Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА 00. МАРАЗМИ, НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Жоден Закон не передбачає прямого використання факсиміле, хоча деякі нормативно-правові акти це дозволяють це робити. Первинні документи не можна підписувати факсимільним підписом

До 2004 року законодавством України не взагалі не було передбачено використання факсимільного підпису на оригіналах документів. Згідно із Цивільним кодексом України письмові угоди повинні бути підписані особами, які їх укладають. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року N 1153 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" передбачає засвідчення документів шляхом їх підписання, затвердження та проставлення печатки. Документи підписуються посадовими особами відповідно до їх компетенції, встановленої чинними нормативно-правовими актами.

Частиною третьою ст. 45 Закону України "Про нотаріат" передбачено, що якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин не може власноручно підписати угоду, заяву чи інший документ, за його дорученням і в його присутності та в присутності нотаріуса або іншої посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, угоду, заяву чи інший документ може підписати інший громадянин.

Таким чином документи, оформлені з використанням факсимільного підпису, вважалися такими, що не відповідають нормам чинного законодавства. В той же час до 2004 року існували (вони і зараз є чинними) документи, які дозволяли застосування факсимільного підпису і без Цивільного кодексу. Відповідно до абзацу другого пункту 2.2 Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, яке затверджено постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 р. N 520 використання факсиміле дозволяється при підписуванні чеків, що призначені для виплати пенсій (перекази пенсій іноземних держав резидентам України) або в інших випадках, що передбачені законодавством країни чекодавця. Крім того відповідно до пункту 5.52 Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, які затверджено наказом Державного комітету ядерного регулювання України  від 23 травня 2001 р. N 18 факсимільні підписи на деклараціях допускаються в тих випадках, коли відповідними законами і правилами визнається юридична сила факсимільних підписів. Стаття 20 Уніфікованих правил та звичаїв для документарних акредитивів передбачає, що документ для виконання умов акредитива може бути підписаний шляхом безпосереднього підпису, факсимільного підпису, штампа, символу або іншим механічним чи електронним способом посвідчення. Але наші банки від вітчизняних клієнтів такі документи не приймали, оскільки відповідно до пункту 8.1 Інструкції про безготівкові розрахунки якщо це передбачено в тексті договору, то розрахунки за акредитивами регулюються Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів у редакції 1993 року (публікація Міжнародної торгової палати N 500) у частині, що не суперечить законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку.

Таким чином Україна визнавала лише зовнішні, неукраїнські факсиміле. В той же час є і будуть українські факсиміле Голів та Голів правління НБУ на національній валюті – банкнотах гривні. Держмитслужба використовувала і використовуватиме як зразок факсиміле експертів-гомологів при здійсненні митних операцій із дорогоцінними та іншим камінням тощо.

З 2004 року сфера застосування факсиміле в Україні розширено – відповідно до частини третьої статті 207 Цивільного кодексу України використання при здійсненні операцій факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою угодою сторін, в якій повинні міститися зразки відповідного аналога їх власноручних підписів. Таким чином, оскільки ще жодного закону щодо можливості застосування факсиміле до 2004 року не було (Україна не ратифікувала Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів у редакції 1993 року), то можна було вільно користуватися лише вищезгаданими нормативно-правовими актами щодо застосування факсиміле, хоча формально вони і суперечили Цивільному кодексу до 2004 року, плюс в угодах можна передбачати вільне його застосування в господарський діяльності (див. Лист Держпідприємництва України від 19.03.2004 р. №1699 “Щодо використання факсимільного підпису”).

Проблема і із первинними документами. Міністерство фінансів України на запит щодо застосування факсимільного підпису керівника на довіреності повідомляє в Листі від 03.08.2009  N 31-34000-20-16/20991 про те, що Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” застосування факсиміле для підпису первинних документів не передбачено.

Зауважимо, що пломбіратори, факсиміле, штемпелі, бракерувальні штампи і тавра, металеві печатки для опечатування шаф, штампи бірок на продукцію із зазначенням відправника вантажу, штампи для вхідної та вихідної пошти, інвентарні штампи для бібліотек тощо виготовляються штемпельно-граверними майстернями (дільницями) без дозволів органів внутрішніх справ, але обов'язково за клопотаннями, підписаними керівниками підприємств, установ і організацій, для яких призначаються ці вироби.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

                03.08.2009  N 31-34000-20-16/20991

Міністерство фінансів України на запит щодо застосування факсимільного підпису керівника на довіреності повідомляє.

Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” застосування факсиміле для підпису первинних документів не передбачено. Зазначені документи підписуються особисто та/або із застосуванням електронного підпису відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”, Закону України “Про електронний цифровий підпис”.

