Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

СТАТТІ, КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗНО З ІСТОРІЇ, КНИГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Українська історія, події, факти, коментарі, аніліз

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Гадяцька угода 1658р.

xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

href="Гадяцька%20угода%201658р..files/colorschememapping.xml">

Смерть
Б.Хмельницького, який class=SpellE>був значною мірою
гарантом існування Української
козацької держави, class=SpellE>прискорила процес class=SpellE>розколу серед козацької
старшини і class=SpellE>спричинилася до конфронтації class=SpellE>двох орієнтацій / class=SpellE>партій/ : промосковської та class=SpellE>пропольської. Провідником class=SpellE>пропольської лінії в class=SpellE>державній політиці class=SpellE>виступив Іван Виговський
- генеральний писарclass=GramE> Війська
Запорізького. Дії class=SpellE>гетьманського правління не class=SpellE>залишилися поза увагою class=SpellE>ні полкової старшини,
ні російського уряду. В class=SpellE>Малоросійський приказ на Виговського
посипалися доноси старшини class=SpellE>із звинуваченнями в class=SpellE>намаганні повернути class=SpellE>Укра­їну під владу
Польщі й class=SpellE>зрадити Рclass=SpellE>осію. Підвело голову class=SpellE>і Запоріжжя, роль class=SpellE>якого була зведена
Хмельницьким нані­вець аж
до позбавлення власного
голосу при вирішенні загальноукраїнських
справ Кіш
Запорізький не визнав class=SpellE>об­рання гетьманом class=SpellE>Виговського й повів
боротьбу за його class=SpellE>усу­нення.У між­усобній class=SpellE>боротьбі найближчі сподвижники class=SpellE>Хмельницького забули про class=SpellE>Україну, розділилися на class=SpellE>ворогуючі табори class=SpellE>й тим самим прирекли
український народ на горе і
стра­ждання.Восени 1657 р. почалися class=SpellE>відверті сутички. class=SpellE>Стосунки між цими
опозиційними силами були class=SpellE>з'ясовані в кривавій class=SpellE>битві в якій переміг
І.Виговський, але, як часто
буває в історії, class=SpellE>такі коштовні перемоги class=SpellE>виявляютьсяпірровими”.
Однак подальший class=SpellE>хід подій не дозволив class=SpellE>І.Виговському розвинути class=SpellE>свій успіх.
У державницькій діяльності class=SpellE>І.Виговського помітною class=SpellE>була спроба відокремити
Україну від class=SpellE>Московської держави, class=SpellE>що фактично перекреслювало
всі попередні угоди та class=SpellE>домовленості.У боротьбі з Росією class=SpellE>Виговський зробив class=SpellE>основну ставку на Річ class=SpellE>Посполиту. Наприкінці class=SpellE>літа 1658 р. спеціальна
ко­місія розпочала
переговори з польськими комісарами
що­до умов українсько-польського
зближення. Українська сто­рона
добивалася визнання class=SpellE>польським урядом створення на class=SpellE>всіх етнічних
українських землях Великого князівства
Русь­кого й class=SpellE>надання йому таких же прав, як class=SpellE>і Великому кня­зівству class=SpellE>Литовському. Особливе class=SpellE>місце в цьому процесі
посідає Гадяцький
трактат чигадяцькі class=SpellE>статті”, підписані на class=SpellE>тристоронній основі class=SpellE>між Польщею, Литвою та class=SpellE>Україною в 1658 році.Цей договір передбачав class=SpellE>створення на місці class=SpellE>Речі Посполитої class=SpellE>конфедерації трьох class=SpellE>самостійних держав: Польщі, class=SpellE>Литви і України.
В тексті документу зазначалося,
що Україна class=SpellE>стає вільною й
незалежною державою class=GramE>під назвою Великого class=SpellE>Князівства Руського. Не class=SpellE>виключалося і приєднання
і Росії до договору як
четвертого члена конфедерації. Чисельність
