Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XV. МАРАЗМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

Видатки на утримання державних податкових інспекцій визначаються Кабінетом Міністрів України в ручному режимі. Держбюджет не містить розпису цих видатків

 

Відповідно до пункту 1.9 Положення про державну податкову інспекцію в місті з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя), яке затверджено Наказом ДПАУ від 25.06.2008 р. № 412 “Про затвердження положень про державні податкові інспекції” та зареєстровано у Мін’юсті України 11.07.2008 за № 632/15323, видатки на утримання ДПI визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету.

Я досі думав, що видатки на утримання державних органів визначаються та фінансуються з Державного бюджету, як це передбачено частиною першою статті 31 Бюджетного кодексу,  який говорить про те, що Державний бюджет України має містити пояснення всіх видатків, за винятком видатків, що пов’язані з державною таємницею (таємних видатків).

Виходить, що Кабінет Міністрів в ручному режимі розподіляє кошти як розпорядник коштів на утримання ДПІ як йому заманеться із загальної суми Держбюджету на утримання податкових органів (про цей розподіл ви не знайдете жодної постанови чи розпорядження). Що створює загрози для корупції. Це ще раз нагадує нам про проблему закритості держбюджету, коли у нас він в одній стрічці прописується те, на що інші країни витрачають принаймні зошит із докладним кошторисом витрат. А сам Держбюджет у них за обсягом нагадує енциклопедичний словник, а не як у нас – десяток аркушів.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

                        25.06.2008  N 412

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      11 липня 2008 р.

                                      за N 632/15323

 

Про затвердження положень про державні податкові інспекції

Відповідно до статей 1, 9 — 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” та керуючись підпунктом 6 пункту 9 Положення про Державну податкову адміністрацію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 N 778, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Положення про державну податкову інспекцію в місті з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) (додається);

Положення про державну податкову інспекцію в районі, місті без районного поділу, районі в місті, міжрайонну, об’єднану державну податкову інспекцію, іншу спеціалізовану державну податкову інспекцію (додається).

2. Затвердити Зміни до Положення про державну податкову адміністрацію в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Севастополі, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 23.10.2007 N 601, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2007 за N 1261/14528 (додаються).

3. Організаційно-розпорядчому департаменту (Клочкова Л.Г.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити дотримання підпорядкованими ДПI вимог Положення про державну податкову інспекцію в місті з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) та Положення про державну податкову інспекцію в районі, місті без районного поділу, районі в місті, міжрайонну, об’єднану державну податкову інспекцію, іншу спеціалізовану державну податкову інспекцію.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДПА від 14.02.2008 N 88 “Про затвердження примірних положень про державні податкові інспекції”.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Кайзермана В.О.

Голова С.В.Буряк

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Державної податкової

                                      адміністрації України

                                      25.06.2008  N 412

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      11 липня 2008 р.

                                      за N 632/15323

 

 

                            ПОЛОЖЕННЯ

про державну податкову інспекцію в місті

       з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя)

1. Загальні положення

1.1. Державна податкова інспекція в місті з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) (далі — ДПI) є органом державної податкової служби (далі — ДПС) у системі органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також державної політики в сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

ДПI підпорядковується відповідній державній податковій адміністрації в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Севастополі (далі — регіональна ДПА).

1.2. ДПI є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в органах Державного казначейства України.

1.3. ДПI у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про державну податкову службу в Україні” та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі наказами, а також розпорядженнями органів ДПС вищого рівня.

1.4. ДПI здійснює свої повноваження безпосередньо та через районні державні податкові інспекції в місті з районним поділом (далі — районні ДПI).

1.5. У складі ДПI є спеціальний підрозділ по боротьбі з податковими правопорушеннями — податкова міліція.

1.6. Гранична чисельність працівників ДПI затверджується головою регіональної ДПА.

1.7. Структура ДПI затверджується головою регіональної ДПА за погодженням з організаційно-розпорядчим підрозділом цієї ДПА щороку в термін до 15 грудня.

1.8. Штатний розпис і кошторис ДПI затверджуються головою регіональної ДПА або за рішенням голови — одним з його заступників.

1.9. Видатки на утримання ДПI визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету.

1.10. ДПI в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, органами прокуратури, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

2. Завдання та функції ДПI

2.1. Основними завданнями ДПI є:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), неподаткових платежів, установлених законодавством (далі — податки, інші платежі), а також за додержанням законодавства з питань регулювання виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

здійснення контролю за погашенням податкового боргу, а також інших платежів, контроль за якими покладено на органи ДПС;

здійснення у межах своїх повноважень контролю за обліком, зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб -

платників податків та інших обов’язкових платежів і Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;

роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків, інших платежів (далі — платники податків);

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

запобігання корупції в органах ДПС та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів ДПС, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків;

розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів.

