Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

СТАТТІ, КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗНО З ІСТОРІЇ, КНИГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Українська історія, події, факти, коментарі, аніліз

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Під владою двох імперій (кінець XVIII – початок ХХ ст.)


“Польща впала, та й нас задавила” Т.Г.Шевченко

Наприкінці XVIII ст. відбулосянове перекроєння політичної карти Європи відповідно до геополітичних інтересіввеликих держав. В результаті 3-х поділів Польщі Україна виявилася поділеною міжАвстрійською і Російською імперіями.

Вивчаючи тему потрібно звернутиувагу на:

а) адміністративно-правове свавіллястосовно українських земель;

б) соціально-економічне становищеукраїнського населення та його виступи проти засилля кріпосників;

в) початки українського національноговідродження. Кирило-Мефодіївське товариство;

г) революцію 1848-49 рр. Галичині йБуковині;

ґ) селянську реформу 1861 р. та їїнаслідки в Україні;

д) репресії проти українства в Росії;

е) революційні події 1905-1907 років.

є) розвиток січового руху та йогозначення;

ж) становище українців в роки І-їсвітової війни.

Три поділи Польщі

Держави, які ділили: Австрія, Росія,Прусія.

Час поділу:

І-й 1772 р.
ІІ-й 1793 р.
ІІІ-й 1795 р.

До Австрії відійшли: Буковина,Галичина і Закарпаття;

До Росії – Правобережна Україна, ЗахіднаВолинь і етнічні українські землі в наш час входять до Польщі та Білорусі(Холмщина, Надсання, Берестейщина).

В обох імперіях на приєднанихукраїнських землях запроваджувався новий адміністративно-територіальний поділ:

В Австрії був створений Короннийкрай – Королівство Галичини і Лодомерії (Володимирії) з центром у Львові. Протев ньому штучно об’єднувалися західноукраїнські етнічні землі з частиноюпольських земель. Це стало причиною неприязні між польським і українськимнаселенням, оскільки австрійські урядовці при вирішенні різноманітних питаньперевагу надавали більш підготовленим полякам, хоч із 3,5 млн. населенняукраїнці складали 2,4 млн. До того ж адміністративні кордони Коронного краюнеодноразово довільно змінювалися.

В Росії, згідно з царськимуказом від 13 квітня 1793р. на приєднану Правобережну Україну було поширенозагальноросійський адміністративний устрій. Вона поділялася на Ізяславську іБрацлавську губернії, а також Кам’янецьку область. Згодом до цих губернії безвсяких підстав приєднали Мінську і утворили нове генерал-губернаторство.Адміністративний поділ не враховував специфічних особливостей окремих їїрегіонів і не визначав точних меж губерній та повітів.

Царський уряд залишив у силі польськізакони. Діловодство велося російською і польською мовами, що приводило дозначних затруднень в їх роботі. Найперше – не було кадрів. В Ізяславській іБрацлавській губерніях через відсутність урядовців у місцевих судах справи неслухалися іноді протягом кількох місяців. Процвітали хабарництво і підкуп.Красномовний факт – Микола І дав таємне завдання дізнатися, хто з усіх йогогубернаторів не бере хабарів. В Україні таким виявися лише один: Київський цивільнийгубернатор І.Фундуклей. Цар був здивований, але пояснив: “Не бере, бо дужебагатий”.

Зверніть увагу:

Включення західноукраїнських земель доскладу Австрійської імперії збіглося з періодом прогресивних реформ у ційдержаві, які здійснювалося в кінці XVIII ст. двома цісарями Марією Терезою таЙосифом ІІ.

Їх патентами (указами) було:

·скасованоособисту залежність селянина від поміщика (1782 р.);

·сільськимгромадам надано право самоврядування (1784 р.);

·запроваджено3-х денну панщину (1785 р.);

·введенообов’язкову військову повинність та централізований рекрутський набір;

·підпорядкованоцеркву державі, ліквідовано орден єзуїтів;

·зрівняно вправах католицьку, протестантську та уніатську церкви;

·проголошенозагальну середню освіту, в початковій школі на рідній мові, школа фінансуваласядержавою;

·відкритоЛьвівський університет.

