Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ЗНО З ІСТОРІЇ, РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ, КНИГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Відповіді на тести ЗНО з історії України 2009 року

1. Первісна людина з'явилася на території сучасної України близько:
 • 2 млн років тому
 • 1 млн років тому
 • 500 тис. років тому
 • 250 тис. років тому

Правильна відповідь: 1 млн років тому

2. Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела:

«Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними словами серця віруючих людей...»?

 • Святослава Ігоревича
 • Володимира Великого
 • Ярослава Мудрого
 • Володимира Мономаха

Правильна відповідь: Ярослава Мудрого

3. Основу економічного розвитку Київської Русі становили:

 • скотарство та землеробство
 • землеробство та чорна металургія
 • чорна металургія та торгівля
 • торгівля та промисли

Правильна відповідь: землеробство та чорна металургія

4. Сутність політичної роздробленості Київської Русі полягала в:

 • зміні унітарної монархії монархією федеративною
 • занепаді країни в умовах безперервних князівських міжусобиць
 • цілковитій руйнації єдиної держави, розпаді внутрішніх зв'язків
 • утраті державної незалежності та заміні загальноруського законодавства удільним

Правильна відповідь: зміні унітарної монархії монархією федеративною

5. Неповноправних людей на Русі, які через певні причини вийшли зі свого соціального середовища та втратили з ним законний зв'язок, називали:

 • холопи
 • смерди
 • челядь
 • ізгої

Правильна відповідь: ізгої

6. Зміни в політичному устрої Київської Русі в ХІ-ХІІІ ст. були пов'язані з:

 • обмеженням влади великого київського князя лише судовими функціями
 • появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з'їздів
 • занепадом і зникненням віче - органу громадського та державного управління
 • перетворенням боярської ради з дорадчого органу при князі на урядовий орган

Правильна відповідь: появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з'їздів

7. Яка пам'ятка давньоруської літератури містить такі настанови?

«... Паче всього - убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих - як братів. Лжі бережися, і п'янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»

 • «Слово о полку Ігоревім»
 • «Руська правда» Ярослава Мудрого
 • «Повчання дітям» Володимира Мономаха
 • «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона

Правильна відповідь: «Повчання дітям» Володимира Мономаха

8. Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено:

 • зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі
 • неефективністю використання в господарстві праці кріпосних селян
 • конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи
 • зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках

Правильна відповідь: зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках

9. У якому столітті відбулися описані події?

«...Василій Іванович, великий князь московський, взяв град Смоленський. Король Сигізмунд... послав проти нього свого воєводу князя Костянтина Івановича Острозького, старосту луцького і брацлавського, з хоробрими воїнами литовськими і руськими. І стали князь з воїнами литовськими проти великої ворожої армії, і вдарили та погубили вісімдесят тисяч, а інших в полон взяли».

 • XІV ст.
 • XV ст.
 • XVІ ст.
 • XVІІ ст.

Правильна відповідь: XVІ ст.

10. У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої в другій половині XVI - першій половині XVII ст. перебували:

 • Закарпаття, Буковина
 • Галичина, Східне Поділля
 • Холмщина, Підляшшя
 • Волинь, Полісся

Правильна відповідь: Галичина, Східне Поділля

11. Орган самоврядування на чолі з бурмистром у містах, що користувалися магдебурзьким правом, називався:

 • віче
 • лава
 • рада
 • сейм

Правильна відповідь: рада

12. Які чинники зумовили виникнення українського козацтва в XV-XVI ст.?

 • Прагнення влади створити регулярне військо на противагу шляхетському ополченню
 • Посилення національного, соціального та релігійного гніту українського населення
 • Існування масиву вільних земель, освоєння південних територій уходниками

Правильна відповідь:

 • Посилення національного, соціального та релігійного гніту українського населення.
 • Існування масиву вільних земель, освоєння південних територій угодниками

13. Братства в історії України - це:

 • корпоративні об'єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом у XV-XVI ст.
 • доброчинні товариства української шляхти, які опікувалися будівництвом православних храмів власним коштом у XVI ст.
 • об'єднання реєстрового козацтва та духовенства, які здійснювали контроль за діяльністю вищих православних церковних ієрархів у XV-XVI ст.
 • релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях наприкінці XVI-XVII ст.

