Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ ЕКОНОМІКИ (ЗАГАЛЬНІ)

У складі Комітету з економічних реформ немає Міністра економіки

Згідно з Положенням про Комітет з економічних реформ, який затверджено Указом Президента України від 17 березня 2010 року N 355/2010 Комітет з економічних реформ (далі — Комітет) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, створеним з метою впровадження системних економічних реформ, спрямованих на вихід із фінансової та економічної кризи, на забезпечення сталого економічного розвитку України як передумови зростання добробуту її населення.

Комітет утворюється у складі Голови, виконавчого секретаря та інших членів. Головою Комітету є Президент України. Персональний склад Комітету затверджується Президентом України за поданням виконавчого секретаря Комітету. Уразі потреби виконавчий секретар Комітету вносить Голові Комітету пропозиції щодо зміни персонального складу Комітету. А маразм полягає в тому, що хоч Комітет і з економічних реформ, але Міністра економіки Василя Цушка в його складі немає. Не довіряють йому та його міністерству економіки економічні реформи... А ось Міністру юстиції чи закордонних справ довіряють.

Петро ПАТЛАТИЙ

У нас є Комітет з економічних реформ і є Координаційний центр з упровадження економічних реформ

Кабінет Міністрів не є координаційним центром з впровадження економічних реформ

Екс-міністр внутрішніх справ став міністром економіки, а економічний блок уряду контролюють комуністи

Від урядовців підготовлено два проекти Податкового кодексу – “поганий” та “добрий”. Поліцейська держава грає в “поганого” та “доброго” поліцейського

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Комітету з економічних реформ

       ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

         N 524/2010 ( 524/2010 ) від 08.04.2010

         N 627/2010 ( 627/2010 ) від 14.05.2010

         N 681/2010 ( 681/2010 ) від 10.06.2010 )

 

1. Затвердити Положення про Комітет з економічних реформ (додається).

У зв’язку з цим визнати такими, що втратили чинність, статті 2 і 3 Указу Президента України від 26 лютого 2010 року N 273 “Про утворення Комітету з економічних реформ”.

2. Затвердити персональний склад Комітету з економічних реформ (додається).

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям утворити в установленому порядку на чолі з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами відповідних місцевих державних адміністрацій як консультативно-дорадчі органи для здійснення моніторингу ходу економічних реформ у регіонах та підготовки за результатами такого моніторингу відповідних пропозицій регіональні комітети з економічних реформ, залучивши до їх складу представників місцевих органів виконавчої влади, депутатів відповідних рад, провідних фахівців наукових установ, представників громадських об’єднань.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

 м. Київ, 17 березня 2010 року

          N 355/2010

 

 

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                    Указом Президента України

                               від 17 березня 2010 року N 355/2010

 

                            ПОЛОЖЕННЯ

                 про Комітет з економічних реформ

1. Комітет з економічних реформ (далі — Комітет) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, створеним з метою впровадження системних економічних реформ, спрямованих на вихід із фінансової та економічної кризи, на забезпечення сталого економічного розвитку України як передумови зростання добробуту її населення.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комітету є:

опрацювання з урахуванням нинішньої соціально-економічної ситуації в Україні та на основі кращого світового досвіду програми економічних реформ, спрямованих на впровадження передвиборної програми “Україна — для людей";

визначення напрямів, пріоритетів, механізмів здійснення необхідних економічних реформ та підготовка відповідних законопроектів для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України;

забезпечення проведення громадських обговорень програми економічних реформ та механізмів її впровадження з метою досягнення суспільного консенсусу;

здійснення постійного моніторингу ефективності реалізації програми економічних реформ та підготовка пропозицій щодо необхідного її коригування.

