Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

СТАТТІ, КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗНО З ІСТОРІЇ, КНИГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Українська історія, події, факти, коментарі, аніліз

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Джерела до історії Запоріжжя часів Нової Січі

Поряд з широко відомими публікаціями про Петра Калнишевського, які побачили світ наприкінці XIXстоліття і були своєрідною даниною пам'яті запорозькому козацтву національно-патріотично налаштованої інтелігенції, П.С.Єфименка, Д.І.Яворницького, Ф.Ніколайчика, В.О.Біднова, значно доповнили і «рельєфніше» окреслили постать кошового отамана науковії розробки сучасників, починаючи від Н.Д.Полонської-Василенко, Г.Г.Фруменкова, Л.З.Гісцової до молодих істориків сьогодення, гідне місце серед яких займають публікації В.В.Грибовського.

Крім узагальнюючих праць, автори яких побіжно торкалися діяльності Петра Калнишевського як урядовця, військового і адміністратора Нової Січі, існують маловідомі та доступні невеликому колу істориків документальні матеріали. Можна говорити про великийінформаційний потенціал документів Нової Запорозької Січі, які поступово вводяться до наукового обігу, але можна згадати і про наукову цінність втрачених чи частково оприлюднених матеріалів.

Про одного із аматорів у дослідженні української історії козацького часу М.М.Терновського відомо небагато. Ймовірно, не без впливу В.О. Біднова і Д.І.Яворницького виник його інтерес до минулого Запорожжя. Принаймні, йому слід завдячувати публікацієюпідбірки архівних документів з останніх двох десятиліть існування козацтва та проблем взаємин Запорозької Січі із російськими владними структурами, іноземними поселенцями, військових і соціальних конфліктів.

Архівна розвідка М. Терновського відома у двох варіантах: газетної публікації та окремого видання. У подальшому з нею знайомилися і працювали з тими ж документами В.Греков та Н.Полонська-Василенко, про що свідчать їх згадки і посилання. Знаходилися вказані матеріали в 20-30-х рр. XX ст. в Дніпропетровському окружному архіві, і змістовно входили до двох зібрань, які вийшли із головної канцелярії Новосербського корпусу і канцелярії Новоросійської губернії, на сьогоднішній день однаково втрачених під час Вітчизняної війни. Републікацію документів, присвячених П.Калнишевському (свідчення очевидців і учасників подій у Січі в грудні 1768 року, які максимально повно характеризують причини збурення козаків, напруженість і складність ситуації для кошового отамана), зроблено з метою ознайомлення та широкого використання даної інформації за відсутності джерел.

ДОКУМЕНТ №1*

1768, грудня 28. - Рапорт секунд-майора Лаврентія Мікульшина, виконуючого обов'язки коменданта Новосіченського ретраншемента командиру Новосербського корпусу генерал-майору О.С. Ісакову.

Высокородному и превосходителному Господину Генерал маиору и кавалеру Александру Степановичу Исакову от секунд майора Микулшина

покорный рапорт

Сего числа воиска Запорожского низового кошевой атаман Калнишевский мне обявил что слышил он отсвоих казаков их сиромахи начели бунт для того чтоб кошеваго и старшину войсковую нынешнюю и прежде бывшею а потом и достойных казаков всех побит до смерти и забрат клейноты и чтоб ис протекцыи росийской в другое место а не иначе как по ньнешнему обстоятелству под турецкое владение; бунт же у них начелся во время вечернеи тапты (?) и происходил на другой день даже дополудни поступки их злодеев были варварския невзирая на светыя образа и мощи: били и кололи и обдирали серебро и золото со образов и совсемих имуществом старшин разорили и едва сами спаслис в ретранжаменте; а потом кошевой атаман и старшина посылали из ретранжамента таиным образом в Сечу чтоб собралис атаманы с належними казаками в ретранжамент и как собралис до несколько атаманов и намерение положили кошевой и старшины послать с командою двух старшин протав таких злодеев для сокращения и просил у меня кошевой со старшиною одну пушку с пристоиным числом канонер при которой пушке командировая я артилерииских служителей сержанта одного капрала одного канонер шест человек но как узнали вишеписанные бунтовщики посланную из ретранжамента от кошевого против их команду кои злодеи начели ретироватся в город в коротом состоит церков и курени; затворили вороты и начали чинит отпор и однако по власти Божеской от ворот их отбили и потом оные злодеи побежали чрез реку в плавни а другия притаяс осталис в Сечи ис которых бунтовщиков побито до смерти немалое число а сторони кошевого тяжело ранен толко один атаман и ежели б не послал кошевой команду тооныя злодеи пофалки чинили приступит к ретранжаменту чтоб достат старшин и побит до смерти по окончании ж того бунта кошевой сыскиват начал тех от кого начелся такой бунт и противности и приличившихся в том бунте несколко человек уже забрано в тюрму и попримечанию моєму такових злодеев в Сечи еще много; и не могли б еще такого злодейства зделат неотменно надлежит в Сечи быть регулярних хотя б по крайней мере полка два или более о чем я и прежде сего вашему превосходителству доносил что кошевой со мноюв разговорах о полках говорил надлежало б быть в Сечи полкам и о вышеписанном произшествии вашему превосходителству поорнейше сим рапортую и что впредь происходить будит чрез нарочного вашему превосходителству рапортом донесено быть имеет.

