Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XI. МАРАЗМИ БАНКІВ

ПОРЯДОК ТА ТЕРМІН ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКРИТТЯ (ЗАКРИТТЯ) РАХУНКІВ ВИЗНАЧЕНО ІНСТРУКЦІЯМИ ТА ПОРЯДКАМИ ДПАУ, А НЕ ЗАКОНАМИ

Відповідно до пункту 12 статті 11 Закону про державну податкову службу України податкові органи мають право „застосовувати до платників податків, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, а також до установ банків, що не подали відповідним органам державної податкової служби в установлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків ... фінансові (штрафні) санкції у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”. Однак, Закону, який би встановлював строк для такого повідомлення наші законодавці ще не прийняли. Точніше такий Закон був – “Про підприємництво”, але з 1 січня 2004 року він втратив чинність.

Однак Порядком подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в фінансових установах, затвердженим наказом ДПА України від 01.08.2001 року N 306, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2001 року за N 923/6114, у пункті 2 такий строк передбачений (три робочі дні з дня відкриття або закриття рахунку в фінансовій установі (включаючи день відкриття або закриття)), однак цей строк є протизаконним. Але ДПАУ в Листі від 29.04.2005 p. N 8493/7/19-1117 “Про застосування фінансових санкцій за порушення термінів повідомлення про відкриття/закриття банківських рахунків» вважає ці строки цілком законними, більш того, жахливо те, що і Міністерство юстиції так вважає в Листі від 18.05.2005 г. N 24-48-41.

Однак затягувати з повідомленням податкового органу при відкритті рахунка не вигідно. Справа в тому, що згідно із п.1.13 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. N 492, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493, у разі відкриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку підприємцю до отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів. До цього часу кошти з рахунку списувати неможна. Датою початку видаткових операцій за рахунком підприємця в банку буде дата отримання банком зазначеного повідомлення.

На щастя, ДПАУ в Листі від 15.11.2005 г. N 11040/6/29-2016 змінила свою позицію: "В настоящее время законодательными актами не установлен срок, в течение которого должны быть представлены такие Уведомления. Поэтому финансовые санкции к налогоплательщикам, которые в срок, определенный только нормативными актами, не уведомили соответствующие органы государственной налоговой службы об открытии или закрытии счетов в банках, не применяются".

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.04.2005 p. N 8493/7/19-1117

Про застосування фінансових санкцій за порушення термінів повідомлення про відкриття/закриття банківських рахунків

Державна податкова адміністрація України у зв'язку з численними запитами від підпорядкованих податкових органів <...> повідомляє наступне.

Пунктом 12 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", із змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)", передбачено застосування фінансових санкцій за порушення платником податків встановлених законом термінів надання повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках.

Порядок та термін подання повідомлення про відкриття (закриття) рахунків визначено наступними нормативними актами:

- Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. N 492, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493;

- Порядком подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в фінансових установах, затвердженим наказом ДПА України від 01.08.2001 року N 306 (із змінами і доповненнями), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2001 року за N 923/6114.

 

Заступник Голови 

В. Ревун 

 

Надруковано:
"Баланс",
N 20, 16 травня 2005 р.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 18.05.2005 г. N 24-48-41

Газете украинского бухгалтера "Все для бухгалтера в торговле"
02094, г. Киев, ул. Сергиенко, 18 


В Министерстве юстиции Украины рассмотрен Ваш запрос, касающийся п. 2 Порядка представления налоговым органам Уведомления об открытии (закрытии) счетов в финансовых учреждениях, утвержденного приказом Государственной налоговой администрации Украины от 01.08.2001 г. N 306, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.10.2001 г. под N 923/6114 (с изменениями) (далее - Порядок), и сообщается.

Указанная норма была введена в соответствии со ст. 24 Закона Украины "О предприятиях в Украине", предусматривавшей, что уведомление предприятия об открытии или закрытии своих счетов в банках в течение трех рабочих дней со дня открытия или закрытия счета (включая день открытия или закрытия) должно быть представлено непосредственно или направлено в адрес соответствующего налогового органа по почте с уведомлением о вручении.

Поскольку согласно п. 2 Заключительных положений Хозяйственного кодекса Украины с 1 января 2004 года указанный Закон признан утратившим силу, Министерство юстиции Украины обратилось в Государственную налоговую администрацию Украины с предложением до урегулирования затронутого вопроса на законодательном уровне внести в Порядок соответствующие изменения, а с целью заполнения пробела в законодательстве разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины об установлении срока представления органам государственной налоговой службы уведомления об открытии или закрытии счетов.

При этом следует отметить, что согласно п. 12 части первой ст. 11 Закона Украины "О государственной налоговой службе в Украине" органы государственной налоговой службы имеют право применять финансовые (штрафные) санкции к налогоплательщикам, которые в установленный законом срок не сообщили об открытии или закрытии счетов в банках. На сегодняшний день законом такой срок не установлен.

