Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXІV. МАРАЗМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В час коли при Президентові є Національна рада з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, утворена і ліквідована Рада сільських і селищних голів при Кабміні

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2009 р. N 495  була утворена Рада сільських і селищних голів при Кабінеті Міністрів України (щоправда її вже через півроку ліквідували заПостановою від 25 листопада 2009 р. N 1269). До цього часу існувала при Президентові України Рада міських голів як консультативно-дорадчий орган (утворена за Указом 8 грудня 2006 року N 1046/2006, ліквідована Указом від 21.02.2008 р. N 149/2008. Саме за останнім Указом було створено Національну раду з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а Кабмін захотів собі створити Раду сільських і селищних голів. Ось так суперечки між прем’єром та Президентом виливаються на місцеве самоврядування.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                 від 25 листопада 2009 р. N 1269

                               Київ

 

                          Про ліквідацію

                 Ради сільських і селищних голів

                  при Кабінеті Міністрів України

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Підтримати пропозицію правління Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад про ліквідацію Ради сільських і селищних голів при Кабінеті Міністрів України.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 23 травня 2009 р. N 495 “Про утворення Ради сільських і селищних голів при Кабінеті Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1296);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 677 “Про затвердження складу Ради сільських і селищних голів при Кабінеті Міністрів України”.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 39

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 23 травня 2009 р. N 495

                               Київ

Про утворення Ради сільських і селищних голів при Кабінеті Міністрів України

З метою забезпечення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості та вироблення взаємоузгоджених позицій Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Підтримати пропозицію сільських і селищних голів щодо утворення Ради сільських і селищних голів при Кабінеті Міністрів України.

2. Затвердити:

Положення про Раду сільських і селищних голів, що додається;

склад президії Ради сільських і селищних голів згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 39

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 23 травня 2009 р. N 495

 

                            ПОЛОЖЕННЯ

               про Раду сільських і селищних голів

                  при Кабінеті Міністрів України

 

 

1. Рада сільських і селищних голів при Кабінеті Міністрів України (далі — Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

сприяння формуванню ефективного механізму взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості та вироблення взаємоузгоджених позицій;

розроблення та подання органам виконавчої влади пропозицій щодо необхідності перегляду нормативно-правових актів з питань удосконалення місцевого самоврядування з метою створення сприятливих умов для його розвитку та удосконалення системи захисту прав сільських і селищних територіальних громад;

участь у проведенні оцінки ефективності виконання нормативно-правових актів з питань регіональної політики та місцевого самоврядування і підготовка відповідних рекомендацій;

підготовка пропозицій щодо:

- удосконалення системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою підвищення ефективності їх діяльності;

- забезпечення прозорості в діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, залучення громадськості до обговорення рішень, які приймаються такими органами, проведення оцінки ефективності їх діяльності;

- визначення пріоритетів та механізму інституціонального, інформаційного та іншого забезпечення діяльності сільських і селищних рад та реалізації державної регіональної політики в частині розвитку відповідних територіальних громад; шляхів зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, удосконалення системи державних соціальних гарантій, надання адміністративних та інших послуг населенню;

сприяння висвітленню в засобах масової інформації вітчизняного і міжнародного досвіду роботи, пов’язаної з регіональним розвитком.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для організації своєї роботи;

2) залучати до своєї роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) утворювати постійні та тимчасові комісії, експертні групи відповідно до напрямів своєї роботи;

4) взаємодіяти з утвореними в установленому порядку об’єднаннями та асоціаціями органів місцевого самоврядування і брати участь у їх формуванні в установленому законодавством порядку;

5) організовувати проведення з’їздів, асамблей, конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

6) забезпечувати інформування громадськості про взаємодію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з проблемних питань, що виникають у процесі здійснення їх повноважень.

5. Рада утворюється у складі голови, трьох заступників голови, секретаря та членів Ради, які виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Персональний склад Ради визначається за пропозиціями президії Ради з урахуванням рівного представництва регіонів.

6. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться згідно з планом її роботи але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання Ради скликається головою Ради, а в разі його відсутності — заступником голови.

7. У період між засіданнями Ради для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до її компетенції, функції Ради виконує її президія. Персональний склад президії Ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

Організаційною формою роботи президії Ради є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи або за рішенням голови Ради, а в разі його відсутності — заступника голови.