Проте реформи тривали недовго.Після смерті Йосифа ІІ модернізація припиналася, а соціально-економічнестановище населення, особливо селян, стало нестерпним.

Дійшло до того, що власнегосподарство не давало селянину можливості забезпечити мінімальні потребисім’ї. Середня тривалість життя не перевищувала 30-40 років. Значна масаукраїнського населення виснажувалася й вимирала. Практично українські земліставали колоніальним придатком промислово розвинутих центральних та західнихпровінцій імперії.

В Російській імперіїсоціально-економічне становище переважної більшості населення як новоприєднанихтак і старих губерній характеризувалася крайнім політичним безправ’ям, національнимгнітом та економічним зубожінням.

Модернізаційні процеси, що розпочалася зселянської реформи і могли привести до покращення соціально-економічногостановища проводилися з запізненням, залишилися обмеженими, непослідовними,незавершеними, суперечливими і не мали системного характеру.

Це, як і в Австрійській частині України,ускладнювало процеси переходу суспільства до більш прогресивного способувиробництва, до нового типу людської цивілізації, що отримала в нашійлітературі назву “капіталізму”.

Соціально-економічні утиски,переважної частини населення українських земель викликали протидію:

в Австрійські імперії

в Російські імперії

·1810-1825рр. Опришківський рух. Лідери: Ю.Оженюк, Д.Якимчук, П.Мельничук, С.Товта,І.Кокоша та ін.

·1809 р.виступи селян Чортків-щини.

·1819-1822 р.виступи селян Комарівщини.

·1848 р.виступи селян Північної Буковини під проводом Л.Кобилиці.

За неповними даними, в Україніз 1797 р. по 1825 відбулося понад 100 виступів кріпосних селян. Найбільшвідомі:

·“Київська козаччина”– (1855 р.) рух охопив понад 400 сіл, брало участь 180 тис.

·“Похід вТаврію за волею” – 1856 р. понад 75 тис. чол.

·Виступиселян Поділля під проводом Кармелюка (1812-1835 рр.)

·Протягом1826-1854 рр. відбулося 354 селянських виступів.

Запам’ятайте:

Криза феодальної системи господарствапосилення соціального та національного гніту, вплив прогресивних ідей ЗахідноїЄвропи привели до появи різноманітних суспільно-політичних і громадськихорганізацій, які шукали шляхи гармонізації суспільного життя, розв’язанняназрілих соціально-економічних проблем.

Такими українськимиорганізаціями того часу були:

в Австрійські імперії

в Російські імперії

·1816 р.Перемишль – культурно-освітня організація “Товариство священників”. Ініціаторстворення І.Могильницький.

·1830-1837рр. м.Львів – демократичо-просвітницький гурток “Руська трійця”(М.С.Шашкевич, Я.Ф.Головацький, І.М.Василевич).

·1848 р.м.Львів – русько-українська організація – Головна Руська Рада. Організатори:Г.Яхимович, згодом М.Куземський.

Москвофіли

·1848 р.м.Львів. Культурно-освітнє товариство “Галицько-Руська матиця”

·1848 р.м.Львів. Культурно-освітнє товариство ім.Качковського.

·1848 р.м.Львів. Культурно-освітнє товариство “Народний дім” та інші.

Народовці

·Початок 60р. м.Львів. Студентська громада. Лідери: Ю.Романчук, О.Барвінський,К.Левицький та ін.

“Руська бесіда”

·1868 р.м.Львів. Культурно-освітнє товариство “Просвіта”.

·1873 р.м.Львів “Наукове товариство імені Шевченка”.

·1890 р. –перша в Галичині – Русько-українська радикальна партія (РУРП)

·1896 р.Русько-український християн-ський союз.