Правильна відповідь: релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях наприкінці XVI-XVII ст.

14. «Апостол» (1574), «Буквар» (1574), Острозька Біблія (1581) є першими:

 • друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим
 • рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою
 • підручниками, надрукованими коштом православних братств
 • книгами, надрукованими коштом князя К. Острозького

Правильна відповідь: друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим

15. Про появу якого явища в театральному мистецтві йдеться в уривку з історичного джерела?

«У братських школах, академіях учні писали вірші, промови, а потім виголошували їх. Виконавці виходили на сцену й декламували текст, об'єднаний спільною темою. Шкільні вистави присвячувалися християнським святам, впливовим особам, важливим подіям. Вистава тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок, пропонуючи їхній увазі в перервах між діями спектаклю театралізовані сценки народно-побутової тематики».

 • комедія
 • містерія
 • прелюдія
 • інтермедія

Правильна відповідь: інтермедія

16. На карті позначено територію Гетьманщини

 • за умовами Зборівського договору 1649 р., а також землі, втрачені за умовами Білоцерківського договору 1651 р.
 • на час укладення українсько-російського договору 1654 р. та сусідні землі, контрольовані Військом Запорозьким у 1654-1657 рр.
 • на час укладення Гадяцького договору 1658 р. та землі, що були включені до складу Великого князівства Руського за його умовами
 • об'єднану гетьманом П. Дорошенком у 1668 р., та землі, над якими в 1671 р. Річ Посполита відновила свою владу

Правильна відповідь: на час укладення українсько-російського договору 1654 р. та сусідні землі, контрольовані Військом Запорозьким у 1654-1657 рр.

17. Період Руїни характеризувався:

 • всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних національно-визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького
 • форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік швецького короля
 • внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав
 • остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною інтеграцією українських земель у Російську імперію

Правильна відповідь: внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав

18. У якому архітектурному стилі збудовано Успенський собор Свято-Успенської Києво-Печерської лаври?

 • класичному
 • романському
 • готичному
 • бароко

Правильна відповідь: бароко

19. Козацьке повстання 1702-1704 рр. під проводом С. Палія спричинено:

 • початком Північної війни між Росією та Швецією
 • зруйнуванням російськими військами Чортомлицької Січі
 • ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні
 • переходом гетьмана І. Мазепи та запорожців на бік шведського короля Карла ХІІ

Правильна відповідь: ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні

20. «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» - угода, укладена між гетьманом П. Орликом і

 • шведським королем і козацькою старшиною
 • козацькою старшиною та запорозькими козаками
 • запорозькими козаками та турецьким султаном
 • турецьким султаном і шведським королем

Правильна відповідь: козацькою старшиною та запорозькими козаками

21. На карті позначено території, що ввійшли до складу Російської та Австрійської імперій під час різних поділів Речі Посполитої. Результати якого з поділів відображено на карті?

 • тільки Першого
 • Першого та Другого
 • тільки Другого
 • Другого та Третього

Правильна відповідь: Першого та Другого

22. Настанова імператриці Катерини ІІ, що «Треба найлегшим способом привести до того, щоб вони... перестали дивитись, як вовки на ліс. Коли в Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися щоб час і назва гетьманів зникли», реалізовувалася шляхом:

 • запровадження намісництв замість полкового устрою та створення регулярних кавалерійських полків
 • організації Донського та Чорноморського козачого військ замість ліквідованої Запорозької Січі
 • придушення Коліївщини та гайдамацького руху
 • остаточного закріпачення українських селян і зрівняння в правах української старшини з російським дворянством

Правильна відповідь:

 • запровадження намісництв замість полкового устрою та створення регулярних кавалерійських полків
 • остаточного закріпачення українських селян і зрівняння в правах української старшини з російським дворянством

23. Знищення Задунайської Січі спричинено:

 • включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької війни 1768-1774 рр.
 • участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. на боці Туреччини.
 • відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника Наполеона, у франко-російській війні 1812-1814 рр.
 • переходом задунайських козаків на бік Росії в ході російсько-турецької війни 1828-1829 рр.

Правильна відповідь: переходом задунайських козаків на бік Росії в ході російсько-турецької війни 1828-1829 рр.