Президія Ради з метою підготовки питань до розгляду на засіданнях Ради утворює робочі групи за профільними напрямами із залученням представників органів виконавчої влади, координує їх діяльність та організовує їх роботу.

8. Голова Ради обирається на її засіданні. Голова Ради здійснює керівництво її діяльністю.

Голова або за його дорученням член Ради може брати в установленому порядку участь у засіданнях урядових комітетів та Кабінету Міністрів України, у нарадах, які проводяться центральними і місцевими органами виконавчої влади, з питань, що належать до компетенції Ради.

9. Рада на своїх засіданнях приймає рішення, що оформляються протоколом. Протокол підписує головуючий на засіданні.

Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Рішення Ради мають рекомендаційний характер. У разі потреби рішення Ради реалізуються шляхом прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів України.

11. Рада систематично інформує громадськість про результати своєї діяльності.

12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Додаток

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                 від 23 травня 2009 р. N 495

 

                              СКЛАД

президії Ради сільських і селищних голів при Кабінеті Міністрів України

ГУСАК — Липинський сільський голова

Богдан Петрович (Волинська область), голова президії

АБАІМОВ — Добротвірський селищний голова

Василь Петрович (Львівська область)

БОЧКАРЬОВ — Великодимерський селищний голова

Анатолій Борисович (Київська область)

БЕРДНІКОВА — Новосвітський селищний голова

Ірина Аркадіївна (Донецька область)

ВДОВЕНКО — Курінський сільський голова

Леонід Васильович (Чернігівська область)

ВЕЛЬБІВЕЦЬ — Лисянський селищний голова

Олександр Іванович (Черкаська область)

ГАНАГА — Петрівський сільський голова

Володимир Михайлович (Автономна Республіка Крим)

КАРПЕНКО — Парафіївський селищний голова

Валентина Федорівна (Чернігівська область)

КИРИЧЕНКО — Гостомельський селищний голова

Анатолій Іванович (Київська область)

КИШИНЕВСЬКИЙ — Каланчацький селищний голова

Микола Іванович (Херсонська область)

КОВАЛЕНКО — Рокитнянський селищний голова

Андрій Васильович (Київська область)

КОВАЛЬЧУК — Увислівський сільський голова

Василь Володимирович (Тернопільська область)

КУХАРЕНКО — Дунаєвецький селищний голова

Анатолій Аркадійович (Хмельницька область)

КУХТА — Бережницький сільський голова

Гнат Гнатович (Львівська область)

МАГДА — Шишацький селищний голова

Василь Іванович (Полтавська область)

МАКОТЕРА — Гощанський селищний голова

Валерій Андрійович (Рівненська область)

МАСАЛІТІНА — Садівський сільський голова

Надія Іванівна (Сумська область)

МЕЛЬНИК — Хотінський селищний голова (Сумська

Ніна Михайлівна область)

МИЛАШЕВИЧ — Семенівський селищний голова

Людмила Павлівна (Полтавська область)

МУСІЄНКО — Павлівський сільський голова

Наталя Олександрівна (Запорізька область)

НОСКО — Гончарівський селищний голова

Василь Миколайович (Чернігівська область)

ОНІЩУК — Качинський селищний голова

Василь Ілліч (м. Севастополь)

ОРЄШКІН — Станично-Луганський селищний голова

Юрій Олександрович (Луганська область)

ПРОДАНОВ — Нагірненський сільський голова

Микола Михайлович (Одеська область)

ПУЗАН — Калинівський селищний голова

Григорій Миколайович (Київська область)

РУДНИЦЬКИЙ — Теплицький селищний голова

Михайло Йосипович (Вінницька область)

СІКОРАКА — Докучаєвський сільський голова

Ігор Олексійович (Кіровоградська область)

ТЕРПЕЛЮК — Озерцівський сільський голова

Євгенія Михайлівна (Волинська область)

ТЕРПИЛО — Трипільський сільський голова

Володимир Миколайович (Київська область)

ТЕСЛИК — Вертіївський сільський голова

Олександра Іванівна (Чернігівська область)

ХРИСТЕНКО — Розумовський сільський голова

Микола Васильович (Кіровоградська область)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                  від 17 червня 2009 р. N 677-р

                               Київ

 

              Про затвердження складу Ради сільських

і селищних голів при Кабінеті Міністрів України

Затвердити склад Ради сільських і селищних голів при Кабінеті Міністрів України, що додається.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 39

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                         розпорядженням Кабінету Міністрів України

                               від 17 червня 2009 р. N 677-р

 