Заступник Міністра М.Полудьонний

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

                13.08.2009  N 17414/7/10-0117/2750

Щодо правомірності використання факсиміле в направленні на перевірку платника податку

Частиною 2 статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Умови допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення планових та позапланових виїзних перевірок визначаються статтею 112 Закону України від 04.12.90 р. N 509-XII “Про державну податкову службу в Україні” (далі — Закон N 509). Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення планової або позапланової виїзної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання платнику податків під розписку:

- направлення на перевірку, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державної податкової служби, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби, скріпленого печаткою органу державної податкової служби;

- копії наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки, в якому зазначаються підстави проведення позапланової виїзної перевірки, дата її початку та дата закінчення.

Ненадання цих документів платнику податків або їх надання з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, є підставою для недопущення посадових осіб органу державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевірки.

Відповідно до цивільного законодавства (частина третя статті 207 Цивільного кодексу України ) та роз’яснення Міністерства юстиції України від 22.11.06 р. N Г-21295-19 використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів, а норми Закону N 509 не містять положень стосовно права посадових осіб органів державної податкової служби на застосування факсимільного відтворення підпису на документах.

Позицію щодо відсутності права на застосування факсиміле для підпису керівником первинних документів підтримано і Міністерством фінансів України (лист від 03.08.09 р. N 31-34000-20-16/20991 ).

Органи державної податкової служби України входять до системи органів виконавчої влади і відповідно до завдань та функцій, визначених Законом N 509, у відносинах з платниками податків реалізують державно-владні повноваження.

Враховуючи вищевикладене, відтворення підпису керівника органу державної податкової служби шляхом проставлення факсиміле на направленнях на перевірку не допускається.

Заступник Голови Н.Рубан

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПИСЬМО

 

от 19.03.2004 г. N 1699

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства рассмотрел Ваше письмо <...> относительно использования факсимильной подписи и сообщает.

Согласно ч. 2 ст. 44 Гражданского кодекса Украинской ССР от 18.07.63, действовавшего до 01.01.2004, письменные сделки должны были быть подписаны лицами, их осуществлявшими. Согласно ч. 2 ст. 154 Гражданского кодекса Украинской ССР договор мог быть заключен как путем составления одного документа, подписанного сторонами, так и путем обмена письмами, телеграммами, телефонограммами и т. п., подписанными стороной, которая их направляет.

Госкомпредпринимательства Украины считает, что из содержания ч. 3 ст. 44 Гражданского кодекса Украинской ССР усматривается, что под подписью в документе понимается именно собственноручная подпись уполномоченного на это лица.

В связи со вступлением в силу 01.01.2004 нового Гражданского кодекса Украины сообщаем, что в соответствии с ч. 3 ст. 207 Гражданского кодекса Украины использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или другого копирования, электронно-цифровой подписи или другого аналога собственноручной подписи допускается в случаях, установленных законом, другими актами гражданского законодательства, или по письменному соглашению сторон, в котором должны содержаться образцы соответствующего аналога их собственноручных подписей.

Что касается налоговых накладных, то согласно пункту 18 Порядка заполнения налоговой накладной, утвержденного приказом Государственной налоговой администрации Украины от 30.05.97 N 165, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 23.06.97 за N 233/2037 (далее - Порядок), все составленные экземпляры налоговой накладной подписываются лицом, уполномоченным плательщиком налога осуществлять продажу товаров (работ, услуг), и скрепляются печатью такого плательщика налога - продавца.

Исходя из вышеизложенного и поскольку налоговая накладная является отчетным документом, удостоверяющим факт приобретения, продажи товаров (работ, услуг), выполненных работ, предоставленных, полученных услуг, считаем, что все составленные экземпляры налоговой накладной должны быть подписаны собственноручно уполномоченным плательщиком налога осуществлять продажу товаров (работ, услуг) лицом без использования аналогов воспроизведения собственной подписи (факсимильной подписи).

 Заместитель Председателя 

О. Сахненко 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 21.05.2010 г. N 28-309/1571-8697

Относительно применения факсимильного воспроизведения подписи

Национальный банк Украины рассмотрел Ваше депутатское обращение <...> вместе с обращением депутата <...> и сообщает следующее.

Норма пункта 1.11 раздела 1 Инструкции о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями обязывает резидента представлять в банки исключительно копии документов (в том числе копии, переведенные на украинский язык), которые были заверены собственноручно подписью резидента (уполномоченного им лица) и оттиском его печати (при наличии).

Следовательно, использование факсимильного воспроизведения подписи в указанном случае не допускается.

 

Исполнительный директор по вопросам
валютного регулирования и контроля
 

 
А. Балюк
 

____________


  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/law/0000_135.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"