4. Комітет відповідно до покладених на нього основних завдань:

1) організовує узагальнення пропозицій щодо програми економічних реформ, зокрема, для забезпечення прискореного подолання бідності та підвищення якості життя громадян України;

2) готує законопроекти щодо визначення напрямів, пріоритетів, механізмів здійснення економічних реформ для внесення їх Президентом України на розгляд Верховної Ради України, забезпечує підготовку проектів актів Президента України з відповідних питань;

3) готує висновки щодо законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів з економічних питань;

4) забезпечує здійснення моніторингу за станом виконання актів Президента України з економічних питань;

5) аналізує стан виконання законодавства щодо впровадження програми економічних реформ, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

6) бере участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

7) організовує вивчення громадської думки щодо питань, які розглядаються Комітетом, забезпечує висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи Комітету;

8) виконує інші функції відповідно до актів Президента України.

5. Комітет має право:

1) запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати в установленому порядку до участі в роботі Комітету як радників посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій, провідних вітчизняних та іноземних учених і фахівців, у тому числі експертів міжнародних фінансових організацій, представників громадських об’єднань;

3) створювати тимчасові робочі групи для підготовки пропозицій з окремих питань діяльності Комітету та залучати в установленому порядку до роботи в таких групах на паритетній основі народних депутатів України, представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, провідних вітчизняних та іноземних учених, фахівців, у тому числі експертів міжнародних організацій, консалтингових та аудиторських компаній, представників громадських об’єднань;

4) запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, голів регіональних комітетів з економічних реформ, представників підприємств, установ, організацій, а також громадських об’єднань, залучати запрошених осіб до обговорення відповідних питань;

5) ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів, актів Президента України, підготовлених на впровадження програми економічних реформ;

6) організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до його компетенції.

6. Комітет у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, з Апаратом Ради національної безпеки і оборони України, а також регіональними комітетами з економічних реформ.

7. Комітет утворюється у складі Голови, виконавчого секретаря та інших членів.

Головою Комітету є Президент України.

Персональний склад Комітету затверджується Президентом України за поданням виконавчого секретаря Комітету. У разі потреби виконавчий секретар Комітету вносить Голові Комітету пропозиції щодо зміни персонального складу Комітету.

Голова Комітету, виконавчий секретар, інші члени Комітету беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Голова Комітету здійснює загальне керівництво діяльністю Комітету, визначає порядок його роботи та головує на засіданнях Комітету.

Виконавчий секретар Комітету:

1) скликає за дорученням Голови Комітету засідання Комітету, в разі відсутності Голови Комітету головує на засіданнях Комітету;

2) забезпечує організацію діяльності Комітету, підготовку планів роботи Комітету, питань порядку денного його засідань з урахуванням пропозицій членів Комітету, регіональних комітетів з економічних реформ, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань;

3) затверджує за дорученням Голови Комітету плани діяльності тимчасових робочих груп, визначає їх голів, затверджує за поданням голів тимчасових робочих груп персональний склад та склад радників таких груп, координує роботу тимчасових робочих груп;

4) здійснює моніторинг реалізації рішень Комітету;

5) регулярно інформує Президента України про хід реалізації рішень Комітету;

6) представляє Комітет у взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян;

7) виконує за дорученням Голови Комітету інші завдання.

8. Основною організаційною формою роботи Комітету є засідання.

Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від його складу.

9. Засідання Комітету є відкритими і гласними.

Відкритість засідань Комітету забезпечується шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової інформації, гласність — шляхом розміщення інформації про діяльність Комітету, підготовлені ним матеріали на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України.

Комітет систематично інформує громадськість про свою діяльність.

10. Рішення Комітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

За результатами засідання Комітету оформляється протокол, який підписує виконавчий секретар Комітету.

Рішення Комітету в разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами.