СКЛАД

Ради сільських і селищних голів при Кабінеті Міністрів України

АБАІМОВ — Добротвірський селищний голова

Василь Петрович          (Кам'янка-Бузький район Львівської

                         області) (за згодою)

 

БАЗАРІН — Сатиївський сільський голова (Дубенський Олександр Миколайович район Рівненської області) (за згодою)

БАКУТА — Заповітненський сільський голова

Андрій Андрійович        (Кам'янсько-Дніпровський район

                         Запорізької області) (за згодою)

 

БЕРДНІКОВА — Новосвітський селищний голова

Ірина Аркадіївна         (Старобешівський район Донецької області)

                         (за згодою)

 

БІБКО — Першотравневий селищний голова (Овруцький Анатолій Васильович район Житомирської області) (за згодою)

БІДНЮК — Запільський сільський голова

Микола Сергійович        (Любомльський район Волинської області)

                         (за згодою)

 

БІСИК — Стрижівський сільський голова

Володимир Андрійович     (Коростишівський район Житомирської

                         області) (за згодою)

 

БОНДАРЕНКО — Южно-Ломуватський селищний голова (м.

Віктор Феодосійович Брянка Луганської області) (за згодою)

БОРИСОВА — Летичівський селищний голова (Хмельницька Людмила Францівна область) (за згодою)

БОРОВСЬКА — Наталинський сільський голова

Віолета Павлівна         (Красноградський район Харківської

                         області) (за згодою)

 

БОРУХ — Драганівський сільський голова

Анатолій Петрович        (Тернопільський район Тернопільської

                         області) (за згодою)

 

БОЧКАРЬОВ — Великодимерський селищний голова

Анатолій Борисович       (Броварський район Київської області) (за

                         згодою)

 

БУГЕЛЬ — Новосвітлівський сільський голова

Микола Михайлович        (Веселинівський район Миколаївської

                         області) (за згодою)

 

ВДОВЕНКО — Курінський сільський голова (Бахмацький Леонід Васильович район Чернігівської області) (за згодою)

ВЕЛЬБІВЕЦЬ — Лисянський селищний голова (Черкаська

Олександр Іванович область) (за згодою)

ВОЛОЩУК — Кам’янський сільський голова

Юрій Володимирович       (Кам'янець-Подільський район Хмельницької

                         області) (за згодою)

 

ГАЙДАРЖИ — Дмитрівський сільський голова

Іван Георгійович         (Татарбунарський район Одеської області)

                         (за згодою)

 

ГАНАГА — Петрівський сільський голова

Володимир Михайлович     (Красногвардійський район

                         Автономної Республіки Крим) (за

                         згодою)

 

ГАНГАЛА — Шульгинський сільський голова

Ігор Вікторович          (Старобільський район Луганської області)

                         (за згодою)

 

ГОНЧАРЕНКО — Оліївський сільський голова (Зборівський Володимир Іванович район Тернопільської області) (за згодою)

ГРОНІК — Валя-Кузьминський сільський голова

Наталія Олексіївна       (Глибоцький район Чернівецької області)

                         (за згодою)

 

ГУРЕЙ — Тімірязєвський сільський голова

Петро Степанович         (Вознесенський район Миколаївської

                         області) (за згодою)

 

ГУСАК — Липинський сільський голова (Луцький

Богдан Петрович район Волинської області) (за згодою)

ДОРОШЕНКО — Сасинівський сільський голова

Віктор Васильович        (Пирятинський район Полтавської області)

                         (за згодою)

 

ДРАБ — Радгоспненський сільський голова

Наталя Вікторівна        (Скадовський район Херсонської області)

                         (за згодою)

 

ДРОГОБЕЦЬКИЙ — Полянський сільський голова (Свалявський Іван Іванович район Закарпатської області) (за згодою)

ЄЛІЗАРОВ — Зайцівський селищний голова (м. Горлівка Микола Миколайович Донецької області) (за згодою)

ЖЕЛЯБ’ЄВ — Любимівський сільський голова

Ігор Володимирович       (Дніпропетровський район

                         Дніпропетровської області) (за згодою)

 

ЗГУРСЬКА — Костичівський сільський голова

Світлана Михайлівна      (Баштанський район Миколаївської області)

                         (за згодою)

 

ІВАНОВ — Якимівський сільський голова

Валерій Вікторович       (Маловисківський район Кіровоградської

                         області) (за згодою)

 