·1899 р.Українська національно-демократична партія – УНДП.

·1899 р.Українська соціал-демократична партія.

Масони

·1972 р.с.Вишнівці на Волині – масонська “майстерня”

·1817 р.м.Харків “Вмираючий сфінкс”

·1817 р.м.Одеса “Понт Євксінський”

·1817 р.“З’єднані слов’яни”

·1817 р.м.Полтава “Любов до істини”

Елітна опозиція

·1815-1816Кам’янець-Подільський “Залізні персні”. Лідер В.Раєвський

·1821 р.м.Тульчин – “Південне товариство”. Лідер П.Пестель

·1823 р.м.Новгород-Волинський “Товариство об’єднаних слов’ян”. А і П.Борисови,Ю.Люблінський.

Опозиція інтелігенції

·1846 р.м.Київ Кирило-Мефодіївське товариство. Організатори В.Білозер-ський, М.Гулак,М.Костомаров, П.Куліш, О.Маркевич та інші. Активну участь брав Т.Г.Шевченко .

Народницький рух

·1872 р.м.Київ. Гурток “Чайківців”.

·1873-74 рр.“Київська комуна”. Існували народницькі організації в Одесі, Харкові,Житомирі, Полтаві та ін.Соціал-демократичний рух

·1896 р.“Союз визволення робітничого класу” (Одеса, Київ, Катеринослав).

·1897 р.м.Київ. Всеукраїнська загальна організація.

·1900 р.м.Харків. Революційна українська партія (РУП). Лідери: Д.Антонович,В.Камінський, М.Русов та інші.

Непослідовність і незавершеність реформ60-70-х років та різниця в соціально-економічному розвитку регіонів України вскладі Російської імперії сприяли переходу головного аграрного сектораекономіки на капіталістичний лад як пруським (уповільненим) так і американським(прискореним) шляхом, що зумовило:

·територіальнунерівномірність в розшташувані і розвитку української економіки;

·перетворенняПівдня України, (де набув поширення американський спосіб), на основнупаливно-металургійну базу всієї імперії, із значним залученням іноземнихінвесторів;

·більш швидкітемпи індустріального розвитку та вищу концентрацію виробництва, зростанняміст;

·формуванняукраїнської торгово-промислової еліти: Терещенків, Бродських, Харитоненків,Яхненків, Семиренків та інших; класу вільнонайманих робітників, інтелігенції.

Закладені в ті роки диспропорції втериторіальному розташуванні виробничих сил не тільки не подоланні, а ще більшепоглибилися і перетворилися в наш час на складну економічну проблемунаціональної економіки. Так само великою проблемою, яка залишилися з тих часів,є проблема прив’язки економіки України до імперії через виготовлення кінцевоїпродукції.

Українські підприємства, що вироблялиготову продукцію складали лише 15%, решта ж тільки готували сировину, складовічастини, вузли. Це зумовлювало її меншевартісність, залежність від центру,тобто носило колоніальний характер.

Ще одним наслідком реформисередини ХІХ ст. стала втрата українськими селянами понад 15% загальної площікращої землі, що була раніше в їх користуванні та обтяження селянських дворівнепомірними поборами (викупними платежами, подушним і поземельним податком)натуральними повинностями. Правда, на Правобережжі уряд, (що не безпідставно недовіряв польській шляхті) надав селянам землі на 18% більше, але за вищоюціною.

В обох імперіях українське населеннятерпіло національний гніт. Українська мова ігнорувалася. Навчання в школахвелося російською, німецькою, польською, угорською чи румунською мовами. Неприймалися до розгляду в установах будь-які заяви чи документи писаніукраїнською мовою, замінювалися географічні назви. Особливо вперто і послідовноз українством боролася царська влада:

·1862 р.Олександр ІІ видав “повеление” про закриття недільних шкіл;

·1863 р.міністр внутрішніх справ П.Валуєв видав циркуляр, яким заборонив друкуваннякниг українською мовою;

·1876 р.Олександр ІІ підписав в м.Емс указ, який забороняв навіть ввіз в країну книгвиданих українською мовою за кордоном. Заборонені були й спектаклі в театріцією мовою;

·1886 р.чиновникам, які прибули працювати з Росії в Україну підвищили заробітну плату;

·1892 р.нагадали цензорам про недопустимість схвалення до друку українського перекладубудь-якого російського твору;

·1894 р.повторили заборону імпорту українських книжок і т.д.

