Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

СТАТТІ, КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗНО З ІСТОРІЇ, КНИГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Українська історія, події, факти, коментарі, аніліз

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Дослідниця джерел та історіографії України XVI-XVII ст.

Здобувши необхідні знання, Г.К.Швидько вдосконалювала їх не лише з Історії, але й з філології (вже в студентські роки займалась вивченням іноземних мов, особливо польської та німецької), застосовувала в дидактичному процесі прийоми стенографування. Вона зуміла цілеспрямовано займатись науково-дослідною роботою, насамперед, в галузі історії міст України, і стала вже тоді авторитетним дослідником в галузі української урбаністики.

У 1972 р., закінчуючи університет, вона підготувала оригінальну дипломну роботу з історії одного з найвизначніших торгівельних центрів України - міста Кам`янця-Подільського [1]. Цю роботу вона блискуче захистила 12 червня 1972 р. в Дніпропетровськомудержавному університеті не тільки на основі писемних, але й археологічних джерел. Всі роки навчання в університеті вона цілеспрямовано і ефективно займалась науково-дослідницькою роботою як член студентського гуртка з проблем джерелознавства, історіографії та історії України. Поряд з нею ефективно працював тоді ж інший студент — Юрій Андрійович Мицик, зараз вже відомий український історик, доктор історичних наук, професор.

Зацікавлення науковою роботою не припинялось у Ганни Кирилівни всі подальші роки. Після закінчення університету вона вступила до аспірантури і в 1979 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Радянська історіографія соціально-економічного розвитку міст України в ХVІ-ХVIII ст." [2, c.22].

Навчаючись в аспірантурі, Ганна Кирилівна поєднувала творчу наукову роботу з громадською, працюючи на відповідальних посадах університетського масштабу. Проблемам історії міст України різних аспектів Ганна Кирилівна постійно надавала великої уваги, брала участь в усіх університетських наукових конференціях і наукових симпозіумах не тільки в Дніпропетровському університеті, але й в інших центрах колишнього Радянського Союзу. Цілеспрямована дослідниця, джерелознавець і історіограф, праці якої характерні своєю автентичністю і вірогідністю, дали їй можливість стати в 1980-90-х роках відомою дослідницею історії України, особливо соціально-економічної проблематики. Вона опублікувала

цикл монографій про міста України ХVІІ-ХVIII ст., особливо стосовно проблем історіографії і джерелознавства. В результаті цілеспрямованої і систематичної дослідницької праці в 1987 р. Ганна Кирилівна успішно захистила докторську дисертацію про джерела з соціально-економічної історії міст Лівобережної України другої половини XVII - середини XVIII ст. Цією працею Ганна Кирилівна поставила себе на одне з перших місць дослідників соціально-економічної історії України, продовживши кращі традиції української історіографії в особах В.Антоновича, М.Грушевського, Д.Багалія, Я.Кіся, О.Компан та інших, і зробила належний внесок в розвиток вітчизняної історіографії. Не маючи можливості в такому короткому обсязі проаналізувати колосальний, титанічний внесок цієї дослідниці в розробку проблем української історіографії і джерелознавства ХVІІ-ХVIII ст., доводиться дуже конспективно зазначити лише певні віхові праці.

Зазначаючи високий фаховий рівень її праць, варто виділити деякі з них — присвячені персоналіям, таким як Олександр Лазаревський (1834-1902) [24, с.130-132], Олексій Баранович (1892-1961) [15, с.112-118], Микола Петровський (1894-1951) [22, с.3-18],Олена Компан (1916-1986), Ярослав Кісь (1917-1986), а також інших дослідників історії Середньовіччя, таких як В.В.Стокліцька-Терешкович [16, с.83-102].

Дослідниця давала значної уваги і періодиці, що виходила на той час на Україні, зокрема, журналу "Київська Старина". Не менш важливим є аналіз і співставлення соціально-економічних процесів в містах України і Німеччини, введення до наукового обігу матеріалів, що стосувались історії Грузії та інших.

Значну вартість має введення до наукового обігу і аналіз конкретних джерельних комплексів з історії України ХVI-ХVIII ст. Дуже цікавими є теоретичні узагальнення Г.К.Швидько щодо процесів і характеристик соціальних і національних стосунків, які відбувались на Україні в XVI-XVIII ст.