ІЛЮК — Красноїльський сільський голова

Василина Юріївна         (Верховинський район Івано-Франківської

                         області) (за згодою)

 

КАЗЮК — Панківський сільський голова

Сергій Олексійович       (Сторожинецький район Чернівецької

                         області) (за згодою)

 

КАРПЕНКО — Парафіївський селищний голова (Ічнянський Валентина Федорівна район Чернігівської області) (за згодою)

КАРПІНЕЦЬ — Верхньосиньовидненський селищний голова Юрій Андрійович (Сколівський район Львівської області)

                         (за згодою)

 

КАТРЮК — Лужанський селищний голова (Кіцманський Наталія Миколаївна район Чернівецької області) (за згодою)

КИРИЧЕНКО — Гостомельський селищний голова (м. Ірпінь Анатолій Іванович Київської області) (за згодою)

КИСІЛЬ — Переволочнянський сільський голова

Наталія Олександрівна    (Прилуцький район Чернігівської області)

                         (за згодою)

 

КИШИНЕВСЬКИЙ — Каланчацький селищний голова (Херсонська Микола Іванович область) (за згодою)

КІЯШКО — Веселівський селищний голова (Запорізька Петро Миколайович область) (за згодою)

КОВАЛЕНКО — Рокитнянський селищний голова (Київська Андрій Васильович область) (за згодою)

КОВАЛЬОВА — Фащівський селищний голова

Олена Михайлівна         (Антрацитівський район Луганської

                         області) (за згодою)

 

КОВАЛЬЧУК — Увислівський сільський голова

Василь Володимирович     (Гусятинський район Тернопільської

                         області) (за згодою)

 

КОВАЛЬЧУК — Малолюбашанський сільський голова

Світлана Андріївна       (Костопільський район Рівненської

                         області) (за згодою)

 

КОДЕБСЬКИЙ — Петропавлівсько-Борщагівський сільський Олексій Іванович голова (Києво-Святошинський район

                         Київської області) (за згодою)

 

КОЗАКОВ — Жуківський сільський голова (Буринський Григорій Миколайович район Сумської області) (за згодою)

КОЛЕСНИК — Калінінський сільський голова

Тетяна Григорівна        (Артемівський район Донецької області)

                         (за згодою)

 

КОЛІЩАК — Либохорівський сільський голова

Микола Васильович        (Турківський район Львівської області)

                         (за згодою)

 

КОПТІЙЧУК — Гвіздівський сільський голова (Корецький Віктор Васильович район Рівненської області) (за згодою)

КОРЯКІН — Чорненський сільський голова

Петро Олексійович        (Великобурлуцький район Харківської

                         області) (за згодою)

 

КОСТЕНКО — Великокопанівський сільський голова

Валентина Дмитрівна      (Цюрупинський район Херсонської області)

                         (за згодою)

 

КОТОВИЧ — Мирненський сільський голова (Біляївський Олексій Георгійович район Одеської області) (за згодою)

КРАВЧЕНКО — Михайлівський сільський голова

Костянтин Валентинович   (Синельниківський район Дніпропетровської

                         області) (за згодою)

 

КРИШТОПА — Наддніпрянський селищний голова (м.

Петро Андрійович Херсон) (за згодою)

КУКАЛО — Слов’янський сільський голова (Межівський Іван Іванович район Дніпропетровської області) (за

                         згодою)

 

КУРЛЯНСЬКА — Дмухайлівський сільський голова

Жанна Іванівна           (Магдалинівський район Дніпропетровської

                         області) (за згодою)

 

КУХАРЕНКО — Дунаєвецький селищний голова (Хмельницька Анатолій Аркадійович область) (за згодою)

КУХТА — Бережницький сільський голова

Гнат Гнатович            (Жидачівський район Львівської області)

                         (за згодою)

 

КУЧЕРАК — Добровлянський сільський голова

Василь Іванович          (Калуський район Івано-Франківської

                         області) (за згодою)

 

КУШНЕРУК — Локницький сільський голова

Віктор Флорович          (Зарічненський район Рівненської області)

                         (за згодою)

 

КУШНІР — Чернівецький селищний голова (Вінницька Валентина Петрівна область) (за згодою)

ЛАЗАРЧУК — Ланівський сільський голова (Галицький

Галина Дмитрівна         район Івано-Франківської області)

                         (за згодою)

 