24. Яка організація в своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:

«...політичне об'єднання слов'ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. ...при об'єднанні кожне слов'янське плем'я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем'я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян... Має існувати спільний Слов'янський собор з представників всіх племен. ...правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?

 • Південне товариство декабристів
 • Кирило-Мефодіївське братство
 • Братство тарасівців
 • Руська трійця

Правильна відповідь: Кирило-Мефодіївське братство

25. Унаслідок проведення в 1770-1780-х роках реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії:

 • змінилося правове становище українського селянства та греко-католицької церкви
 • Галичина та Закарпаття об'єднувалися в край - Королівство Галіції і Лодомерії
 • українці здобули перший досвід діяльності в австрійському парламенті
 • посилився вплив українських політичних партій, лояльних до Габсбургів

Правильна відповідь: змінилося правове становище українського селянства та греко-католицької церкви

26. Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860-1870-х років у Російській імперії?

 • Формування високого рівня концентрації виробництва
 • Завершення промислового перевороту
 • Витіснення іноземного капіталу національним
 • Формування ринку вільнонайманої праці
 • Подолання селянського малоземелля та безземелля
 • Зникнення традиційного класу феодального суспільства - дворянства

Правильна відповідь:

 • Формування високого рівня концентрації виробництва
 • Завершення промислового перевороту
 • Формування ринку вільнонайманої праці

27. Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали:

 • народовці
 • хлопомани
 • радикали
 • москвофіли

Правильна відповідь: москвофіли

28. Поява Емського указу імператора Олександра ІІ пов'язана з:

 • активізацією діяльності об'єднань української інтелігенції - громад
 • участю українців у польському національно-визвольному повстанні
 • викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства
 • виданням українського альманаху «Русалка Дністровая»

Правильна відповідь: активізацією діяльності об'єднань української інтелігенції - громад

29. Унаслідок проведення земельної реформи П. Столипіна в Україні:

 • остаточно зруйновано селянську общину
 • подолано селянське малоземелля та безземелля
 • утверджено приватне селянське землеволодіння
 • зупинено процес майнового розшарування селянства

Правильна відповідь: утверджено приватне селянське землеволодіння

30. У ході Першої світової війни Товариство українських поступовців закликало українців:

 • підтримати Троїстий союз, «...бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі»
 • бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби»
 • виступити проти Антанти й Троїстого союзу, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ».
 • підтримати Антанту й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов'язок громадян Росії до кінця».

Правильна відповідь: бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби»

31. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада:

 • відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів
 • включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду
 • призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам
 • припинила українізацію військових частин російської армії

Правильна відповідь: відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів

32. До якого періоду Української революції належать цитовані документи?

1. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».
2. «Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; ...в центрі - Всеукраїнському з'їздові рад..., його Центральному виконавчому комітетові... Україна проголошується республікою рад».

 • вересень - жовтень 1917 р.
 • жовтень - листопад 1917 р.
 • листопад - грудень 1917 р.
 • грудень 1917 р. - січень 1918 р.

Правильна відповідь: листопад - грудень 1917 р.

33. На карті заштриховано територію:

 • поширення повноважень Генерального секретаріату відповідно до «Тимчасової інструкції Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду на Україні».
 • на яку Генеральний секретаріат поширив свою владу після падіння Тимчасового уряду.
 • передану Українській Народній Республіці за умовами Брест-Литовського мирного договору.

Правильна відповідь:

 • поширення повноважень Генерального секретаріату відповідно до «Тимчасової інструкції Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду на Україні».
 • на яку Генеральний секретаріат поширив свою владу після падіння Тимчасового уряду.
 • передану Українській Народній Республіці за умовами Брест-Литовського мирного договору.

34. Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено:

 • відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків
 • відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору
 • завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі в руки селян
 • загостренням відносин УЦР з німецьким і австро-угорським командуванням

Правильна відповідь: загостренням відносин УЦР з німецьким і австро-угорським командуванням

35. Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела?

«Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створення в Києві Української академії наук бере на себе держава. Завдання це - справа державної ваги й вирішити його не під силу приватному товариству. Участь держави в цій справі, створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування Академії на чолі з В. І. Вернадським дасть можливість втілити думку про Академію скоро та найбільш повно...»