Секунд маиор Лаврентей Микулшин Ч. 28 декабря 1768 году.

Ч. 28 декабря

1768 году.

ДОКУМЕНТ № 2.

1768, грудня 29. - Рапорт капітана Костянтина Маркевича командиру Новосербського корпусу генерал-майору О.С.Ісакову.

Високородному и превоходителному Господину генералу майору и кавалеру Александру Степановичу Исакову Жолтого гусарского полку от капитана Маркевича

рапорт.

Сего декабря против 26 числа по пробитии вечерной тайны войска Запорожского казакы по обикновению своєму силною рукою отбилы своих литавр от пушек начели тревогу бить и всю чернь войск Запорожскых забрали и з великым криком и стрелбою збонтовалыс, пошли вначале в дом кошевому где намерылися ево вбить толко он тайним оборазом через верх потолошний ушол и укрился в городку нашем; и прочая старшина по тамуже с ным в городке спаслись а домы и имущества их розграбилы и все то оны едино гласны хотели кошевого и прочих старшин переменять почему 27 числа кошевой Калнишевский и прочая старшина просилы меня даби я в городок к ним бунтовщикам пошол и проведовал что они намерени зделать где я оставил от себя с кармана часи и кашелок з денгами отдал кошевому Калнишевскому прошол промижду темы бунтовщикамы к их церкви где видичи от них великийспор и крык и убийства и учал их уговаривать: вы себе виберите кошевим каво хощете вам в том запретить нихто не будет, почему они на моих речей согласилысь и вибрали било себе ис прежно бивших кошевих кошевим именем Филыпа Федорова и протчих старшин и как то по примеру через три часа погаварил я новому кошевому чтобы он приказал им разойтица покуреням и перестали бунтоваца что их воля исполнена и так от него и приказано било и утихло то я у него кошевого остался сам в избе а между тем чрез находящагосяпри мне Жолтого полку капрала Василия Чернецкого дал знать в город ку майору и кошевому Калнишевскому с ево старшиною что новой кошевой вибран и все бунтовщикы спокоены толко не все а осталося по примеру до трех сот и теперича самая пара на них напасть иприслали би ежели самы не захотят прийтить ко мне бы прислали одну пушку и колко ест казаков которие в согласии бунтовщиков не били и по моєму требованию и Калнишевского согласию Господин майор правящой коменданской должностию одну пушку при пяти кананеров ко мне в Сеч прислал и при той пушки несколко запорозких казаков как скоро у ворот перевели я оних кананер увидел тот же час приказал им палыгь по всем улыцам и по старанам и всемы темы прибившимы казакамы и при пушки я командовал а с их старшин из наших офицеров никаво болие небило и так всех спокоили и старово кошевого Петра Калнишевскаго с ево старшиною в правлений должносты своей все вступили а несколко и с пушек и малого ружья побиты а порученой мне от отвашего превосходителства комисия ища приметыть надобного человека по сее время приметить не мог да потаковой же камысии от графа Румянцова один майор иноземец приехал в Сечь и обявил мне якоби ваше превосходителство ему приказалы со мною согласитца то в таком расуждения ежелы и он за такой жеделом что и я не соизволено лы будет мне обратно к должносты своеи прибить а ему майору остаца милостивим повелением не оставить о чем вашему превосходителству с пакорностию моєю сем рапортую.

Капитан Константин Маркович

Декабря 29 числа 1768 году в Сечи Запорозкой.

ДОКУМЕНТ №З

1768, грудня 30. – Рапорт кошового отамана Петра Калнишевського командира Новосербського корпусу генерал-майору О.С. Ісакову.