ЛАХІН — Зуйський селищний голова (Білогірський

Андрій Олександрович     район Автономної Республіки Крим) (за

                         згодою)

 

ЛЕВКО — Горошівський сільський голова

Володимир Васильович     (Борщівський район Тернопільської

                         області) (за згодою)

 

ЛЕШКО — Ужоцький сільський голова

Михайло Іванович         (Великоберезнянський район Закарпатської

                         області) (за згодою)

 

МАГДА — Шишацький селищний голова (Полтавська

Василь Іванович область) (за згодою)

МАЙДЕБУРА — Красносільський сільський голова

Микола Петрович          (Комінтернівський район Одеської області)

                         (за згодою)

 

МАКОТЕРА — Гощанський селищний голова (Рівненська

Валерій Андрійович область) (за згодою)

МАКСИМЧУК — Плужненський сільський голова

Віктор Йосипович         (Ізяславський район Хмельницької області)

                         (за згодою)

 

МАРКОВИЧ — Майданський сільський голова (Міжгірський Олександр Олексійович район Закарпатської області) (за згодою)

МАРЦИНЮК — Заозерненський сільський голова

Василь Григорович        (Тульчинський район Вінницької області)

                         (за згодою)

 

МАСАЛІТІНА — Садівський сільський голова (Сумський

Надія Іванівна район Сумської області) (за згодою)

МАСЕЛКО — Перемильський сільський голова

Надія Дмитрівна          (Горохівський район Волинської області)

                         (за згодою)

 

МАТІОС — Розтоківський сільський голова

Василь Михайлович        (Путильський район Чернівецької області)

                         (за згодою)

 

МЕЛЬНИК — Старопочаївський сільський голова

Анатолій Дмитрович       (Кременецький район Тернопільської

                         області) (за згодою)

 

МЕЛЬНИК — Хотінський селищний голова (Сумський

Ніна Михайлівна район Сумської області) (за згодою)

МЕЛЬНИЧУК — Вільхівський сільський голова

Олег Борисович           (Ульяновський район Кіровоградської

                         області) (за згодою)

 

МИКУЛЯК — Вишківський сільський голова (Долинський Анатолій Іванович район Івано-Франківської області) (за

                         згодою)

 

МИЛАШЕВИЧ — Семенівський селищний голова (Полтавська Людмила Павлівна область) (за згодою)

МІНІНА — Углівський сільський голова

Олена Петрівна           (Бахчисарайський район Автономної

                         Республіки Крим) (за згодою)

 

МІРЯВЕЦЬ — Руськополівський сільський голова

Василь Васильович        (Тячівський район Закарпатської області)

                         (за згодою)

 

МОВЧАН — Водяницький сільський голова

Володимир Іванович       (Звенигородський район Черкаської

                         області) (за згодою)

 

МУСІЄНКО — Павлівський сільський голова

Наталя Олександрівна     (Вільнянський район Запорізької області)

                         (за згодою)

 

НЕСМАШНИЙ — Єпіфанівський сільський голова

Олексій Васильович       (Кремінський район Луганської області)

                         (за згодою)

 

НОСАЛЬ — Василівський сільський голова

Степан Степанович        (Березанський район Миколаївської

                         області) (за згодою)

 

НОСКО — Гончарівський селищний голова

Василь Миколайович       (Чернігівський район Чернігівської

                         області) (за згодою)

 

ОЛЕФІР — Микілківський сільський голова

Віра Миколаївна          (Котелевський район Полтавської області)

                         (за згодою)

 

ОЛІЙНИКОВ — Миколаївський селищний голова

Степан Степанович        (Широківський район Дніпропетровської

                         області) (за згодою)

 

ОНІЩУК — Качинський селищний голова

Василь Ілліч (м. Севастополь) (за згодою)

ОРЄШКІН — Станично-Луганський селищний голова

Юрій Олександрович (Луганська область) (за згодою)

ПАРАСКІВ — Мирнівський селищний голова (м. Євпаторія Олег Дмитрович Автономної Республіки Крим) (за згодою)

ПЕТРЕНКО — Баратівський сільський голова

Павло Олексійович        (Новобузький район Миколаївської області)

                         (за згодою)

 

ПОБЕРЕЖНЯК — Радковецький сільський голова

Микола Іванович          (Старокостянтинівський район Хмельницької

                         області) (за згодою)

 

ПРИХОДЬКО — Моринський сільський голова

Сергій Андрійович        (Звенигородський район Черкаської

                         області) (за згодою)