 • Українську Народну Республіку доби Центральної Ради
 • Українську Державу гетьмана П. Скоропадського
 • Українську Народну Республіку доби Директорії
 • Українську Соціалістичну Радянську Республіку

Правильна відповідь: Українську Державу гетьмана П. Скоропадського

36. Якими подіями завершилася Громадянська війна в Україні?

 • Розгромом Червоною Армією військових частин Української Галицької Армії та укладанням Ризького мирного договору
 • Розгромом Червоною Армією Армії Української Народної Республіки та польської армії маршала Ю. Пілсудського
 • Розгромом Червоною Армією військ генерала П. Врангеля в Криму та основних сил повстанських загонів Н. Махна
 • Розгромом Червоною Армією Збройних сил Півдня Росії генерала А. Денікіна та військ Директорії УНР

Правильна відповідь: Розгромом Червоною Армією військ генерала П. Врангеля в Криму та основних сил повстанських загонів Н. Махна

37. Державно-політичний статус УСРР у 1921-1922 роках визначався

 • «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками, посиленням її підпорядкування загальнофедеративним органам влади.
 • юридичною незалежністю УСРР, яка не входила до складу жодної сусідньої держави й не перебувала з ними в союзно-договірних відносинах.
 • «воєнно-політичним союзом» з РСФРР зі збереженням УСРР формального статусу та ознак незалежної держави.
 • «військовим союзом» з РСФРР та перебуванням УСРР у її складі на правах автономного утворення.

Правильна відповідь: «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками, посиленням її підпорядкування загальнофедеративним органам влади.

38. У результаті здійснення в Україні в 1920-1930-х роках політики коренізації

- реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в звичайні райони.
- замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації державною українською мовою.
- збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату.
- розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи серед українців за кордоном.

Правильна відповідь: збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату.

39. Розвиткові сільського господарства України в період НЕПу було притаманне

 • створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою.
 • функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств.
 • об'єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи.
 • розгортання мережі машинно-тракторних станцій і бригад.

Правильна відповідь: функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств.

40. Проаналізуйте статистичні дані й визначте, що стало характерним для промисловості України кінця 1930-х років порівняно з 1920-ми роками.

Співвідношення між великою та дрібною промисловістю в загальному промисловому виробництві України (у %)

Види промисловості

Роки

1925-1926

1938

Велика промисловість

Кількість підприємств

0,6

8,6

Кількість робітників

43,2

83,0

Валова продукція

68,7

92,5

Дрібна промисловість

Кількість підприємств

99,4

91,4

Кількість робітників

56,8

17,0

Валова продукція

31,3

7,5

 

 • Повільне зростання кількості великих промислових підприємств, переважання в республіці кустарно-ремісничого сектору за кількістю зайнятих робітників.
 • Стрімкий розвиток фабрично-заводського сектору, який став домінуючим як за кількістю підприємств, так і за обсягами промислового виробництва.
 • Збереження значної питомої ваги підприємств дрібної промисловості, яка залишалася домінуючою за обсягами виробництва промислової продукції.
 • Концентрація левової частки робітників у фабрично-заводському секторі, що домінував у виробництві промислової продукції республіки.

Правильна відповідь: Концентрація левової частки робітників у фабрично-заводському секторі, що домінував у виробництві промислової продукції республіки.

41. У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя українського суспільства в 1930-х роках?

 • «Загальні збори бідноти... виносили постанови про відібрання у куркулів усіх засобів виробництва. Намічали день розкуркулення й розподіляли актив бідняків по господарствам куркулів. В зазначений термін актив приходив до куркуля та описував усе його майно».
 • «Опір набув великого поширення. Зброя, яка залишилася з воєнних часів, стала умовою для розгортання партизанської війни. Партизанські загони швидко розгорталися в лісовій та лісостеповій зонах суцільної колективізації».
 • «Адміністрування, перегини по відношенню до середняка, штучне насадження колгоспів, методи насильства не тільки щодо середняка, а й бідноти набули характеру системи...»