Однако с целью соблюдения последовательности действий налогоплательщиков и органов государственной налоговой службы при взятии на учет в органах государственной налоговой службы счетов налогоплательщиков, открытых в финансовых учреждениях, считаем целесообразным до установления законом срока представления уведомления об открытии (закрытии) счетов в финансовых учреждениях соблюдать срок, предусмотренный п. 2 Порядка.

 

Заместитель Министра 

Л. Горбунова 

 

Напечатано:
"Все для бухгалтера в торговле",
N 23, 6 июня 2005 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ
ПИСЬМО

от 15.11.2005 г. №11040/6/29-2016

Газете украинского бухгалтера
«Все для бухгалтера в торговле»
02094, г. Киев, ул. Сергиенко, 18

 

Государственная налоговая администрация Украины рассмотрела Ваше письмо по поводу возможности применения штрафных санкций к налогоплательщикам за неуведомление об открытии или закрытии счетов в финансовых учреждениях и сообщает следующее.

В соответствии со ст. 5 Закона Украины «О системе налогообложения» (далее — Закон) юридические лица и физические лица — субъекты предпринимательской деятельности обязаны уведомлять соответствующие органы государственной налоговой службы, в которых они учитываются как плательщики налогов и сборов (обязательных платежей), об открытии или закрытии счетов в финансовых учреждениях, а финансовые учреждения — о закрытии этих счетов.

Порядком представления налоговым органам Уведомления об открытии (закрытии) счетов в финансовых учреждениях, утвержденным приказом ГНАУ от 01.08.2001 г. №306 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 31.10.2001 г. под №923/6114 (далее — Порядок), определено, что уведомление об открытии или закрытии счета в финансовом учреждении (далее — Уведомление) представляется налогоплательщиком в адрес соответствующего органа государственной налоговой службы в течение трех рабочих дней со дня открытия или закрытия счета.

Пунктом 12 ст. 11 Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине» предусмотрено применение органами государственной налоговой службы финансовых санкций за нарушение налогоплательщиком установленного законом срока представления уведомления об открытии или закрытии счетов в банках.

В настоящее время законодательными актами не установлен срок, в течение которого должны быть представлены такие Уведомления. Поэтому финансовые санкции к налогоплательщикам, которые в срок, определенный только нормативными актами, не уведомили соответствующие органы государственной налоговой службы об открытии или закрытии счетов в банках, не применяются.

В соответствии с п. 12 ст. 11 Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине» штрафные санкции применяются к учреждениям банков, начавшим осуществление расходных операций по счету налогоплательщика до получения уведомления соответствующего органа государственной налоговой службы о взятии счета на учет в органах государственной налоговой службы.

Согласно части 6 ст. 5 Закона финансовые учреждения начинают расходные операции по счету налогоплательщика — субъекта предпринимательской деятельности (кроме банка) с даты получения финансовым учреждением документально подтвержденного уведомления органа государственной налоговой службы о взятии счета на учет в органах государственной налоговой службы. Таким образом, сам налогоплательщик заинтересован в представлении указанного уведомления в кратчайший срок.

Поэтому трехдневный срок представления Уведомлений является оптимальным для налогоплательщиков как с точки зрения регламентирования времени, необходимого для обеспечения полноценного функционирования счета, так и с точки зрения избежания затягивания взятия на учет счетов органами государственной налоговой службы.

Учитывая изложенное, в целях соблюдения последовательности действий налогоплательщиков и органов государственной налоговой службы при взятии на учет в органах государственной налоговой службы счетов налогоплательщиков, открытых в финансовых учреждениях, считаем целесообразным до установления законодательным актом срока представления уведомления об открытии (закрытии) счетов в финансовых учреждениях придерживаться срока, предусмотренного п. 2 Порядка.

 

Заместитель Председателя

В. Ревун

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Про затвердження Порядку подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків у фінансових установах

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 1 серпня 2001 року N 306

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2001 р. за N 923/6114

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державної податкової адміністрації України
 від 1 грудня 2003 року N 575,
 від 28 лютого 2005 року N 87

(У назві та тексті наказу слова "рахунків в установах банків" замінено на слова "рахунків у фінансових установах" згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 28 лютого 2005 року N 87)


Відповідно до статті 5 Закону України "Про систему оподаткування", статей 8, 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та у зв'язку з прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність" НАКАЗУЮ:

(преамбула в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 28.02.2005 р. N 87)

1. Затвердити Порядок подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків у фінансових установах (далі - Порядок), що додається.

2. Начальнику Головного управління обліку та державних реєстрів платників податків Сердюк Н. П. подати вказаний Порядок до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 7 березня 1998 року N 100 "Про затвердження форми і змісту повідомлення про відкриття (закриття) рахунків суб'єктів підприємницької діяльності в установах банків", зареєстрований в Мін'юсті 24 березня 1998 року за N 190/2630.

4. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання вимог Порядку.

5. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у десятиденний термін після державної реєстрації Порядку забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Росоловського В. М.