 

ПРОДАНОВ — Нагірненський сільський голова

Микола Михайлович        (Ренійський район Одеської області) (за

                         згодою)

 

ПУЗАН — Калинівський селищний голова (Броварський Григорій Миколайович район Київської області) (за згодою)

РАКША — Михайлівський селищний голова (Запорізька Олександр Васильович область) (за згодою)

РЕЗЕДЕНТ — Браїлівський селищний голова (Жмеринський Валерій Дмитрович район Вінницької області) (за згодою)

РОЙ — Улянівський сільський голова

Лариса Миколаївна        (Красноармійський район Донецької

                         області) (за згодою)

 

РОМАНЕНКО — Вашковецький сільський голова

Валерій Васильович       (Сокирянський район Чернівецької області)

                         (за згодою)

 

РУДНИЦЬКИЙ — Теплицький селищний голова (Вінницька

Михайло Йосипович область) (за згодою)

РУДЮК — Новоборівський селищний голова

Григорій Лаврентійович   (Володарсько-Волинський район

                         Житомирської області) (за згодою)

 

САМОЙЛЮК — Білецьківський сільський голова

Анна Василівна           (Кременчуцький район Полтавської області)

                         (за згодою)

 

СІКОРАКА — Докучаєвський сільський голова

Ігор Олексійович         (Устинівський район

                         Кіровоградської області) (за

                         згодою)

 

СЛИЧУК — Росошанський сільський голова

Володимир Андрійович     (Липовецький район Вінницької області)

                         (за згодою)

 

СПРЕЙС — Авангардівський селищний голова

Василь Петрович          (Овідіопольський район Одеської області)

                         (за згодою)

 

СТЕПАНЕНКО — Ковильнівський сільський голова

Павло Вікторович         (Роздольненський район Автономної

                         Республіки Крим) (за згодою)

 

СТИРКУЛЬ — Дмитрівський сільський голова

Наталія Євстафіївна      (Знам'янський район Кіровоградської

                         області) (за згодою)

 

ТАРАН — Бугруватський сільський голова

Юлія Миколаївна          (Охтирський район Сумської області) (за

                         згодою)

 

ТЕРПЕЛЮК — Озерцівський сільський голова

Євгенія Михайлівна       (Ківерцівський район Волинської області)

                         (за згодою)

 

ТЕРПИЛО — Трипільський сільський голова

Володимир Миколайович    (Обухівський район Київської області) (за

                         згодою)

 

ТЕСЛИК — Вертіївський сільський голова (Ніжинський Олександра Іванівна район Чернігівської області) (за згодою)

ТИМЧИШИН — Отинійський селищний голова (Коломийський Богдан Михайлович район Івано-Франківської області) (за

                         згодою)

 

ТКАЧ — Ушомирський сільський голова

Микола Сергійович        (Коростенський район Житомирської

                         області) (за згодою)

 

ФЕДЧУК — Долинський сільський голова (Запорізький Богдан Михайлович район Запорізької області) (за згодою)

ФІЛОНЕНКО — Глинський сільський голова (Роменський

Сергій Анатолійович район Сумської області) (за згодою)

ХОМЕНКО — Мельниківський сільський голова

Анатолій Степанович      (Чигиринський район Черкаської області)

                         (за згодою)

 

ХРАБАН — Наталівський сільський голова

Раїса Василівна          (Новоград-Волинський район Житомирської

                         області) (за згодою)

 

ХРИСТЕНКО — Розумівський сільський голова

Микола Васильович        (Олександрівський район Кіровоградської

                         області) (за згодою)

 

ЧЕПІГА — Новоукраїнський сільський голова

Іван Іванович            (Мар'їнський район Донецької області) (за

                         згодою)

 

ЧУМАК — Підкамінський селищний голова

Михайло Михайлович       (Бродівський район Львівської області)

                         (за згодою)

 

ЧУЧКА — Баранинський сільський голова

Павло Павлович           (Ужгородський район Закарпатської

                         області) (за згодою)

 

ШАПРАН — Русько-Полянський сільський голова

Андрій Михайлович        (Черкаський район Черкаської області) (за

                         згодою)

 

ШАУЛЬСЬКИЙ — Мосьпанівський сільський голова

Іван Олександрович       (Чугуївський район Харківської області)

                         (за згодою)

 

ШЕВЧЕНКО — Березівський селищний голова (Харківський Василь Григорович район Харківської області) (за згодою)