Правильна відповідь:

 • «Загальні збори бідноти... виносили постанови про відібрання у куркулів усіх засобів виробництва. Намічали день розкуркулення й розподіляли актив бідняків по господарствам куркулів. В зазначений термін актив приходив до куркуля та описував усе його майно».
 • «Адміністрування, перегини по відношенню до середняка, штучне насадження колгоспів, методи насильства не тільки щодо середняка, а й бідноти набули характеру системи...»

42. «Розстріляне відродження» - умовна назва

 • покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час Великого терору 1930-х років.
 • групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі «шкідництвом» у 1920-1930-х роках.
 • літературно-мистецької генерації України 1920-1930-х років, репресованої сталінським режимом.
 • плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х роках у справі «Спілки визволення України».

Правильна відповідь: літературно-мистецької генерації України 1920-1930-х років, репресованої сталінським режимом.

43. У якому році було проголошено незалежність Карпатської України?

 • 1923 р.
 • 1939 р.
 • 1941 р.
 • 1945 р.

Правильна відповідь: 1939 р.

44. У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на асиміляцію українців у 1920-1930-х роках?

 • «Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов'язані давати своїм дітям освіту тільки в ...школах з румунською мовою викладання».
 • «На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за урядовим розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».
 • Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм буде виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю».
 • «Відновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські гуртки та органи преси. За таких обставин можна було думати про відродження українського життя в обмежених рамках».

Правильна відповідь: «Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов'язані давати своїм дітям освіту тільки в ...школах з румунською мовою викладання».

45. Друга світова війна розпочалася нападом

 • Франції на Німеччину.
 • Німеччини на Радянський Союз.
 • Радянського Союзу на Фінляндію.
 • Німеччини на Польщу.

Правильна відповідь: Німеччини на Польщу.

46. Рейди партизанських з'єднань на Правобережну Україну в 1943 р., окрім воєнних цілей, передбачали

 • нейтралізацію впливу на цій території ОУН та її збройних формувань.
 • постачання продовольства населенню окупованих територій.
 • відновлення в регіоні радянської влади.
 • мобілізацію до лав Червоної Армії.

Правильна відповідь: нейтралізацію впливу на цій території ОУН та її збройних формувань.

47. Початком визволення території України від нацистської окупації став контрнаступ радянських військ у ході

 • битви під Москвою.
 • Сталінградської битви.
 • Курської битви.
 • «Битви за Дніпро».

Правильна відповідь: Сталінградської битви.

48. У якому році Українська РСР стала членом Організації Об'єднаних Націй?

 • 1944 р.
 • 1945 р.
 • 1949 р.
 • 1954 р.

Правильна відповідь: 1945 р.

49. Особливість процесу післявоєнної відбудови народного господарства України (1945 - початок 1950-х років) визначалася

 • першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики.
 • спрямуванням основної частини капіталовкладень в соціальну сферу.
 • приоритетним розвитком сільського господарства як джерела фінансування промисловості.
 • опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу.
 • відсутністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили.
 • використанням фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла».

Правильна відповідь:

 • першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики.
 • опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу.
 • відсутністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили.

50. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 - початок 1950-х років) полягала в

 • переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР.
 • уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР.
 • репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви.
 • придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА.

Правильна відповідь: уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР.

51. Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950 - середині 1960-х років вплинули на життєвий рівень населення України?

 • Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи.
 • Упровадження державних позик і збільшення присадибного господарства колгоспників.
 • Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва.
 • Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування.
 • Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.
 • Підвищення рівня оплати праці, упровадження на п'ятиденного робочого тижня.

Правильна відповідь:

 • Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва.
 • Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.
 • Підвищення рівня оплати праці, упровадження п'ятиденного робочого тижня.

52. Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950 - першій половині 1960-х років пов'язана зі створенням раднаргоспів?

 • Перехід підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон.
 • Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.
 • Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів.
 • Ліквідація товарно-грошових відносин і централізованого планування.

Правильна відповідь: Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів.

53. Виникнення в Україні руху «шістдесятників» зумовлено

 • лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя.
 • збільшенням фінансування культури та народної творчості.
 • долученням до європейської та світової культурної спадщини.
 • поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен.

Правильна відповідь: лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя.

54. Яка особливість економічного розвитку України 1970 - початку 1980-х років підтверджується поданими нижче даними?

«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну. ...частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, тоді як у розвинутих країнах цей показник сягав 50-60% і більше».