2.2. ДПI відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

2.2.1 виконує безпосередньо, а також організовує роботу районних ДПI, пов’язану із:

здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, інших платежів, контролю за валютними операціями, за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів господарювання та ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

обліком платників податків, реєстрацією фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів;

веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

проведенням роботи із запобігання і боротьби з незаконним виробництвом й обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері запобігання і боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; організацією виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб’єктів господарювання за порушення законодавства з питань регулювання виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ліцензування діяльності з виробництва спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; здійсненням заходів щодо вилучення та знищення або передачі на промислову переробку конфіскованих алкогольних напоїв, знищення конфіскованих тютюнових виробів;

здійсненням контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

2.2.2 роз’яснює у межах компетенції через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування й організовує проведення цієї роботи районними ДПI;

2.2.3 здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для ДПI та районних ДПI;

2.2.4 організовує роботу районних ДПI, розробляє плани заходів з виконання покладених на них завдань;

2.2.5 надає районним ДПI методичну і практичну допомогу в організації їх роботи, проводить перевірку її стану;

2.2.6 організовує роботу із створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць, інших засобів автоматизації та комп’ютеризації робіт ДПI та районних ДПI;

2.2.7 у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що сприяють такій діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

2.2.8 передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

2.2.9 прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

2.2.10 здійснює контроль за наявністю акцизних марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

2.2.11 організовує роботу із здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, установлених виробниками або імпортерами таких виробів;

2.2.12 здійснює безпосередньо на підприємствах, що виробляють спирт, постійний контроль за дотриманням законодавства з питань виробництва та обігу спирту, установленого порядку сплати акцизного збору, уживає заходів щодо недопущення незаконного виробництва та реалізації спирту;

2.2.13 здійснює контроль за дотриманням установленого порядку обліку, зберігання, відпуску та транспортування горілки та лікеро-горілчаних виробів та сплати акцизного збору, уживає заходів щодо недопущення незаконного виробництва та реалізації горілки та лікеро-горілчаних виробів;

2.2.14 здійснює апеляційне узгодження податкових зобов’язань в адміністративному порядку та розгляд скарг платників податків на рішення органів ДПС;

2.2.15 здійснює контроль та вживає заходів щодо погашення податкового боргу, а також інших платежів, контроль за якими покладено на органи ДПС;

2.2.16 забезпечує у межах своїх повноважень охорону державної таємниці в ДПI та районних ДПI, а також захист інформації з обмеженим доступом шляхом здійснення організаційно-правових, інженерно-технічних та криптографічних заходів;

2.2.17 приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, розслідування та виявлення яких віднесені до компетенції ДПI, проводить у встановленому порядку перевірку зазначених у них відомостей, приймає щодо них передбачені законом рішення;

2.2.18 здійснює розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

2.2.19 забезпечує безпеку працівників ДПI та районних ДПI, їх захист від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків;

2.2.20 проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, здійснює провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також проводить дізнання та досудове слідство у межах компетенції, вживає заходів до відшкодування заподіяних державі збитків;

2.2.21 виявляє причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, уживає заходів щодо їх усунення;

2.2.22 запобігає корупції та іншим службовим правопорушенням працівників ДПI та районних ДПI;

2.2.23 збирає, аналізує та узагальнює інформацію про порушення податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням;

2.2.24 здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом;

2.2.25 забезпечує об’єктивний, всебічний і своєчасний розгляд звернень громадян;

2.2.26 здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

2.3. У разі, коли ДПI безпосередньо здійснює контроль за платниками податків, вона виконує щодо цих платників ті самі функції, що й державна податкова інспекція в районі, місті без районного поділу, районі в місті, міжрайонна та об’єднана державна податкова інспекція.

3. Права та обов’язки ДПI

3.1. ДПI у випадках, межах компетенції та порядку, установлених законами України, має право:

3.1.1 проводити документальні невиїзні перевірки (на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), планові та позапланові виїзні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків, інших платежів, додержання валютного законодавства юридичними особами, їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, крім Національного банку України та його установ, фізичними особами, які мають статус суб’єктів господарювання чи не мають такого статусу, на яких згідно із законами України покладено обов’язок утримувати та/або сплачувати податки, інші платежі, а також дотримання законодавства з питань регулювання виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

3.1.2 здійснювати контроль за:

додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку;

наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів господарювання, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, а також торгових патентів;

3.1.3 одержувати в платників податків (посадових осіб платників податків) пояснення з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів ДПС, установлених законом; перевіряти під час проведення перевірок у фізичних осіб документи, що посвідчують особу;

3.1.4 запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, інших платежів такими платниками податків. Письмові повідомлення про такі запрошення направляються рекомендованими листами не пізніше ніж за десять робочих днів до дня запрошення, у яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (посадова особа платника податків);

3.1.5 одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України та банків у порядку, установленому Законом України “Про банки і банківську діяльність”, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду — про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені строки валютної виручки від суб’єктів господарювання;

3.1.6 одержувати безоплатно необхідні відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів від платників податків, а також Національного банку України та його установ — про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків, інших платежів, від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб’єктів, а також видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, — про видачу суб’єктам господарювання свідоцтв про державну реєстрацію та ліцензій на провадження господарської діяльності, від органів внутрішніх справ — про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від органів реєстрації актів громадянського стану — про громадян, які померли;