На особливу увагу заслуговує дидактична діяльність Ганни Кирилівни, зокрема видання нею шкільного підручника з історії України ХVІ - ХVIIІ століть [4], друге видання якого вийшло в 2002 р. Чим привертає особливу увагу ця книга? Вона оригінальна своїмдоцільним і необхідним використанням джерел та їх популяризацією, вдалим використанням текстів документів та монографічних матеріалів, чіткість формулювань, прекрасним літературним оформленням, стилістикою, що дозволяє вважати цю книгу однією з найбільшкорисних в дидактичній роботі, хоч і в ньому є певні прогалини. Наприклад, замість імені Барбара (с.57) повинно бути Барбаро; Міховський, а не Міховіта (там само); Андре Тев`є (Андре Теве, с.59); що стосується твору В.Січинського (с.170), то варто булоб сказати, що це не наукова праця, а популярна, компілятивна. Варто було б також більше зосередитись на питаннях скасування Запорозької Січі в 1775 р. та проблемах історії української культури XVIII ст.

Очевидно, що об`єм даного огляду в сукупності і в концентрованій формі не дав змоги розкрити той величезний внесок, який зроблено Ганною Кирилівною у дослідження соціально-економічної історії України, особливо урбаністики. Незважаючи на ці прогалинив даному огляді автором була зроблена лише певна спроба, хоч і неповна, оцінити і визначити місце вченої в сучасному історіографічному процесі України. Всі статті, які використані в довідковому апараті не могли бути в рівномірному ступені розкриті в даному і лише за сигналізовані для зацікавлених читачів.

Література

1. Швидько Г.К. Соціально-економічний розвиток міста Кам`янця-Подільського в XVI-

2. XVIII ст. — Дніпропетровськ, 1972. Рукопис.

3. Швидько А.К. Советская историография социально-зкономического развития городов Украины в ХVІ-ХVIII вв.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.09 / Институт истории АН УРСР. - К 1979.

4. З. Швидько А.К. Источники по социально-экономической истории городов Левобережной Украины второй половины XVII - середины XVIII в.: Автореф. дис.... д-ра наук: 07.00.09 / Институт истории АН УРСР. - К., 1987. - 32 с.

5. Швидько Г.К. Історія України ХVІ-ХVIII століття: Підруч. для 8-го кл. серед, загальноосв. навч. закл. 2-е вид., переробл. та доповн. - К.: Генеза, 2002. - 302 с: іл.

6. Швидько А.К. Анализ источников по социально-экономической истории Левобережной Украины (вторая половина XVII - первая половина XVIII в.). - Днепропетровск: ДГУ, 1981.- 108 с.

7. Швидько А.К. Источники по истории городских поселений Левобережной Украины в отечественных архивохранилищах (вторая половина XVII - середина XVIII в.): Уч. пособие. - Днепропетровск: ДГУ, 1986. - 84 с.

8. Швидько Г.К. Класова боротьба на Україні в дожовтневий період (ХУ-ХУШ ст.). - Дніпропетровськ, 1981. - 54 с.

9. Швидько А.К. Социальные отношения иклассовая борьба на Украине во второй половине XVII - середине XVIII века: Уч. пособие. - Днепропетровск: ДГУ, 1984. -91 с.

10. Швидько А.К. Социально-экономическое развитие городов Украины в ХVІ-ХVIIIвв. - Днепропетровск: ДГУ, 1979.

11. Швидько А.К. Вопросы истории городов Украины в журнале "Киевская старина" // Некоторые вопросы социально-экономической и политической истории Украинской ССР: Сб. науч. статей. — Днепропетровск, 1973. — Вып.4. — С.135-146.

12. Швидько А.К. Вопросы о ремесленном цехе в средневековом городе (по германским и украинским источникам) II Вопросы германской истории и историографии: Сб. науч. статей. - Днепропетровск, 1973. - С.3-10.

13. Швидько А.К. К вопросу об участиимещанства в Освободительном движении на Правобережной Украине в середине XVIII в. // Вопросы рабочего и национально-освободительного движения: Сб. науч. трудов. - Днепропетровск, 1974. - Вьш. 1. - С.85-97.

14. Швидько А.К. Советская историография 50-70-х гг. о социальной борьбе в городах Украины XVI-XVIIIвв. // Вопросы рабочего и национально-освободительного
движения: Сб. науч. статей. - Днепропетровск, 1975. - Вьш.2. - С.90-108.

15. Швидько А.К. Совстская историография о сущности роли немецкого права в городах Украины XV-XVIII вв. // Вопросы германской истории и историографии: Сб. науч. статей. - Днепропетровск, 1975. — Вьш.З. — С.51-66.

16. Швидько А.К. Вопросы социально-экономического развития Правобережной
Украины ХУГХУШ вв. в трудах А.И.Барановича // Некоторыс вопросы отечєственной
историографии и источниковедения: Сб. науч. статей. — Днепропетровск, 1976. —Вып.З. -С.112-118.

