Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ ЕКОНОМІКИ (ЗАГАЛЬНІ)

Право на провадження конкретних видів господарської діяльності підміняється правом на реалізацію інвестиційного проекту

21 жовтня 2010 року Президент України підписав Закон України № 2623-VI "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" (набирає чинності лише з 1 січня 2012 року). Закон визначає правові та організаційні засади  відносин, пов'язані з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна". Серед основних принципів відносин, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна", є прозорість процедури видачі документів, що дають право на реалізацію інвестиційного проекту (абзац п’ятий частини першої статті 3).

Таким чином, право на провадження конкретних видів господарської діяльності, проведення конкретних робіт, підміняється правом на реалізацію інвестиційного проекту. А права, як відомо, передбачають і відповідальність. Про можливу відповідальність для господарюючих суб’єктів за результатами отримання "права на реалізацію інвестиційного проекту" в законі не сказано. Цікаво, що Закон жодним чином не згадує про ліцензування, ніби в жодному інвестиційному проекті воно непотрібне...

Водночас не відомі можливі наслідки відмови господарюючого суб’єкта від послуг "єдиного вікна" на будь-якому етапі співпраці з уповноваженими органами. Крім того, під час отримання дозвільних документів місцевих дозвільних органів уповноважені органи також повинні мати справу з дозвільними центрами, оскільки видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом організаційної єдності в дозвільному центрі, роботу якого координує державний адміністратор (частина друга статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"). А це – додаткові витрати часу інвестора, який рахує час у валюті.

Крім того, враховуючи те, що процедура підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" визначена добровільною виникає питання щодо доцільності витрачання коштів державного бюджету на таку "діяльність" уповноважених органів.

Нарешті, чому б слугам народу не подумати про те, як зробити, щоб зменшити, спростити й універсалізувати отримання будь-яких можливих дозволів, які можуть бути необхідні господарюючим суб’єктам, а не вигадувати додаткові процедури отримання таких дозволів, що само по собі є заміною бажаного результату процесом його отримання.

А довідка щодо необхідності отримання будь-яких дозволів на будь-яку діяльність в Україні може бути цілком автоматизована (на основі сучасних досягнень законодавчої бази і інформаційних технологій) з відкритим доступом, що повністю виключить з процесу цілепокладання щодо отримання дозвільних документів людський суб’єктивний фактор!

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна"

Цей Закон визначає правові та організаційні засади відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна”.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) заявник — суб’єкт інвестиційної діяльності, який має намір реалізувати або реалізує інвестиційний проект і письмово звернувся до уповноваженого органу з метою отримання документів за принципом “єдиного вікна";

2) інвестиційний проект — комплекс організаційно-правових, фінансових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються суб’єктами інвестиційної діяльності відповідно до планово-розрахункових документів, які містять обґрунтування необхідності здійснення таких заходів;

3) принцип “єдиного вікна" — спосіб взаємодії уповноваженого органу і суб’єкта інвестиційної діяльності з метою підготовки та видачі пакета документів, який дає право на реалізацію інвестиційного проекту;

4) уповноважений орган — регіональний центр з інвестицій та розвитку (державна бюджетна установа, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності), який організовує надання суб’єкту інвестиційної діяльності послуг, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту, за принципом “єдиного вікна”.

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на центральний орган виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, уповноважені органи та заявників.

Стаття 3. Основні принципи відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна"

1. Основними принципами відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна”, є:

добровільне застосування принципу “єдиного вікна";

забезпечення рівності прав і законних інтересів усіх заявників;

встановлення єдиного переліку документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту залежно від його специфіки;

прозорість процедури видачі документів, що дають право на реалізацію інвестиційного проекту;

відповідальність посадових осіб уповноваженого органу за порушення вимог законодавства з питань видачі документів, що дають право на реалізацію інвестиційного проекту.