Саму назву “Україна” було замінено напринизливу “Малоросія”. У 1884р. цензурний комітет заборонив п’єсиМ.А.Кропивницького “Доки сонце зійде, роса очі виїсть”, “Глитай, або ж Павук”.Заборонялися вистави театральної трупи М.П.Старицького і т.д.

Національний гніт носив не тількидуховний, культурний характер, але й в галузі економіки. Польські, єврейські,французькі, німецькі, бельгійські підприємці встановлювали для українськихробітників нижчу оплату праці, зневажливо ставилися до звичаїв і національнихтрадицій місцевого населення.

Невипадково українці брали активнуучасть в революції 1905-1907 рр.


Причини революції:

·економічнавідсталість, низький рівень життя, широких верств населення імперії;

·залишкифеодалізму, що гальмували прогрес:

1.поміщицькеземлеволодіння;

2.відсутністьполітичних прав;

·поразка вросійсько-японській війні.

Досягнення українського національногоруху в роки революції:

·ліквідованівсілякі обмеження на вживання мови. Українське слово залунало в школах і вищихучбових закладах;

·виниклаукраїномовна преса. У 1905 р. в Лубнах почала виходити газета “Хлібороб”,з’явились журнали “Дзвін”, “Українська хата”, “Рідний край”, “Посів”, “Село ”та інші. Всього 24 україномовних видань;

·з’явились 35осередків культурно-освітньої організації “Просвіта” в яких працювали:М.Коцюбинський, Б.Грінченко, П.Мирний, Д.Яворницький та інші представникиукраїнської інтелігенції;

·виникають,набирають сили і досвіду українські політичні партії: РУП, УСДРП, УПСР (есери);

·створюютьсяради робітничих депутатів і профспілкові організації;

·розгортаєтьсякооперативний рух, виникають місцеві організації російської селянської спілки,які були створені в 7 губерніях, 12 повітах, 120 волостях;

·набуваєтьсядосвід парламентської діяльності через Українські думські громади, якіфункціонували в І і ІІй Державній думі і поставили на порядок денний питанняпро автономію України;

·вигравукраїнський рух і від Столипінської аграрної реформи, яка мала на Українінайбільший успіх.


Зауважте:

Таким чином український національний рухв роки першої російської революції досяг суттєвих соціально-економічних ісуспільно-політичних зрушень, що дало можливість офіційно поставити в Державнійдумі питання про надання Україні автономії.

До такого перебігу подій, коли постанепитання автономії, а згодом і суверенітету кращі сили української спільнотиготувалися заздалегідь. Більше того, вони передбачали необхідність підготовкидо збройного захисту української справи.

З цією метою в Австрійській частиніУкраїни створювалося молодіжні спортивні та пожежні товариства “Сокіл”, “Січ” і“Пласт”. Перше таке товариство було створено в 1894 року в Львові інженеромНагірним. Перша “Січ” під проводом лідера Радикальної партії Галичини КирилаТрильовського виникла в 1900 р. в с.Завалля на Снятинщинні.

В березні 1913 року пройшли перші збори“Товариства Українських Січових Стрільців”, які прийняли свій статут. Напочаток 1914 року було створено 96 стрілецьких товариств. Вони охоплювали своїмвпливом десятки тисяч української молоді. При цих товариствах створювалосявоєнізована організація.

Історичною заслугою цієї організаціїявляється участь в проголошені і захисті Західно-Української НародноїРеспубліки, створені ядра Української Галицької Армії (УГА), яка відігралапомітну роль під час польсько-української війни 1918-1919 рр.