 • посилення економічної самостійності
 • деформованість структури економіки
 • зростання конкурентоспроможності продукції
 • зниження матеріало- та енергомісткості виробництва

Правильна відповідь: деформованість структури економіки.

55. Які цілі діяльності Української Гельсінської групи?

 • Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав людини в Україні.
 • Сприяти реформуванню радянської політичної системи в Україні.
 • Ознайомлювати українську громадськість із Загальною декларацією прав людини.

Правильна відповідь:

 • Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав людини в Україні.
 • Ознайомлювати українську громадськість із Загальною декларацією прав людини.

56. Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 - першій половині 1980-х років?

 • мирний, ненасильницький характер боротьби
 • поширення руху лише в західних областях України
 • координація масових антиурядових акцій з московськими групами
 • домінування релігійної течії, її підтримка з боку православної церкви

Правильна відповідь: мирний, ненасильницький характер боротьби.

57. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«У зараженому радіацією Чорнобилі влаштовували «показушні» весілля, фальшиві гулянки, паради. У дні всенародної жалоби було влаштовано першотравневу демонстрацію на Хрещатику в Києві, де оголені діти, нічого не підозрюючи, танцювали перед трибунами, потішаючи тих, котрі знали - зобов'язані були знати! - весь трагізм ситуації, що склалася...»

Зазначені вище заходи проводилися партійно-державним керівництвом з метою

 • продемонструвати світові зростаючу єдність Комуністичної партії Радянського Союзу й народу в умовах надзвичайної ситуації на Чорнобильській АЕС.
 • засвідчити непохитність радянської традиції святкування міжнародного дня солідарності трудящих за будь-яких обставин.
 • приховати факт вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС і реальні масштаби та наслідки катастрофи.
 • переконатися у всенародній підтримці політики «перебудови» та «прискорення», незважаючи на аварію на Чорнобильській АЕС.

Правильна відповідь: приховати факт вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС і реальні масштаби та наслідки катастрофи.

58. Важливим кроком до об'єднання національно-демократичних сил наприкінці 1980-х років було

 • падіння авторитету Комуністичної партії України в суспільстві.
 • проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР.
 • проведення акції «Українська хвиля» - утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва.
 • формування всеукраїнської організації - Народного руху України за перебудову.

Правильна відповідь: формування всеукраїнської організації - Народного руху України за перебудову.

59. Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела?

«На початку 1990-х років перевищення показників смертності над показниками народжуваності стало характерним для всієї республіки - на кожну 1000 мешканців народжувалося в середньому 8,5 дітей, а помирало 16 осіб. Якщо у 1989 р. в Україні проживало 51,7 млн чол., то у 2003 р. всього 47,7 млн».

 • денаціоналізацію
 • асиміляцію
 • депопуляцію
 • дискримінацію

Правильна відповідь: депопуляцію

60. Які завдання державотворення в Україні було вирішено на початку 1990-х років?

 • Побудовано соціально орієнтовану ринкову економіку.
 • Встановлено недоторканність кордонів, регламентовано режим і порядок їх охорони.
 • Інтегровано українську економіку в європейські та світові економічні структури.
 • Створено власні Збройні сили, організовано органи безпеки та правопорядку.
 • Сформовано інститут громадянства, національну символіку визнано державною.
 • Прийнято нову Конституцію незалежної України.

Правильна відповідь:

 • Встановлено недоторканність кордонів, регламентовано режим і порядок їх охорони.
 • Створено власні Збройні сили, організовано органи безпеки та правопорядку.
 • Сформовано інститут громадянства, національну символіку визнано державною.

61. Установіть відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли вони відбулися.

 1. «І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився ж він у церкві святої Софії. А стоїть та церква на високому місці посеред города...
 2. «Заложив він в городі Києві ворота Золоті, ...також церкву святої Софії, Премудрості Божої, а потім церкву на Золотих воротах, кам'яну...»
 3. «Рушив Аскольд і Дір на Греків, і прийшов туди... Цесарград двомастами кораблів оточили. ...знялася буря з вітром і кораблі русів розметало і побило...»
 4. «У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій...»
 • ІХ ст.
 • Х ст.
 • ХІ ст.
 • XІI ст.
 • ХІІІ ст.