Стаття 4. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна"

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, здійснюючи повноваження щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна":

1) розробляє, бере участь у розробленні і погоджує проекти нормативно-правових актів з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів, готує і подає пропозиції щодо його вдосконалення;

3) здійснює методологічне забезпечення діяльності уповноважених органів з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів і їх взаємодії із заявниками;

4) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог законодавства з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів;

5) організовує навчання та підвищення кваліфікації працівників уповноважених органів.

Стаття 5. Функції уповноваженого органу

1. До функцій уповноваженого органу належать:

1) проведення із заявниками консультації щодо шляхів вирішення питань залучення потенційних інвесторів відповідно до їх потреб та інвестиційних можливостей;

2) перевірка правильності оформлення звернення заявника та документів, що додаються до нього;

3) реєстрація звернення в єдиній електронній базі даних центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності (далі — електронна база даних), видача заявникові витягів з такої бази;

4) розроблення оперативного плану дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту, порядку та строків підготовки документів;

5) повідомлення заявника про результати розгляду звернення та видача йому пакета документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту, або повідомлення про мотивовану відмову у видачі таких документів;

6) забезпечення супроводження інвестиційного проекту за зверненням заявника.

2. Положення про уповноважені органи затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності.

Стаття 6. Подання звернення

1. Заявник звертається до уповноваженого органу за його місцезнаходженням із зверненням, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, та підготовленим на час звернення пакетом документів щодо інвестиційного проекту.

2. Форма звернення залежить від стадії підготовки інвестиційного проекту до реалізації та містить дані, що характеризують його.

3. Звернення може подаватися на таких стадіях підготовки інвестиційного проекту до реалізації:

1) інвестиційна ідея;

2) інвестиційна пропозиція;

3) інвестиційний проект (у разі якщо документи, що дають право на його реалізацію, відсутні, оформлені частково або у повному обсязі).

4. Уповноважений орган проводить консультації із заявником та у разі відповідності оформлення звернення заявника і поданих документів встановленим вимогам реєструє звернення в електронній базі даних.

Після реєстрації звернення уповноважений орган видає заявнику витяг з електронної бази даних, що підтверджує факт його реєстрації.

Стаття 7. Розгляд звернення

1. Уповноважений орган розглядає звернення заявника у п’ятиденний строк з дня його реєстрації та складає оперативний план дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту.

2. Оперативний план дій включає:

1) порядок та строки підготовки необхідних для реалізації інвестиційного проекту документів;

2) вартість та порядок оплати заявником необхідних послуг;

3) дії, які необхідно вчинити уповноваженому органу та/або заявнику для реалізації інвестиційного проекту;

4) згоду заявника з’явитися на вимогу уповноваженого органу для надання необхідних пояснень або вчинення юридичних дій для отримання послуг.

3. Форма оперативного плану дій визначається центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності.

Стаття 8. Видача пакета документів

1. Уповноважений орган у дводенний строк з дня складення оперативного плану дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту:

здійснює реєстрацію повідомлення оперативного плану дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту в електронній базі даних;

формує пакет документів, необхідних для реалізації проекту;

видає заявникові зазначений пакет документів або повідомляє про відмову у видачі документів з викладенням мотивів такого рішення.

2. Заявник має право в установленому законодавством порядку усунути недоліки, які стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі документів, та повторно подати документи відповідно до цього Закону.

3. Заявник має право звернутися до уповноваженого органу для забезпечення супроводження реалізації інвестиційного проекту.

Стаття 9. Плата за надання послуг

1. Уповноважені органи надають заявникам усі послуги на безоплатній основі.

Стаття 10. Відповідальність посадових осіб уповноважених органів

1. Посадові особи уповноважених органів за порушення вимог цього Закону несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

2. Дії або бездіяльність посадових осіб уповноважених органів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

3. Шкода, завдана фізичним або юридичним особам внаслідок неправомірних діянь посадових осіб уповноважених органів, відшкодовується в установленому законом порядку.

Стаття 11. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити внесення змін чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України                                                                        В.ЯНУКОВИЧ

 м. Київ, 21 жовтня 2010 року

          N 2623-VI

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/economy/2_101.html


Попередня статтяНаступна стаття

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"