Высокородний и Превосходителний господин Генерал и кавалер Александр Степанович. Благоприятний Государь наш!

Сего декабря 26 дня ввечеру з собравшихся на укулачной бой Запорожскаго войска казаков человек донесколковыскоча ивыхватя в довбиша койзарю вечерную бил кий, неведомо с чего учинили немалой бунт: жилые мои старшинские и козачои домы учинив на них нападение разламали; в оных худобы разграбили и поневечели вовсе и прибили некоторых меня ж и старшину войсковую теперечную прежную и протчихискали поубивать но Божиими судбами от того их бунтовского убиения, а именно я кошевий атаман зараз как толко бунти учинилис, судия ж писарь и асаул и протчие прежние войсковые старшини по искрытию доволному себе в днепровых лугах, некоторие вполночь апротчие в свет и поутру 27 числа декабря в новосеченский ретранжамент бегом спаслись, куда по известию атаманы и войска Запорожского низового казаки собралис немалим числом, посля чего как смежду их бунтовской толпы по разведиванию дознанно их намерение,что хотят по избрании внов кошевого атамана и старшин войсковой теперешную и прежную старшину войсковуювсехстариковатамановиказаковвсмертьпоубивать забравши кошового войсковые клейноты и артилерию поддатся турецкой державе, и уже были в городе Сечизаперлись; то я з старшиною теперешнею и прежнею войсковою стариками и атаманами и совсем войском Запорожским низовим видя их злые коварства и умисли принужденны учинивши на их нападение пешо и конно Новосеченского рентражамента оних бунтовщиков оружиеми пушками прогнать города Сечи,кои и прогнаны, что видели от еговысокографского сиятелства господина генерал-аншефа и кавалера графа Петра Александровича Румянцова господин секунд-майор Селенин, да изкрепости святыя Елисаветы от вашего превосходителствакапитан Маркович и как они, так и правящий в Новосеченском ретранжаменте за коменданта господин секунд майор Микулшин засвидетелствоват могут, опереловлении ж убегших команди доволние отсель отправлены поступится по поимке по их достоянию, я ж с старшиною войсковою теперешнею прежнею атаманами куренными и со всем войском Запорожским низовим как пред сим к вашему превосходителству сообщено от Коша по верноприсяжной Ея Импертоского Величества должносты в защищении от неприятелского татарского нападения на всеросийские границы к отпору и поиску над неприятелем. готовейшими всегда находимся и в случаи такова возследования действовать возможнейше имеем.

ВАШЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛСТВА БЛАГОПРИЯТНОГО ГОСУДАРЯ НАШЕГО ВСЕГДАШНИЕ СЛУГИ АТАМАН КОШЕВЬІЙ ПЕТР КАЛНИШЕВСКИЙ

ВОЙСКОВАЯ

старшина атаманы куренние и товариство.

1768 году декабря ЗО Сечь Запорожская.

Копии к Румянцову и к Войекову посланы: Генваря 7 дня

Документ№ 4

1768, грудня 30. - Свідчення Петра Мусатова про події в Січі у грудні 1768 р.

1768 году декабря 30 дня Петр Мусатов Новосеченскаго ретранжамента коменданских дел допрашеван и показал ниже следующее.

От роду мне восемнадцеть лет зовут меня Петром Архипов сын Мусатов прежде сего жительство имел у царицынскаго цолнера Федора Мокеева крепосным человеком, от котораго бежал прошлаго 767 году после Покрова Пресвятыя Богородицы спустя с неделю, на Запорожья и записался в курень Незамаевской и жил в селе Меловом, того ж куреня у атамана Писменнаго в доме откуда я по приказу от Коша, минувшего ноября в последних числах обще с протчими казаками в Сечу прибыл: и в том Незамаевском курене находился четыре дни а потом оно атаман Письменный мне и протчим того ж куреня казакам, за умножением в Сечи войска и за теснотою в куренях, приказано дубом отехать растоянием от Сечи за одну версту в плавне в урочище на речку Шаховку где и протчих куреней казак тамже находятся и поделав камышевыя курени жить, пока потребуется. А на праздник Рожества Христова я того ж куреня с казаком Кондратом Облизаном оттоль в помощь на бунт пришли, и с начала того бунта с вечера и во всю ночь в всех намерениях обще в гурту серомахамия был: и во время разорения своих: старшин взято мною у кошеваго ружье пистолет и полотна на рубашку да нынешняго судьи пят рублев денег, да у бывшего есаула Андрея Ляха на шапку серой смушак: а по окончании того бунта и раззорения поутру намерены был бежать в поля, на речку Солоною за войсковым конским табуном и пригнат в Сечу разобрат весь по рукам, запрягат и разбират всю войсковую артилерию снаряди жалованныя Войску знамены, клейноты и все куренныя значки, иттит отсель заграницу на тот бок Днепра под протекцию турецкую и жить там так и прежде сего

К сему допросу вместо вышеписанннаго Петра Мусатова за неумением грамот по ево прошению крепости святыя Елисаветы гарнизона второго баталиона капрал Герасим Гранкин руку приложиль.