12. Комітет використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації

Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                    Указом Президента України

                               від 17 березня 2010 року N 355/2010

 

                              СКЛАД

                  Комітету з економічних реформ

ЯНУКОВИЧ — Президент України,

Віктор Федорович Голова Комітету

АЗАРОВ — Прем’єр-міністр України

Микола Янович

АКІМОВА — Перший заступник Глави

Ірина Михайлівна               Адміністрації Президента України,

                               виконавчий секретар Комітету

 

БЕЛОУСОВА — заступник голови Комітету

Ірина Анатоліївна              Верховної Ради України з питань

                               економічної політики, народний

                               депутат України (за згодою)

 

ВАСИЛЬЄВ — заступник Глави Адміністрації

Геннадій Андрійович Президента України

ГЕЄЦЬ — директор державної установи

Валерій Михайлович             "Інститут економіки

                               та прогнозування" НАН України

                               (за згодою)

 

ГЕРМАН — заступник Глави Адміністрації

Ганна Миколаївна Президента України

ГЛАДКИЙ — генеральний директор аналітичного

Валерій Олександрович          центру "Бюро економічних

                               і соціальних технологій"

                               (за згодою)

 

ГРИЩЕНКО — Міністр закордонних справ України

Костянтин Іванович

ДЕРКАЧ — Голова Комітету Верховної

Микола Іванович                Ради України з питань бюджету

                               (за згодою)

 

ЄРМОЛАЄВ — директор Національного інституту

Андрій Васильович стратегічних досліджень

ІЗОСІМОВА — директор благодійної організації

Наталія Вадимівна              "Благодійний фонд "Ефективне

                               управління" (за згодою)

 

КЛЮЄВ — Перший віце-прем’єр-міністр

Андрій Петрович України

КОЛЕСНІКОВ — Віце-прем’єр-міністр України

Борис Вікторович

ЛАВРИНОВИЧ — Міністр юстиції України

Олександр Володимирович

ЛЕОНОВ — ректор Українського інституту

Дмитро Анатолійович            розвитку фондового ринку

                               Київського національного

                               економічного університету

                               ім. В. Гетьмана (за згодою)

 

ЛІБАНОВА — академік-секретар відділення

Елла Марленівна                економіки НАН України,

                               директор Інституту демографії

                               та соціальних досліджень

                               ім. М.В. Птухи НАН України

                               (за згодою)

 

ЛУКАШ — Перший заступник Глави

Олена Леонідівна               Адміністрації Президента України -

                               Представник Президента України

                               у Конституційному Суді України

 

ЛЬОВОЧКІН — Глава Адміністрації Президента

Сергій Володимирович України

МАТВЄЄВ — народний депутат України

Володимир Йосипович (за згодою)

МІРОШНИЧЕНКО — народний депутат України

Юрій Романович (за згодою)

МІТЮКОВ — директор товариства з обмеженою

Ігор Олександрович             відповідальністю "Морган

                               Стенлі Україна" (за згодою)

 

ПАВЛЕНКО — ректор Київського національного

Анатолій Федорович             економічного університету

                               ім. В. Гетьмана, доктор економічних

                               наук, професор (за згодою)

 

ПОЛУНЄЄВ — народний депутат України

Юрій Володимирович (за згодою)

СЕМИНОЖЕНКО — Віце-прем’єр-міністр України

Володимир Петрович

СЛАУТА — Віце-прем’єр-міністр України

Віктор Андрійович

СТЕЛЬМАХ — Голова Національного банку

Володимир Семенович України (за згодою)

ТИХОНОВ — Віце-прем’єр-міністр України

Віктор Миколайович

ТІГІПКО — Віце-прем’єр-міністр України

Сергій Леонідович

ТКАЧЕНКО — Голова Комітету Верховної

Олександр Миколайович          Ради України з питань

                               економічної політики (за згодою)

 

ТОЛСТОУХОВ — Міністр Кабінету Міністрів

Анатолій Володимирович України

ШПЕК — віце-президент публічного

Роман Васильович               акціонерного товариства

                               "Альфа-Банк" (за згодою).

 

(   Склад  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Указами  Президента

N  524/2010  (  524/2010 ) від 08.04.2010, N 627/2010 ( 627/2010 )

від 14.05.2010, N 681/2010 ( 681/2010 ) від 10.06.2010 )

 

Глава Адміністрації

Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/economy/2_85.html


Попередня статтяНаступна стаття


Notice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"