Січовий рух став наслідком виховної тапросвітницької діяльності українських партій, „Просвіти”, кооперативів, 15українських гімназій і понад 3 тисяч українських народних шкіл... (порівняйтеце зі становищем українства в російській частині України). Особливо великийвплив на відродження національної свідомості українців Галичини мала діяльністьмитрополита греко-католицької церкви А.Шептицького.

Все зазначене дало підставиМ.Грушевському назвати Галичину „Українським П’ємонтом”. (За аналогією зіталійською провінцією П’ємонт з якої розпочалось відродження державностіІталії).

Зверніть увагу:

Подальший розвиток національного рухубув перерваний І світовою війною, яка поставила українців обох імперій внадзвичайно складне становище.

·По-перше, вони були втягнуті у війну всупереч своїм власнимнаціональним інтересом;

·По-друге, виявилися в протилежних воюючих коаліціях і змушенібули вбивати один одного. В російській армії перебувало 3,6 млн. українців, уавстро-угорській – 250 тис.

·В-третіх, їх землі стали об’єктом експансії з боку обох воюючихблоків.

·В-четвертих, територія України перетворилася в арену воєнних дій зусіма її незручностями – руйнацією економічного життя, господарських іпромислових споруд, житла і т.д.

·В-п’ятих, в час війни в обох імперіях вживалися заходи придушенняопозиції, скорочувалися можливості політичної діяльності і захисту національнихправ.

·В-шостих, війна зумовила глибокий розкол національного руху, якміж українцями воюючих сторін, так і в межах імперій на прихильників тапротивників переможної війни.

проавстрійські позиції

проросійські позиції

·ГоловнаУкраїнська Рада створена в Львові – серпень 1914 р. Вона представляла собоюблок партій: радикальної, соціал-демократичної, національно-демокартичної;

·Союзвизволення України, створений у Відні 1914 р. емігрантами з Росії Д.Донцовим,В.Дорошенком, А.Жуком та іншими. Програмною вимогою СВУ було створеннянезалежної України за допомогою Четвер-тного Союзу.

·ТовариствоУкраїнських поступовців (ТУП);

·частинаУСДРП на чолі з С.Петлюрою;

·“Карпато-русскийосвободительный комитет”, який організували емігранти-москвофіли в Києві.

В.Винниченко і значна частинаукраїнських соціал-демократів займали антивоєнну позицію під гаслами “Гетьвійну! Хай живе автономія України!”

Таким чином Перша світова війна принелаважкі випробування українському народу. Разом з тим вона створювала передумовикраху імперій, об’єднання переважної більшості українських етнічних земель івибудови на них незалежної української держави.

Попрацюйте самостійно

Завдання для самостійної роботи

·Виясніть,якими мотивами користувалася австрійська влада включаючи в одну адміністративнуодиницю польські і українські землі.

·Назвітьфактори, які сприяли прогресивним реформам у Австрійській імперії.

·Подумайте,чого реформи в Російській імперії були обмеженими і не мали системногохарактеру.

·В тексті, щорозкриває тему названі українські громадські організації до 1861 року,продовжіть їх перелік до 1914 року.

·Розкрийте сутьКирило-Мефодіївського товариства.

·Вияснітьпогляди москвофілів.

·Розгляньтезміст антиукраїнських дій російської адміністрації в 1914 р. в Галичині.

·Обґрунтуйтерізницю між народовцями і народниками.

·Відшукайтелітературу, яка розкриває хід революції 1905-1907 р. на Поділлі.

·Проаналізуйтедіяльність українських депутатів в І-й і ІІ-й Державних думах.

Пригадайте з матеріалу середньої школи початок І-їсвітової війни і прокоментуйте становище українців в обох імперіях.

<<-- Північно-Східна Русь у XII — на початку XIII ст.  |  Під владою хозар-->>Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"