ШИНКАРЮК — Нововолодимирівський сільський голова

Микола Миколайович       (Голопристанський район Херсонської

                         області) (за згодою)

 

ШУМЕЙКО — Високопільський сільський голова

Світлана Анатоліївна     (Валківський район Харківської області)

                         (за згодою)

 

ЯСЮК — Троянівський сільський голова

Микола Андрійович        (Маневицький район Волинської області)

                         (за згодою)

 

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

       { Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

         N 149/2008 ( 149/2008 ) від 21.02.2008 }

                      Про Раду міських голів

З метою забезпечення всебічного розвитку місцевого самоврядування в містах, поліпшення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, сприяння соціально-економічному розвитку міст та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України п о с т а н о в л я ю:

1. Утворити при Президентові України Раду міських голів як консультативно-дорадчий орган.

Установити, що Раду міських голів очолює Президент України.

2. Затвердити Положення про Раду міських голів та її персональний склад (додаються).

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 8 грудня 2006 року

          N 1046/2006

 

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                    Указом Президента України

                                від 8 грудня 2006 року N 1046/2006

 

                            ПОЛОЖЕННЯ

                      про Раду міських голів

 

 

1. Рада міських голів (далі — Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

напрацювання пропозицій щодо сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері місцевого самоврядування, забезпечення сталого розвитку міст;

аналіз актуальних проблем соціально-економічного розвитку міст, відповідних ініціатив, визначення ефективних шляхів їх вирішення, обговорення та підготовка пропозицій;

сприяння скоординованості заходів, здійснюваних асоціаціями органів місцевого самоврядування, громадськими організаціями, науковими установами з питань розвитку місцевого самоврядування в містах;

аналіз практики застосування законодавства з питань місцевого самоврядування, внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавства з цих питань, розгляд проектів відповідних законів, інших нормативно-правових актів;

здійснення консультацій щодо стратегії забезпечення сталого розвитку міст, поширення прогресивного досвіду в цій сфері.

4. Рада має право:

одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, матеріали та документи, необхідні для виконання покладених на неї основних завдань;

утворювати в разі потреби експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в них працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, учених, інших фахівців.

5. При виконанні покладених на Раду завдань вона в установленому порядку взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями і об’єднаннями, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, у тому числі з Національною радою з питань державного управління та місцевого самоврядування, науковими установами, навчальними закладами, недержавними аналітичними центрами, громадськими організаціями.

6. Рада утворюється у складі Голови, секретаря та інших членів Ради.

Раду очолює Президент України, який головує на її засіданнях.

Персональний склад Ради затверджується Президентом України.

Члени Ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

7. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

Засідання Ради скликаються її Головою.

Порядок денний засідань Ради формується її секретарем з урахуванням пропозицій членів Ради і затверджується Головою Ради.

8. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Ради.

Для участі у засіданнях Ради можуть бути запрошені народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Асоціації міст України, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, підприємств, установ і організацій, учені, фахівці.

9. Рішення Ради приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Ради є вирішальним.

10. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує її секретар, і є обов’язковим для розгляду консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України.

11. Організаційне та інше забезпечення діяльності Ради здійснюється Секретаріатом Президента України.

Глава Секретаріату

Президента України В.БАЛОГА

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                    Указом Президента України

                                від 8 грудня 2006 року N 1046/2006

 

                              СКЛАД

                        Ради міських голів

 

 

ЮЩЕНКО — Президент України, Голова Ради

Віктор Андрійович

АНТОНЕНКО — Броварський міський голова,

Віктор Олександрович Київська область (за згодою)

БАБЕНКО — Сімферопольський міський голова

Геннадій Олександрович (за згодою)

БАРАНОВ — Бердянський міський голова,

Валерій Олексійович Запорізька область (за згодою)

БОНДАР — заступник Глави Секретаріату

Віктор Васильович Президента України, секретар Ради

ГЛУХОВ — Кременчуцький міський голова,

Микола Володимирович Полтавська область (за згодою)

ГРИЦИШИН — Сєвєродонецький міський голова,

Володимир Омелянович Луганська область (за згодою)

ГРОЙСМАН — Вінницький міський голова (за

Володимир Борисович згодою)

ДОБКIН — Харківський міський голова (за згодою)

Михайло Маркович

КАРТАШОВ — Запорізький міський голова (за

Євген Григорович згодою)

КОЗИРЄВ — Український міський голова, Київська

Павло Генріхович область (за згодою)