3.1.7 одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків, інших платежів та інформацію про експортно-імпортні операції, що проводять резиденти і нерезиденти, за формою, погодженою з Державною податковою адміністрацією України, та від органів статистики — дані, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм власності;

3.1.8 вимагати від платників податків, діяльність яких перевіряється, усунення виявлених порушень податкового законодавства, контролювати у випадках, передбачених законодавством, виконання законних вимог посадових осіб органів ДПС, а також припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів ДПС;

3.1.9 під час проведення перевірок вилучати в підприємств, установ та організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів, а в разі арешту активів платника податків на підставі рішення суду — оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складанням опису, який скріплюється підписами представника органу ДПС та платника податків, при цьому копії таких документів залишаються у платника податків;

3.1.10 надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, а також здійснювати списання безнадійного податкового боргу в порядку, передбаченому законом;

3.1.11 застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, здійснювати заходи із забезпечення погашення податкового боргу, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені у випадках, порядку та розмірах, установлених законами України;

3.1.12 застосовувати до платників податків, які в установлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, а також до банків, що не подали відповідним органам ДПС у встановлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу ДПС про взяття рахунку на облік в органах ДПС, фінансові (штрафні) санкції;

3.1.13 за несвоєчасне виконання банками та іншими фінансовими установами рішень суду та доручень платників податків про сплату податків, інших платежів стягувати з банків та інших фінансових установ пеню за кожний день прострочення (уключаючи день сплати) у порядку та розмірах, установлених законом щодо таких видів платежів;

3.1.14 користуватися у службових справах засобами зв’язку, які належать підприємствам, установам та організаціям, з дозволу їх керівників;

3.1.15 вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, що перевіряються в ході планових та позапланових виїзних перевірок, за наявності законних підстав для їх проведення, інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та коштів, у разі відмови в проведенні таких інвентаризацій або при проведенні адміністративного арешту активів — звернутися до суду щодо спонукання до проведення таких інвентаризацій, а до ухвалення відповідного рішення судом — у присутності понятих та представників підприємств, установ і організацій, щодо яких проводиться перевірка, опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

3.1.16 надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів іншим органам державної влади відповідно до закону;

3.1.17 звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання, а також про стягнення активів платника податків у рахунок погашення його податкового боргу;

3.1.18 учиняти правочини, спрямовані на забезпечення виконання функцій, передбачених законодавством.

3.2. Права, передбачені підпунктами 3.1.1-3.1.9, 3.1.14 і 3.1.15 пункту 3.1 цієї глави, надаються посадовим особам, а права, передбачені підпунктами 3.1.10-3.1.13, 3.1.16-3.1.18 пункту 3.1 цієї глави, — начальнику ДПI та його заступникам.

3.3. Посадові особи ДПI, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства з питань, що належать до її компетенції, користуються правами, передбаченими законодавством.

3.4. Посадові особи ДПI зобов’язані дотримуватись Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання покладених на ДПI функцій та повною мірою використовувати надані їм права.

3.5. Посадові особи ДПI зобов’язані дотримуватись комерційної та службової таємниці.

4. Керівництво ДПI

4.1. ДПI очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної податкової адміністрації України у порядку, визначеному законодавством.

4.2. Начальник ДПI має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою регіональної ДПА, крім тих, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

4.3. У разі відсутності начальника ДПI його обов’язки виконує перший заступник.

4.4. Начальник ДПI:

4.4.1 здійснює керівництво ДПI, несе персональну відповідальність перед головою регіональної ДПА та Головою Державної податкової адміністрації України за виконання покладених на ДПI завдань і здійснення нею своїх функцій, а також відповідає за ефективність використання і збереження переданого в оперативне управління ДПI державного майна;

4.4.2 розподіляє обов’язки між заступниками та визначає ступінь їх відповідальності;

4.4.3 призначає на посаду та звільняє з посади працівників ДПI, крім тих, які призначаються на посаду та звільняються з посади в іншому порядку, визначеному законодавством;

4.4.4 підписує накази та розпорядження ДПI;

4.4.5 застосовує до працівників заходи заохочення та дисциплінарного стягнення (впливу) відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України “Про державну службу” та Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України (для працівників податкової міліції), крім тих працівників, які призначаються на посаду та звільняються з посади в іншому порядку, визначеному законодавством;

4.4.6 уживає заходів щодо забезпечення ефективної роботи працівників ДПI;

4.4.7 забезпечує дотримання працівниками ДПI трудової, виконавської дисципліни та законодавства про державну таємницю;

4.4.8 забезпечує проведення особистого прийому громадян;

4.4.9 здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання або неналежне виконання посадовими особами ДПI своїх обов’язків вони притягаються до відповідальності згідно із законом.

5.2. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб ДПI, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.

Директор

Організаційно-розпорядчого департаменту Державної податкової адміністрації України Л.Г.Клочкова

 

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/budzet/26_30.html


Попередня статтяНаступна стаття

 

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"

 


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.