Документ № 5

1769, січня 2. - Свідчення відставного сотника Єлисаветградського пікінерного полку Василя Кошовенка.

1769 году Генваря 2 дня Елисаветградского пикинерного полку отставной сотник Василий Кошовенко в Походной Его превосходителства господина Генерал майора и кавалера Исакова канцелярии сказкою показал. Всходствие повеления Его превосходительства он Кошовенко по порученному ему делу в Сечь Запорожскую ездил где будучи прошедшего декабря 25 числа персонально видел следующее. В 2 день до ста человек сиромах собравшись продолжали между собой кулачной бой, как войсковой асаул и с тех сиромах ко успокоениюих драки пяти человек под караул взял, то они приглася к себе еще и более таковых же збунтувавшись в ночи розбили пушкарю. И как тех бывших на драке так и других содержащихся по важным делам арестантов осовободили и соединясь с теми арестантами приступили было кошевова и протчих старшин побить, а как оные к спасению своєму новосеченской ретранжамент ретировались, то оне побудкам их грабили денги и одиожу и протчие вещи, а в покоях посуду ломали ковры и обои рубили словом сказать делали всякое безчинствои вибрали по своєму желанию вновь кошевова и других старшин и удостоя тех новими чинами начали продолжать пьянство между тем хотя находящейся по некоторому делу в новосеченскому ретранжаменте гусарских полков капитан Маркович в ту их бунтовщицкую шайкусо увещеванием ко отвращению от того злаго намерения и ходил а от кошевова атамана Калнишевского в курени атаманы посыланы бьли точно и за тем тогда своего намерения не оставили, потом 27 того ж месяца реченной капитан Маркович истребовав от состоящего тамо за коменданта майора Микулшина регулярную команду и две пушки обще с кошевим Калнишевским и протчею войсковою старшиною и козаками тое их сборище без всякого и с команди своей урону разбили; и с коих до сорока бунтовщиков при сражении до смерти побито до пятидесят или более переловлено и в яму посожено а протчие бежали в луги; по окончании ж того кошевой атаман Калнишевский совсею прежнею старшиною попрежнему вступил в свое правление, в чем сказал самую истину и подписался.

подлинную подписал сотник Василей Кошевенко.

С подлинным свидетелствовал адьютант Павел Блажков.

Документ № 6.

1767, грудня 22. - Рапорт запорозької старшини Київському генерал-губернатору Ф.М. Воєйкову.

Его высокопревосходителству Господину Генерал Аншефу, Киевской губернии Генерал Губернатору, Новороссийской губернии Главному Командиру и кавалеру, Федору Матвеевичу Воейкову.

Репорт

Войска Запорожского низового Господин Кошевой атаманПетр Иванович Калнишевский, по прибытии его из Санкт-Петербурга от всевысочайшаго Ея Императорскаго величества двора, предлагал нам о уволнении себе по слабости его здоровья, отправлении кошевства, которого как тогда, так что и сего декабря 9-го 20 чиселв общем войска Запорожского собрании о том же уволнении предлагал. Мы будучи его Господина кошевого Атамана Калнишевского порядочным исправлением и во всем честным обхождением и поступками, також в обережении Ея Императорскаго величества интереса и пограничности рачителство доволнимы, быть по прежнему в правлении Кошем и Командовании войском упросили, который по вышеписанному прошению и оставатся имеет, о чем вашему високо Превосходителству покорнейше репортуем.

Войска Запорожского Низового войсковая старшина

старики отамани Куренние и войско.

*Документи друкуються за:

1. Греков В. О. Бунт сіроми на Запорожжі 1768 р. // Записки історично-філологічного відділу ВУАН.- Кн. 11.- К, 1927.

2. Терновский Н.Н. К истории Запорожского края. - Екатеринослав: Типография губернского земства, 1904.


<<-- Джерела і література з історії України  |  Джерела й канали інформації між українською еміграцією та УРСР у 20-х – на початку 30-х років-->>Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"