козацького війська class=SpellE>про­понувалося встановити в 60
тис. осіб.
Висувалися й class=SpellE>інші пропозиції class=SpellE>загальнодержавного значення. class=SpellE>Однак більшість з них class=SpellE>польська сторона відхилила class=SpellE>або прийняла значно
урізаними.В остаточному варіанті підписана
6 вересня У class=SpellE>Гадячі угода проголошувала, class=SpellE>що Чернігівське, class=SpellE>Київське та Брацлавське class=SpellE>воєводства утворювали class=SpellE>Руське князівства class=SpellE>й входили до складу Речі class=SpellE>Посполитої на правах автономії.Щодо внутрішнього устрою
Великого Князівства Руського,
то передбачалося утворити class=SpellE>вищий законодавчий орган - class=SpellE>національні збори, class=SpellE>обрані від усіх
земель князівства. Гетьман class=SpellE>уособлював вищу class=SpellE>виконавча владу. Посада class=SpellE>ця, згідно зі
статтями договору, повинна class=SpellE>була бути виборною на все class=SpellE>життя і затверджувалась
королем. Гетьман ставав class=GramE>воєводою з правом першого
сенатора. Що стосується class=SpellE>останнього, то він class=SpellE>мав також обиратися
при спільній участі class=SpellE>суб'єктів федерації class=SpellE>й мав символізувати
єдність конфедеративної class=SpellE>держави.До атрибутів class=SpellE>національно-державної незалежності
України (Князівства class=SpellE>Руського) належали: судочинство class=SpellE>й діловодство українською
мовою; власні class=SpellE>фінанси; монетна система; class=SpellE>військо.Але польська влада class=SpellE>вирішила що вона class=SpellE>пішла на занадто
великі поступки Україні, class=SpellE>і скасувала досить
велику частку class=SpellE>попередніх домовленостей. class=SpellE>Внаслідок цього class=SpellE>відбулись значні class=SpellE>зміни. З боку польського
уряду у соціально-економічному аспекті
передбачалося відновлення
тих форм феодального землеволодіння, class=SpellE>експлуатації селян і class=SpellE>міщан, що існували
до визвольної війни, class=SpellE>відновлення маєтків class=SpellE>вигнаних панів. class=SpellE>Козакам “як людям лицарськимclass=SpellE>підтверджувалися усі class=SpellE>їх права й зольності,
вони звільнялися від class=SpellE>сплати податків і class=SpellE>виконання повинностей, підлягали class=SpellE>лише гетьманській class=SpellE>юрисдикції. За гетьманським class=SpellE>клопотанням по 100 козаків з
полку могли отримати шляхетство, однак
мали право проживати class=SpellE>тільки в традиційно class=SpellE>козацькому районі — на class=SpellE>півдні Київського
воєводства.Відновлювалися права православної
церкви. Щодо унії, то class=GramE>в одному акті
передбачалося її class=SpellE>збереження, а іншомуclass=SpellE>скасування.Оскільки польський уряд class=SpellE>вважав, що зробив
надто великі поступки, то
до часу ратифікації договору (травень
1659 р.) домігся від І. class=SpellE>Виговського згоди на class=SpellE>обмеження автономних прав class=SpellE>України. Так, чисельність class=SpellE>реєстрових козаків class=SpellE>зменшувалась до 20 тисяч class=SpellE>осіб, унія залишалася,За польським зразком class=SpellE>утворювалися органи class=SpellE>влади, відновлювався class=SpellE>адміністративно-територіальний поділ.
Руське князівство class=SpellE>позбавлялося прав суб'єкта class=SpellE>міжнародних відносин.
Православні могли class=SpellE>обіймати посади урядників class=SpellE>лише у Київському class=SpellE>воєводстві, а в Брацлавському class=SpellE>й Чернігівськомуclass=SpellE>поперемінно з католиками. Було class=SpellE>знято застереження про class=SpellE>необов'язковість для Вclass=SpellE>ійська Запорозького class=SpellE>брати участь у війні class=SpellE>Речі Посполитої class=SpellE>проти Росії.

