) забезпечує функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;

9) забезпечує проведення моніторингу руху одиниць скорочення викидів та абсорбції парникових газів;

10) розглядає та схвалює в установленому порядку проекти, спрямовані на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів;

11) готує і погоджує з Міністром охорони навколишнього природного середовища пропозиції щодо фінансування проектів впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища;

12) бере участь у підготовці міжнародних договорів, готує пропозиції щодо їх укладення та денонсації, укладає у межах своїх повноважень міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами, з питань, що належать до його компетенції;

13) здійснює заходи щодо співробітництва України з Європейським Союзом з питань зміни клімату, забезпечує у межах своїх повноважень виконання Українською Стороною зобов’язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом, адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, здійснює інші заходи щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

14) бере участь у міжнародному співробітництві з питань зміни клімату, вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи;

15) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

16) спрямовує бюджетні кошти на освоєння нових технологій, провадження іншої техніко-економічної діяльності з питань зміни клімату;

17) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо кадрової роботи та державної служби, організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників Агентства, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

18) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті Агентства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

19) виконує інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Нацекоінвестагентство має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

утворювати за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради і робочі групи;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

засновувати друковані засоби масової інформації та провадити видавничу діяльність з метою висвітлення питань, що належать до компетенції Агентства;

видавати у разі потреби разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

6. Нацекоінвестагентство під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями.

7. Нацекоінвестагентство в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Проекти нормативно-правових актів Агентства погоджуються з Міністром охорони навколишнього природного середовища.

Нормативно-правові акти Агентства підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Агентства обов’язкові для виконання іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами.

8. Нацекоінвестагентство очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України в установленому порядку.

Голова Агентства має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України в установленому порядку.

9. Голова Нацекоінвестагентства:

1) здійснює керівництво Агентством і несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Міністром охорони навколишнього природного середовища за виконання покладених на Агентство завдань;

2) подає в установленому порядку на погодження Міністру охорони навколишнього природного середовища план роботи Агентства на наступний рік і заходи щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Агентства;

3) розподіляє за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища обов’язки між своїми заступниками;

4) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Агентства;

5) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Агентства;

6) приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства, затверджує положення (статути) про них;

7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Агентства, а за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища — керівників самостійних структурних підрозділів;

8) укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

9) затверджує кошторис витрат з утримання установ та організацій, що фінансуються з державного бюджету;

10) приймає в установленому порядку рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Агентство;

11) подає на розгляд Міністру охорони навколишнього природного середовища пропозиції щодо структури Агентства;

12) здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Нацекоінвестагентства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Агентстві утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), його заступників, посадової особи Мінприроди, визначеної Міністром охорони навколишнього природного середовища, інших керівних працівників Агентства, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, громадських організацій, науковців та інших осіб за їх згодою.

Склад колегії затверджує Голова Агентства.

Організаційною формою роботи колегії є засідання, періодичність проведення яких визначає Голова Агентства.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Нацекоінвестагентства.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення основних напрямів діяльності з питань зміни клімату, обговорення найважливіших програм та інших питань у Нацекоінвестагентстві можуть утворюватися науково-технічна (наукова) рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад таких органів і положення про них затверджує Голова Агентства.

12. Граничну чисельність працівників Нацекоінвестагентства затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру Агентства затверджує Міністр охорони навколишнього природного середовища.

13. Штатний розпис і кошторис Нацекоінвестагентства затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

14. Нацекоінвестагентство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням

 ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/prirod/36_11.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"