КОЛОМIЄЦЬ — Канівський міський голова,

Василь Васильович Черкаська область (за згодою)

КУЛIЧЕНКО — Дніпропетровський міський голова (за

Iван Iванович згодою)

ЛУК’ЯНЧЕНКО — Донецький міський голова (за

Олександр Олексійович згодою)

МАЗУРЧАК — Кам’янець-Подільський міський

Олександр Володимирович голова, Хмельницька область (за згодою)

МЕЛЬНИК — Хмельницький міський голова (за

Сергій Iванович згодою)

МIНАЄВ — Сумський міський голова (за

Геннадій Олександрович згодою)

НЕГРА — Голопристанський міський голова,

Анатолій Петрович Херсонська область (за згодою)

ПАЛIЙЧУК — Яремчанський міський голова, Iвано-

Микола Васильович Франківська область (за згодою)

ПЕТЬОВКА — Мукачівський міський голова,

Василь Васильович Закарпатська область (за згодою)

ПIТЦИК — виконавчий директор Асоціації міст

Мирослав Васильович України (за згодою)

ПУХТИНСЬКИЙ — Голова Фонду сприяння

Микола Олександрович місцевому самоврядуванню України

РЕВА — Артемівський міський голова,

Олексій Олександрович Донецька область (за згодою)

РИМСЬКИЙ — Куп’янський міський голова,

Михайло Iванович Харківська область (за згодою)

САДОВИЙ — Львівський міський голова (за згодою)

Андрій Iванович

САРАТОВ — голова Севастопольської міської

Валерій Володимирович ради (за згодою)

УДОВИЧЕНКО — Славутицький міський голова,

Володимир Петрович Київська область (за згодою)

ФЕДОРУК — Чернівецький міський голова (за

Микола Трохимович згодою)

ХМЕЛЬНЮК — Iллічівський міський голова, Одеська

Валерій Якович область (за згодою)

ЧАЙКА — Рівненський міський голова (за

Віктор Анатолійович згодою)

ЧАЙКА — Миколаївський міський голова (за

Володимир Дмитрович згодою)

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ — Київський міський голова.

Леонід Михайлович

Глава Секретаріату

Президента України В.БАЛОГА

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Національну раду з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування

З метою підвищення ефективності здійснюваних заходів у сфері державного будівництва та місцевого самоврядування, забезпечення узгодженої співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування, поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів у вирішенні найважливіших питань суспільного розвитку, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України п о с т а н о в л я ю:

1. Утворити Національну раду з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування (далі — Національна рада) як дорадчий орган при Президентові України.

2. Визначити, що основними завданнями Національної ради є розгляд, обговорення та вироблення узгодженої позиції з питань загальнодержавного та регіонального значення, зокрема щодо:

стратегії вдосконалення державного будівництва в Україні, реалізації державної регіональної політики із забезпечення розвитку регіонів, здійснення кадрової політики та кадрової роботи;

основних напрямів внутрішньої політики України щодо залучення інвестицій для розвитку регіонів, реалізації пріоритетів збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів та держави в цілому;

розвитку ресурсного, економічного і науково-технічного потенціалу на загальнодержавному та регіональному рівнях;

проектів актів законодавства, загальнодержавних програм економічного, соціального, науково-технічного, культурного розвитку регіонів України;

інших питань, що мають важливе значення для вирішення суспільно-політичних та соціально-економічних проблем регіонів та держави в цілому.

3. Установити, що Національну раду очолює Президент України.

4. Главі Секретаріату Президента України подати у місячний строк проект Положення про Національну раду з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування і пропозиції щодо її персонального складу.

5. Ліквідувати Національну раду з питань державного управління та місцевого самоврядування і Раду міських голів.

У зв’язку із цим визнати такими, що втратили чинність:

     Указ Президента  України  від  26  квітня  2005  року  N  706

( 706/2005 ) "Про Національну раду з питань державного  управління

та місцевого самоврядування";

 

     Указ Президента   України  від  3  травня  2006  року  N  340

( 340/2006  )  "Про   деякі   питання   впорядкування   діяльності

консультативно-дорадчих органів при Президентові України";

 

     Указ Президента  України  від  8  грудня  2006  року  N  1046

( 1046/2006 ) "Про Раду міських голів".

 Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

 

 м. Київ, 21 лютого 2008 року

          N 149/2008

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/miscev/34_19.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"