Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА І. МАРАЗМИ ПОЛІТИКИ

Крім Міністерства сім’ї та молоді є Національна рада з питань становлення та розвитку молоді

Є у нас Міністерство сім’ї та молоді, але з кінця 1995 року при Президентові існує Національна рада з питань молодіжної політики, яка за Указом Президента України 12 листопада 2009 року N 924/2009 стала Національною радою з питань становлення та розвитку молоді. Ці органи дублюють один одного і чомусь ця рада не створена при Міністерстві. Цей факт зайвий раз доводить дублювання функцій Кабміном та Секретаріатом Президента.

Петро ПАТЛАТИЙ

У нас є Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій, а не Міністерство України з питань ліквідації надзвичайних ситуацій

 

Існуючих інституцій для демократії замало – створили Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Національну раду з питань становлення та розвитку молоді

З метою сприяння більш ефективному розв’язанню актуальних проблем, що виникають у молодіжному середовищі, забезпечення активної участі молоді в усіх сферах суспільного життя і розбудови держави, зміцнення демократичних засад українського суспільства та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України п о с т а н о в л я ю:

1. Утворити Національну раду з питань становлення та розвитку молоді (далі — Національна рада) як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Національну раду з питань становлення та розвитку молоді (додається).

3. Затвердити персональний склад Національної ради з питань становлення та розвитку молоді (додається).

4. Ліквідувати Національну раду з питань молодіжної політики.

У зв’язку з цим визнати такими, що втратили чинність:

     Указ Президента  України  від  3  грудня  1995  року  N  1129

( 1129/95 ) "Про Національну раду з питань молодіжної політики";

     Указ Президента  України  від  3  березня  1997  року  N  201

( 201/97 )    "Про  внесення  змін  до  Указу  Президента  України

від 3 грудня 1995 року N 1129";

пункт 51 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70 “Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України";

     Указ Президента  України  від  27  лютого  1999  року  N  223

( 223/99  )  "Про  внесення  змін  до  Указу  Президента   України

від 3 грудня 1995 року N 1129";

     Указ Президента  України  від  21  травня  1999  року  N  543

( 543/99 )   "Про  внесення  змін  до  Указу  Президента   України

від 3 грудня 1995 року N 1129";

     Указ Президента  України  від  26  квітня  2000  року  N  619

( 619/2000 )   "Про  новий  склад  Національної  ради   з   питань

молодіжної політики при Президентові України";

абзац другий статті 2 Указу Президента України від 22 січня 2005 року N 77 “Про внесення змін до деяких актів Президента України”.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 12 листопада 2009 року

          N 924/2009

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                   Указом Президента України

                             від 12 листопада 2009 року N 924/2009

 

                            ПОЛОЖЕННЯ

про Національну раду з питань становлення та розвитку молоді

1. Національна рада з питань становлення та розвитку молоді (далі — Національна рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Національної ради є:

вивчення стану реалізації державної молодіжної політики щодо забезпечення прав молодих громадян на освіту, охорону здоров’я, працю, соціальний захист, житло, культурний і духовний розвиток, підготовка за результатами такого вивчення відповідних пропозицій;

розгляд пропозицій державних органів, наукових установ, вищих навчальних закладів, молодіжних громадських організацій щодо розв’язання актуальних проблем, що виникають у молодіжному середовищі;

вироблення рекомендацій щодо шляхів розв’язання соціально-економічних, правових, культурних та інших проблем студентської молоді та молодих спеціалістів;

участь у підготовці проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань соціального становлення та розвитку молоді, внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавства з цих питань.

4. Національна рада має право:

запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати в разі потреби робочі та експертні групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі, вивченні окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, а також громадських організацій;

запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів, а також громадських організацій, залучати запрошених осіб до обговорення відповідних питань;

організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції.

5. Національна рада утворюється у складі Голови, заступників Голови, секретаря та інших членів Національної ради.

Головою Національної ради є Президент України.

Персональний склад Національної ради затверджується Президентом України.

Члени Національної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

6. Для забезпечення постійного зв’язку зі студентськими громадськими організаціями, органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів, оперативного розгляду найважливіших питань суспільного становлення та розвитку студентської молоді у складі Національної ради утворюється з числа її членів і діє постійна робоча група з питань студентської молоді.

7. Основною організаційною формою роботи Національної ради є засідання, які проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу на півроку.

Засідання Національної ради скликає і веде Голова Національної ради або за його дорученням один із заступників Голови Національної ради.

Засідання Національної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Ради.

8. Рішення Національної ради приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Національної ради. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

9. Рішення Національної ради оформляються протоколом засідання Національної ради, який підписує головуючий на засіданні Національної ради та її секретар.

Рішення Національної ради мають рекомендаційний характер і можуть надсилатися державним органам, підприємствам, установам, організаціям, вищим навчальним закладам, а також громадським організаціям.

Рішення Національної ради у разі необхідності можуть бути реалізовані шляхом видання в установленому порядку актів Президента України.

10. Національна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

11. Організаційне забезпечення діяльності Національної ради здійснюється Секретаріатом Президента України.