17. Швидько А.К. Средневековая Германия в освещении советского историка-медиевиста Стоклицкой-Терешкович // Исследования по истории русско-германских отношений: Межвуз. сб. науч. трудов. — Днепропетровск: ДГУ, 1978. — С.83-102.

18. Швидько А.К. К вопросу о городских селах Левобережной Украины (вторая половина XVII - первая половина ХУІІІ в.) // Актуальные проблемы аграрной истории Украины: Сб. науч. трудов. - Днепропстровск: ДГУ, 1980. - С. 167-175.

19. Швидько А.К. Актовые документы по истории городов Левобережной Украины ХVII-ХVIII ст. в фамильных архивных комплексах // Историографические и источниковедческие проблемы отечественной истории: Межвуз. сб. науч. трудов. — Днепропетровск: ДГУ, 1985. - С. 102-107.

20. Швидько А.К. Украинский город ХVІ-ХVIII веков в сравнительно-историчсском
освещении // Феодализм в России: юбилейные чтения посвященные 80-летию со дня рождения Льва Владимировича Черепнина. -М.: Изд-во АН СССР, 1985. - С. 156-160.

21. Швидько А.К. Источники по истории Грузии в фондах административных
учреждений Левобережной Украины // Актуальные проблемы изучения и издания
письменных исторических источников: Тезисы докладов всесоюзной научной сессии
17-19 октября 1985г. в Батуми. - Тбилиси: Изд-во АН Груз. ССР, 1985.-С.106-107.

22. Швидько А.К. Актовые книги городского управления - источники о землевладении на Левобережной Украины второй половины XVII — середины XVIII в. // Итоги и задачи аграрной истории СССР в евсте решений XXVII сьсзда КПСС: Тезисы 21 сессии Всесоюзного симпозиума по изучению проблем истории 22-25 октября 1986 года в Казани. - М.: Изд-во АН СССР, 1986. - С.228-230.

23. Сарбей В.Г., Швидько Г.К. Видатний радянський історик (Життєвий і творчий шлях М.Н. Петровського) // Феодалізм, економіка, класова боротьба, культура: 36. наук, праць. — К.: Наук, думка, 1986. — С.3-18.

24. Швидько А.К. Украинско-немецкиеторговые отношения в первой четверти ХVIII в. // Вопросы германской истории. Русско-германские связи и отношения Нового и Новейшего времени: Межвуз. сб. науч. статей. - Днепропстровск: ДГУ, 1985.-С.117-122.

25. Швидько Г.К. О.М. Лазаревський (До 150-річчя з дня народження) // Український
історичний журнал. - 1984. - №6. — С. 130-132.

26. Швидько А.К. Материалы по истории городов Левобережной Украины второй
половины ХVІІ-ХVIII вв. в Рукописном отделе ЦНБ АН УССР // Историографические и источниковедческие проблемы отечественной истории: Межвуз. Сб. науч. статей. — Днепропетровск: ДГУ, 1983.-С.73-81.

27. Швидько А.К. Левобережная Украина второй половины XVII — середины XVIII вв. в трудах М.Н. Петровского // Актуальные историографические проблемы отечественной истории XVII - XVIII вв.: Межвуз. сб. науч. статей. — Днепропегровск: ДГУ, 1982. — С.48-57.

28. Швидько А.К. Пашенные люди городов Левобережной Украины (по переписным
книгам 1666г.) / /Актуальные проблемы аграрной истории Украины.-Днепропетровск: ДГУ, 1981. - С154-164.

29. Швидько А.К. Немецкое право на Левобережной Украине в Отечественной дооктябрьской историографии // Вопроси германской истории. Историографические проблемы в Новое и Новейшее время: Межвуз. сб. науч. статей. - Днепропетровск: ДГУ, 1980.-С.159-165.

30. Швидько Г.К. До історії землеволодіння та господарства Катеринослава кінця XVIII початку XIX століття // Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали наукових читань присвячених пам`яті Д.П. Пойди. — Дніпропетровськ: Промінь, 1995. - С.39-44.

31. Швидько Г.К. Ревізії маєтностей як джерело з історії землеволодіння Гетьманщини першої третини XVIII ст. // Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали других наукових читань, присвячених пам`яті Д.П. Пойди. — Дніпропетровськ: Промінь, 1997. -С.20-26.


<<-- Дослідники некрополів з хрестами козацького типу  |  Дослов’янські поселення на території України-->>Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"