Отже, нова редакція class=SpellE>Гадяцької умови:По-перше, фактично узаконювала
поділ українських земель на
дві частини class=SpellE>й унеможливлював class=SpellE>їх возз'єднання class=GramE>у межах національної class=SpellE>держави.По-друге, class=SpellE>докорінно змінювала class=SpellE>політичний устрій class=SpellE>козацької України class=SpellE>й зводила нанівець
її державну class=SpellE>автономію. Уряд Руського class=SpellE>князівства втрачав class=SpellE>самостійність у внутрішній class=SpellE>політиці й позбавлявся
права на зовнішні зносини. class=SpellE>Відновлення польської class=SpellE>форми адміністративно-територіального
поділу вело до ліквідації
поділу полково-сотенного.По-третє,
вона передбачала ліквідацію
витвореної під час class=SpellE>визвольної боротьби class=SpellE>моделі соціально-економічних class=SpellE>відносин. Козацтво class=SpellE>усувалося від управління,
чільне місце class=SpellE>знову посідала
шляхта. Відновлювалися велике
й середнє class=SpellE>землеволодіння, фольварково-панщинна
система господарювання, кріпацтво.Положення договору зводили class=SpellE>нанівець державний class=SpellE>суверенітет козацької class=SpellE>України, якого вона class=SpellE>спромоглася добитися у 1654 р., class=SpellE>уклавши договір зclass=GramE> Росією.
Польська сторона не погодилася
на державну рівноправність
України, а лише на class=SpellE>автономію Наддніпрянщини, class=SpellE>усунула все, що class=SpellE>нагадувало б українську, class=SpellE>державність.Оскільки ідея class=SpellE>Руського князівства могла стати class=SpellE>могутнім чинником для class=SpellE>об'єднання народних class=SpellE>мас України, Польща
під час укладення
восени 1660 р. Чуднівського
договору, який підтверджував
статті Гадяцького, class=SpellE>вилучила положення про class=SpellE>його утворення. class=SpellE>Згодом проігнорувала class=SpellE>й інші умови,
оскільки для class=SpellE>неї була неприйнятною
сама ідея української class=SpellE>автономії. Українська class=SpellE>автономія у межах Польщі class=SpellE>вмерла швидше, class=SpellE>ніж встигла народитися.