Правильна відповідь:

 • Х ст. - «І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився ж він у церкві святої Софії. А стоїть та церква на високому місці посеред города...»
 • ХІ ст. - «Заложив він в городі Києві ворота Золоті, ...також церкву святої Софії, Премудрості Божої, а потім церкву на Золотих воротах, кам'яну...»
 • ІХ ст. - «Рушив Аскольд і Дір на Греків, і прийшов туди... Цесарград двомастами кораблів оточили. ...знялася буря з вітром і кораблі русів розметало і побило...»
 • ХІІІ ст. - «У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій...»

62. Установіть відповідність між назвами вищих державно-політичних інституцій Гетьманщини середини XVII-XVIII ст. та їхньою компетенцією.

 1. Генеральна військова канцелярія
 2. Генеральна військова рада
 3. Генеральний військовий суд
 4. Генеральна скарбова канцелярія
  • Представницький інститут, який розглядав загальні державні справи, зокрема: затвердження міждержавних договорів, складання «статей» при обранні гетьмана.
  • Орган, що відав справами збору натуральних і грошових податків з населення, прибутками та видатками держави, військовими та ранговими маєтностями.
  • Орган, що відав створенням і ліквідацією козацьких полків на території держави, охороною кордонів, поліцейським наглядом.
  • Військово-адміністративна установа, за посередництва якої гетьман здійснював управління державою, вирішувала всі поточні справи внутрішнього та міжнародного характеру.
  • Орган, що розглядав справи осіб, які належали до генеральної старшини, а також справи про державні злочини, здійснював нагляд за виконанням універсалів гетьмана та указів царя.

Правильна відповідь:

 • Генеральна військова канцелярія - Військово-адміністративна установа, за посередництва якої гетьман здійснював управління державою, вирішувала всі поточні справи внутрішнього та міжнародного характеру.
 • Генеральна військова рада - Представницький інститут, який розглядав загальні державні справи, зокрема: затвердження міждержавних договорів, складання «статей» при обранні гетьмана.
 • Генеральний військовий суд - Орган, що розглядав справи осіб, які належали до генеральної старшини, а також справи про державні злочини, здійснював нагляд за виконанням універсалів гетьмана та указів царя.
 • Генеральна скарбова канцелярія - Орган, що відав справами збору натуральних і грошових податків з населення, прибутками та видатками держави, військовими та ранговими маєтностями.

63. Установіть відповідність між прізвищами митців і сферами їхньої творчості (фактами біографії).

 1. М. Лисенко
 2. М. Пимоненко
 3. С. Гулак-Артемовський
 4. М. Леонтович
 • Художник, член Товариства «передвижників», автор картин «Весілля в Київській губернії», «Свати», «Ворожіння», «Ярмарок».
 • Композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня», класичних обробок українських пісень «Козака несуть», «Дударик», «Щедрик».
 • Живописець-баталіст, графік, автор картин «Похід запорожців на Крим», «Бій Максима Кривоноса з Ієремією Вишневецьким».
 • Композитор, співак, драматург, соліст Флорентійської опери, Російської імператорської опери, автор опери «Запорожець за Дунаєм».
 • Композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда».

Правильна відповідь:

 • М. Лисенко - Композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда».
 • М. Пимоненко - Художник, член Товариства «передвижників», автор картин «Весілля в Київській губернії», «Свати», «Ворожіння», «Ярмарок».
 • С. Гулак-Артемовський - Композитор, співак, драматург, соліст Флорентійської опери, Російської імператорської опери, автор опери «Запорожець за Дунаєм».
 • М. Леонтович - Композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня», класичних обробок українських пісень «Козака несуть», «Дударик», «Щедрик».

64. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1. Радянська модернізація (1929-1938)
2. Велика Вітчизняна війна (1941-1945)
3. Післявоєнна відбудова (1945-початок 1950-х)
4. Десталінізація (1953-1964)

 • Реформа, раднаргоспи, культ особи, демократизація, реабілітація, «шістдесятники».
 • Холодна війна, голод, «ждановщина», радянізація, «безрідний космополітизм», операція «Вісла».
 • П'ятирічка, колективізація, «закон про п'ять колосків», Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».
 • «Розвинутий соціалізм», номенклатура, дефіцит, правозахисники, «самвидав», неосталінізм.
 • Мобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух Опору, депортація.