12. Національна рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Секретаріату

Президента України В.УЛЬЯНЧЕНКО

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                   Указом Президента України

                             від 12 листопада 2009 року N 924/2009

 

                              СКЛАД

Національної ради з питань становлення та розвитку молоді

ЮЩЕНКО — Президент України, Голова

Віктор Андрійович Національної ради

БОГУЦЬКИЙ — заступник Глави Секретаріату

Юрій Петрович                  Президента України, заступник

                               Голови Національної ради

 

ВАСЮНИК — Віце-прем’єр-міністр України,

Іван Васильович                заступник Голови Національної

                               ради (за згодою)

 

АТРОЩЕНКО — начальник управління у справах

Борис Федорович                сім'ї та молоді Чернігівської

                               обласної державної адміністрації

 

БАРНА — голова Всеукраїнської молодіжної

Степан Степанович              громадської організації "Молодіжний

                               Союз Наша Україна" (за згодою)

 

БУЛГАКОВ — перший заступник голови правління

Артур Олександрович            студентського самоврядування

                               Національної юридичної академії

                               імені Ярослава Мудрого (за згодою)

 

ВАКАРЧУК — Міністр освіти і науки України

Іван Олександрович (за згодою)

ВОВКУН — Міністр культури і туризму України Василь Володимирович (за згодою)

ВУС — виконуючий обов’язки голови

Володимир Миколайович          крайової пластової старшини

                               молодіжної організації "Пласт -

                               Національна скаутська організація

                               України" (за згодою)

 

ГЕЄЦЬ — віце-президент Національної

Валерій Михайлович             академії наук України, директор

                               державної установи "Інститут

                               економіки та прогнозування"

                               НАН України (за згодою)

 

ДІБРОВА — заступник Міністра оборони України Володимир Антонович

ДРАПУШКО — заступник Міністра України

Ростислав Григорович у справах сім’ї, молоді та спорту

ЗАХАРЕНКО — директор департаменту сприяння

Костянтин Володимирович        соціальному становленню та розвитку

                               молоді Міністерства України

                               у справах сім'ї, молоді та спорту,

                               перший заступник голови

                               Українського молодіжного форуму

 

ІВАНЧЕНКО — голова студентської ради

Олександр Валерійович          Донецького національного

                               університету економіки і торгівлі

                               імені Михайла Туган-Барановського

                               (за згодою)

 

ЄВДОКИМОВ — заступник Міністра внутрішніх

Володимир Миколайович          справ України - начальник

                               кримінальної міліції

 

КЛИМЕНКО — заступник Міністра транспорту

Анатолій Володимирович та зв’язку України

КНЯЗЕВИЧ — Міністр охорони здоров’я України

Василь Михайлович (за згодою)

КОНОНЕНКО — головний консультант Головної

Інна Андріївна                 служби з питань гуманітарного

                               розвитку Секретаріату

                               Президента України

 

КОСТЕНКО — Голова Комітету Верховної Ради

Павло Іванович                 України з питань сім'ї,

                               молодіжної політики, спорту

                               та туризму (за згодою)

 

КУЦЕНКО — голова Всеукраїнської молодіжної

Станіслав Ігорович             громадської організації "Українська

                               студентська спілка" (за згодою)

 

ЛИПОВЕЦЬКИЙ — голова Всеукраїнської молодіжної

Святослав Васильович           громадської організації "Спілка

                               Української Молоді в Україні"

                               (за згодою)

 

ЛУК’ЯНОВА — директор Державної соціальної

Наталія Леонідівна служби для сім’ї, дітей та молоді

МАКАРЧУК — голова студентського парламенту

Максим Миколайович             Київського національного

                               університету імені Тараса Шевченка

                               (за згодою)

 

МАТВІЙЧУК — заступник Міністра фінансів

Володимир Макарович України

МІШИН — директор Державного інституту

Андрій Олександрович           розвитку сім'ї та молоді

                               (за згодою)

 

МУРАЛЬ — голова профкому студентів

Михайло Іванович               і аспірантів Львівського

                               національного університету

                               імені Івана Франка (за згодою)

 

НАЛИВАЙКО — перший заступник Голови

Олег Ігорович                  Державного комітету телебачення

                               та радіомовлення України

 

ОМЕЛЬЧУК — голова правління Державної

Валерій Олексійович            спеціалізованої фінансової установи

                               "Державний фонд сприяння

                               молодіжному житловому будівництву"

                               (за згодою)

 

ПАВЛЕНКО — Міністр України у справах сім’ї,

Юрій Олексійович               молоді та спорту, секретар

                               Національної ради (за згодою)

 

ПЕТРІВСЬКА — голова ради Асоціації молодіжних

Євгенія Петрівна               організацій України "Спектр"

                               (за згодою)

 

ПІЛЬГАЄВ — голова профкому студентів

Михайло Вікторович             Національної академії

                               природоохоронного та курортного

                               будівництва (за згодою)

 

ПІНЧУК — перший заступник голови

Андрій Павлович                Всеукраїнської молодіжної

                               громадської організації

                               "Союз молоді регіонів України"

                               (за згодою)

 

РОЗЕНКО — перший заступник Міністра праці

Павло Валерійович та соціальної політики України

РОМАНЮК — віце-президент Асоціації

Сергій Михайлович              правозахисних організаторів

                               студентів України (за згодою)

 

СУСЛОВ — голова Всеукраїнської молодіжної

Євгеній Іванович               громадської організації

                               "Батьківщина молода",

                               народний депутат України

                               (за згодою)

 

ЧЕРНИХ — перший заступник голови

Андрій Олегович                секретаріату Національної ради

                               молодіжних організацій України

                               (за згодою)

 

ЯЦУНЬ — голова Київської міської

Олександр Михайлович           організації профспілки працівників

                               освіти і науки України (за згодою).

 

Глава Секретаріату

Президента України В.УЛЬЯНЧЕНКО

  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/polit/1_119.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"