Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IIІ. МАРАЗМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Класифікатор професій ДК 003:2010 в електронному вигляді приховують

Держспоживстандарт наказом від 28.07.2010 №327 затвердив новий КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ ДК 003:2010 на заміну ДК 003:2005. Він набирає чинності з 01.11.2010 р.

Я шукав цей офіційний текст Класифікатора професій в електронному вигляді скачати. На жаль це важко зробити, навіть на сайті Держспоживстандарту, але його можна скачати в Excel та HTML-файлі тут. А в правових базах - 0. Лише від видавництва "Соцінформ" продають його за 64-75 грн в друкованому вигляді. А електронну версію наказу Держспоживстандарту приховують. Корупція це однак. Взагалі за приховування нормативно-правових актів "садити" треба, а у нас навіть не звільняють.

Маразм з новим Класифікатором професій 2010 року посилюється тим, що існує  можливість накладення штрафів за невірне зазначення (не за Класифікатором!) назви професій в трудовій книжці, іншій кадровій документації на посадових осіб юридичної особи, яким надане право прийняття на роботу, громадян - власників підприємств або уповноважених ними осіб (штраф, відповідно до ст. 41 КпАП України, може бути накладений в розмірі від 85 до 170 гривень), про що нагадує Міністерство юстиції в Листі  від 02.08.2000 р. N 24-41-1111. Ось такі піроги.

Петро ПАТЛАТИЙ
15.10.2010

Скачати КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ ДК 003:2010 натисни тут

Ворожка, гіпнотизер, калькулятор, кабестанник, лихвар – це назви офіційних професій

Класифікатор професій вважає Президента законодавцем, а не вищою посадовою особою органів державної виконавчої влади

Укрметртестстандарт торгує державними стандартами по 6,5 грн. за друкований аркуш. В Лізі:ЗАКОН, в НАУ чи на сайті Верховної Ради стандартів немає

В УКРАЇНІ ДОСІ ЖИВІ СТАЛІНСЬКІ УМОВИ ЩОДО ЗАБОРОНИ ВІЛЬНОГО ДРУКУ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ (ДЕРЖАВНИХ) СТАНДАРТІВ

На сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва немає текстів нормативно-правових актів з будівництва

Є Державний класифікатор продукції та послуг (ДК 016-97) і є Номенклатура продукції промисловості

Державний класифікатор відходів ДК 005-96 можна скачати, але він не групує відходи за рівнем шкідливості (небезпеки)

Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД) можна скачати. Але застосовують його лише для статистики та обмеження діяльності підприємців і підприємств

Класифікатор організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004 досі не містить публічних та приватних акціонерних товариств, а лише ЗАТ та ВАТ

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

від 28 липня 2010 року N 327

Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів

 Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та на виконання Плану національної стандартизації наказую:

1. Затвердити національний стандарт України з наданням чинності з 1 вересня 2010 р.

ДСТУ ISO 4217:2010  Коди для подання валют і фондів
(ISO 4217:2008, IDT)
- На заміну ДСТУ ISO 4217-2002 

2. Затвердити національний класифікатор України з наданням чинності з 1 листопада 2010 р.

ДК 003:2010  Класифікатор професій
- На заміну ДК 003:2005
 


3. Затвердити Зміну N 1 до національного стандарту України з наданням чинності з 1 вересня 2010 р.

ДСТУ ISO 3166-1:2009  Коди назв країн світу
(ISO 3166-1:2006, IDT) 


4. Скасувати чинність в Україні нормативних документів:

а) з 1 вересня 2010 р. -

ДСТУ ISO 4217-2002  Коди для подання валют і фондів
(ISO 4217:2001, IDT) 


б) з 1 листопада 2010 р. -

ДК 003:2005  Класифікатор професій 

5. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України.

6. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

7. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на першого заступника Голови Арєф'єва В. В.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова  

О. В. Поволоцький 

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

 N 24-41-1111 від 02.08.2000

м.Київ

Относительно предоставления разъяснения по вопросу применения Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях

                                                      (Извлечение)

     <...>

Частью второй статьи 19 Конституции Украины установлено, что органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией Украины и законами Украины.

В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 30.12.97 г. N 1396/97, Минюст не наделен правом предоставлять разъяснения и толкования законодательства Украины <...>.

С учетом приведенного Министерство юстиции Украины в пределах своих полномочий сообщает.

Статьей 4 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено, что законодательство о труде состоит из Кодекса законов о труде Украины и других актов законодательства Украины, принятых в соответствии с ним.

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии со статьей 21 Кодекса законов о труде Украины при приеме на работу заключается трудовой договор, который является соглашением между работником и собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом либо физическим лицом, по которому работник обязуется выполнять работу, определенную данным соглашением.

В соответствии со статьей 48 Кодекса законов о труде Украины порядок ведения трудовых книжек определяется Кабинетом Министров Украины.

В соответствии с пунктом 2.14 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях, утвержденной приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения Украины от 29 июля 1993 года N 58, записи о названии работы, профессии или должности, на которую принят работник, выполняются для работников и служащих в соответствии с названиями профессий и должностей, указанных в Классификаторе профессий (v0257217-95, va257217-95, vb257217-95).

Пунктом 4 постановления Кабинета Министров Украины от 27 апреля 1993 года N 301 “О трудовых книжках работников” установлено, что за нарушение установленного порядка ведения, учета, хранения и выдачи трудовых книжек должностные лица несут дисциплинарную, а в предусмотренных законом случаях — другую ответственность.

В соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины лица, виновные в нарушении законодательства о труде, несут ответственность согласно действующему законодательству.

Частью первой статьи 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено, что нарушение требований законодательства о труде — влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, которым предоставлено право приема на работу, граждан — собственников предприятий или уполномоченных ими лиц от пяти до десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Согласно пунктам 2.6 — 2.9 вышеуказанной Инструкции в случае выявления неправильной или неточной записи сведений о работе, переводе, а также о награждениях и поощрениях и т. п. исправление выполняется собственником или уполномоченным им органом, где была сделана соответствующая запись. Собственник или уполномоченный им орган по новому месту работы обязан предоставить работнику в этом необходимую помощь.

В случае необходимости собственник или уполномоченный им орган выдает работникам по их просьбе заверенные выписки из трудовых книжек сведений о работе.

Если предприятие, сделавшее неправильную или неточную запись, ликвидировано, то соответствующая запись делается правопреемником и заверяется печатью, а в случае его отсутствия — вышестоящей организацией, которой было подчинено предприятие, а в случае его отсутствия — облархивом, госархивом г. Киева, госархивом г. Севастополя и госархивом при Совете министров Автономной Республики Крым.

Исправленные сведения о работе, о переводе на другую работу, о награждениях и поощрениях и т. п. должны полностью соответствовать оригиналу приказа или распоряжения.

В случае утери приказа или распоряжения либо несоответствия их фактически выполнявшейся работе исправление сведений о работе осуществляется на основании других документов, подтверждающих выполнение работ, не указанных в трудовой книжке.

Показания свидетелей не могут быть основанием для исправления внесенных ранее записей.

Согласно пункту 8.1 указанной Инструкции разъяснения по вопросам, связанным с применением данной Инструкции, предоставляет Министерство труда и социальной политики Украины.

Кроме того, сообщаем, что в соответствии с подпунктами 3 — 5 пункта 4 Положения о Министерстве труда и социальной политики Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 01.12.97 г. N 1319/97, данное Министерство имеет право предоставлять в пределах полномочий, определенных законодательством, разъяснения положений актов законодательства по вопросам труда.

Заместитель Министра М.Хандурин

 ____________

  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/payment/3_69.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"