Правильна відповідь:

 • Радянська модернізація (1929-1938) - П'ятирічка, колективізація, «закон про п'ять колосків», Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».
 • Велика Вітчизняна війна (1941-1945) - Мобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух Опору, депортація.
 • Післявоєнна відбудова (1945-початок 1950-х) - Холодна війна, голод, «ждановщина», радянізація, «безрідний космополітизм», операція «Вісла».
 • Десталінізація (1953-1964) - Реформа, раднаргоспи, культ особи, демократизація, реабілітація, «шістдесятники».

65. Установіть відповідність між датами та подіями.

 1. 16 липня 1990 р.
 2. 24 серпня 1991 р.
 3. 28 червня 1996 р.
 4. 28 листопада 2006 р.
 • Прийняття Конституції України.
 • Схвалення Декларації про державний суверенітет України.
 • Прийняття Закону України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні».
 • Прийняття Акта проголошення державної незалежності України.
 • Підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією.

Правильна відповідь:

 • 16 липня 1990 р. - Схвалення Декларації про державний суверенітет України.
 • 24 серпня 1991 р. - Прийняття Акта проголошення державної незалежності України.
 • 28 червня 1996 р. - Прийняття Конституції України.
 • 28 листопада 2006 р. - Прийняття Закону України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні».

66. Установіть послідовність панування кочовиків на території сучасної України.

 • скіфи
 • гуни
 • кіммерійці
 • сармати

Правильна відповідь:

 1. кіммерійці
 2. скіфи
 3. сармати
 4. гуни

67. Установіть послідовність описаних нижче подій національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.

 • Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо... Того ж року господарю Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля...»
 • «Стали поляки обозом та вишикували своє військо на рівнині коло Корсуня. Того ж ранку вдарив Хмельницький зі своїм і ординським військом на поляків. Ті, недовго втримуючи свій стрій, з великими втратами відступили...»
 • «То ми, великий государ, підданого нашого Богдана Хмельницького... і все наше Військо Запорозьке пожалували - веліли їм бути під нашою, царського величества, високою рукою, згідно з давнішими їх правами і привілеями...»
 • «Увесь народ, вийшовши з Києва, вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи його Богом даний...»

Правильна відповідь:

 1. «Стали поляки обозом та вишикували своє військо на рівнині коло Корсуня. Того ж ранку вдарив Хмельницький зі своїм і ординським військом на поляків. Ті, недовго втримуючи свій стрій, з великими втратами відступили...»
 2. «Увесь народ, вийшовши з Києва, вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи його Богом даний...»
 3. Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо... Того ж року господарю Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля...»
 4. «То ми, великий государ, підданого нашого Богдана Хмельницького... і все наше Військо Запорозьке пожалували - веліли їм бути під нашою, царського величества, високою рукою, згідно з давнішими їх правами і привілеями...»

68. Установіть послідовність явищ, притаманних історичному розвиткові України.

 • виникнення фабрики
 • виникнення мануфактури
 • промисловий переворот
 • виникнення ремесла

Правильна відповідь:

 1. виникнення ремесла
 2. виникнення мануфактури
 3. промисловий переворот
 4. виникнення фабрики

69. Установіть послідовність воєнних операцій Червоної Армії в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945).

 • Кримська наступальна операція
 • «Битва за Дніпро»
 • Карпатсько-Ужгородська операція
 • Львівсько-Сандомирська операція

Правильна відповідь:

 1. «Битва за Дніпро»
 2. Кримська наступальна операція
 3. Львівсько-Сандомирська операція
 4. Карпатсько-Ужгородська операція

70. Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1950-1970-х років.

 • Виступ на ХХ з'їзді КПРС М. Хрущова з доповіддю «Про культ особи та його наслідки».
 • Поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
 • Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод.
 • Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки - Л. Лук'яненком, І. Кандибою та іншими.

Правильна відповідь:

 1. Виступ на ХХ з'їзді КПРС М. Хрущова з доповіддю «Про культ особи та його наслідки».
 2. Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки - Л. Лук'яненком, І. Кандибою та іншими.
 3. Поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
 4. Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод.

http://osvita.ua/test/answers/3786


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"