Становище І. Виговського class=GramE>різко ускладнилося:а/ Союз з Кримським ханством настроїв
проти гетьмана class=SpellE>чи не увесь народ.б/ Переорієнтація на Річ class=SpellE>Посполиту не знайшла class=SpellE>підтримки в су­спільстві. В очах class=SpellE>козаків, селян, міщан,
православного духовенства і більшості
козацької старшини class=SpellE>польська держава продовжувала class=SpellE>залишатись основним ворогом. І class=SpellE>спроби вирвати class=SpellE>їх з полону традиційних class=SpellE>уявлень наштовхувалися на class=SpellE>нерозуміння і опір.в/ Обнародування на class=GramE>початку літа 1659 р. class=SpellE>затвердженої сеймом в урізаному class=SpellE>виді Гадяцької угоди class=SpellE>викликало незадоволення class=SpellE>навіть серед прибічників
Виговського. Лівобережні
полковники Цицюра, Василь Золотаренко, class=SpellE>Яким Сомко в серпні
заявили про перехід на бікclass=GramE> Росії class=SpellE>й почали воєнні class=SpellE>дії проти вірних
Виговському частин. class=SpellE>Багато прихильників class=SpellE>Виговського було вбитоclass=GramE>.г/ Воєнна class=SpellE>акція кошового class=SpellE>Запорізької Січі class=SpellE>Івана Сір­ка проти
союзника Виговського Кримського
ханства зму­сила татар залишити
Україну.д/ Правобережні полковники class=SpellE>Богун, Іван Іскра
та інші також class=SpellE>виступили проти class=SpellE>гетьмана. Скрізь class=SpellE>лунали голоси про усу­нення class=SpellE>Виговського від class=SpellE>влади.Трагедія class=SpellE>Виговського як державного діяча, class=SpellE>зазнача­ють В. Смолій та В. class=SpellE>Степанков, полягала не в тому, class=SpellE>що він став жертвою «class=SpellE>нездоланних обставин», а в тому, class=SpellE>що своїми політичними
прорахунками створював class=SpellE>ситуації, з яких не class=SpellE>міг найти виходу.
class=SpellE>Адже за короткий час він class=SpellE>спромігся настроїти class=SpellE>проти себе різні
верстви населення class=SpellE>і більшість старшини.
Посол речі Посполитої С. class=SpellE>Бенєвський не приховував class=SpellE>від Варшави того факту, class=SpellE>що гетьмана class=GramE>всі ненавидять. class=SpellE>Поступливість І. Виговського у class=SpellE>відносинах з Польшією, class=SpellE>жорстокі заходи щодо class=SpellE>людності на Лівобережній class=SpellE>Україні, під
час походу проти росіян class=SpellE>влітку 1659 р., посилили class=SpellE>невдоволення козаків class=SpellE>його правлінням. За class=SpellE>влучним виразом становище class=SpellE>було таке :
гетьман «за собою не мав class=SpellE>нікого, а проти себе всю class=SpellE>Україну».В наслідок цього на class=SpellE>жовтневій раді 1659 р. class=SpellE>розлючені козаки не стали class=SpellE>слухати ні­яких class=SpellE>виправдань і пояснень,
Ви­говський мусив class=SpellE>покласти булаву до ніг class=SpellE>козаків і рятува­тися
втечею.Оцінюючи Гадяцький class=SpellE>договір з історичної точки class=SpellE>зору можна прийти до class=SpellE>висновків про те, що class=SpellE>хоч Гадяцька угода могла class=SpellE>би мати великі
потенційні наслідки для class=SpellE>історії України, class=SpellE>Польщі та Рclass=SpellE>осії, але її
реальний вплив class=SpellE>був мізерний, оскільки
вона лишилася невиконаною class=SpellE>і більшість впливових
політичних сил виступила class=SpellE>проти неї.Та справа не лише в тому, що
ця угода лишилася “на class=SpellE>папері”, її безумовне
історичне значення в тому, class=SpellE>що вона е свідченням
певних політичних class=SpellE>орієнтацій України в class=SpellE>середині XVII ст. у складній class=SpellE>геополітичній ситуації class=SpellE>і вказує ті
альтернативи, які class=SpellE>об'єктивно існували в той час.
Але в кожному регіоні існували
різні орієнтацій
ні групи class=SpellE>населення, що надавало class=SpellE>національно-визвольній боротьбі class=SpellE>особливої трагічності class=SpellE>й складності. Кожна
з політичних сил бажала class=SpellE>Україні добра, хотіла class=SpellE>об'єднання українських земель в class=SpellE>одній націо­нальній class=SpellE>державі, але тільки
після своєї перемоги. class=SpellE>Безкомпромісність народних class=SpellE>вождів з домішкою class=SpellE>корисливості все більше class=SpellE>і більше заводила class=SpellE>Україну в глухий кут, class=SpellE>вихід з якого можливий
лише через надзвичайні class=SpellE>соціальні потрясіння
і втрати.З іншого боку class=SpellE>слід підкреслити те, class=SpellE>що необдумані кроки в class=SpellE>зовнішній й внутрішній
політиці, особливо проти class=SpellE>волі більшості народу, неминуче class=SpellE>ведуть до того періоду в class=SpellE>нашій історії який
отримав назвуclass=SpellE>Руїна” з усіма class=SpellE>його наслідками.
<<-- ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ  |  Гадяцька умова-->>Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"