 

Голова 

М. Я. Азаров 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 1 серпня 2001 р. N 306

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2001 р. за N 923/6114 


Порядок подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в фінансових установах

(У назві, тексті та додатках до цього Порядку слова "банк" та  "установа банку" у всіх відмінках та числах замінено на слова "фінансова установа" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 28 лютого 2005 року N 87) 


З метою забезпечення виконання вимог статті 5 Закону України "Про систему оподаткування", статей 8, 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" цим Порядком установлюється послідовність дій фінансових установ, платників податків та органів державної податкової служби при взятті на облік в органах державної податкової служби рахунків платників податків, відкритих у фінансових установах.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 податкової адміністрації України від 01.12.2003 р. N 575,
 в редакції наказу Державної податкової
 адміністрації України від 28.02.2005 р. N 87)

1. Повідомлення про відкриття (закриття) рахунку в фінансовій установі (далі - Повідомлення) суб'єкти господарювання (далі - Платники) направляють відповідно до чинного законодавства у державний податковий орган, де вони взяті на податковий облік.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 податкової адміністрації України від 01.12.2003 р. N 575)

2. Повідомлення протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунку в фінансовій установі (включаючи день відкриття або закриття) подається Платником особисто або надсилається поштою на адресу відповідного державного податкового органу з повідомленням про вручення.

Повідомлення про зміну, а саме відкриття, закриття рахунку Платника подає за Платника фінансова установа. Повідомлення подається протягом трьох робочих днів з дня відкриття /закриття/ рахунку (включаючи день відкриття /закриття/) особисто фінансовою установою або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу відповідного органу державної податкової служби, у якому Платник обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів). Інформація про Платника заповнюється посадовою особою фінансової установи згідно з додатком 1, де підпис Платника не заповнюється, а замість печатки Платника ставиться печатка фінансової установи.

(пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 01.12.2003 р. N 575)

Повідомлення про відкриття (закриття) власних кореспондентських рахунків фінансові установи можуть надавати в електронному вигляді.

(пункт 2 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 01.12.2003 р. N 575)

3. Форма Повідомлення Платника наведена в додатку 1 до Порядку.

4. Повідомлення друкується та заповнюється кульковою ручкою, пастою темного кольору.

5. У тексті Повідомлення підчистки і виправлення не допускаються.

6. Повідомлення реєструється відповідним підрозділом податкової служби з обробки вхідної кореспонденції за умови заповнення всіх реквізитів. Корінець Повідомлення зі штампом відповідного підрозділу податкової служби та датою реєстрації повертається Платникові.

7. У триденний термін після дати отримання Повідомлення Платника орган державної податкової служби надсилає до фінансової установи, у якій відкрито рахунок, або повертає платнику для подальшої передачі до фінансової установи корінець Повідомлення Платника з відміткою про взяття рахунку на податковий облік.

8. Відомості про всі отримані або відправлені повідомлення відповідними підрозділами податкової служби заносяться до електронного журналу реєстрації повідомлень про відкриття (закриття) рахунків в фінансових установах за формою П2 (далі - Журнал) (додаток 2 до Порядку). Корінці від повідомлень зберігаються в обліковій справі Платника (реєстраційній частині).

9. Підставою для відмови в узятті рахунку на податковий облік може бути невідповідність інформації, поданої Платником у Повідомленні, відомостям з Єдиного банку даних про платників податків.

У разі відмови в узятті рахунку на податковий облік Платнику надсилається повідомлення за формою П3 (додаток 3 до Порядку) про недостовірність даних у поданому ним Повідомленні та про необхідність усунення виявлених недоліків і повторного подання Повідомлення.

10. Якщо в процесі діяльності Платника виявляється, що він подав недостовірну інформацію (код фінансової установи, номер та вид рахунку, валюта рахунку), то Платнику надсилається повідомлення податкового органу за формою П3 (додаток 3 до Порядку) про недостовірність даних у Повідомленні та про необхідність повторного надання Повідомлення, яке містить достовірну інформацію.

Водночас до фінансової установи, у якій відкрито його рахунок, надсилається повідомлення податкового органу за формою П4 (додаток 4 до Порядку) про недостовірність даних, указаних платником у Повідомленні.

11. Про всі виявлені випадки виявлення Повідомлень з недостовірною інформацією робиться відповідна відмітка в Журналі.

12. Фінансові установи надсилають повідомлення про закриття та зміну рахунку Платника до органу державної податкової служби, у якому обліковується платник податків, або забезпечити передання таки х повідомлень до органів державної податкової служби електронними засобами в порядку, установленому Державною податковою адміністрацією України.

12.1. Повідомлення про закриття рахунків Платників банки направляють до державного податкового органу в електронному вигляді згідно з Порядком передачі банками інформації про відкриття (закриття) власних кореспондентських рахунків, закриття та зміну рахунків клієнтів - платників податків і зборів (обов'язкових платежів) до органів державної податкової служби електронними засобами та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 01.07.2002 N 301 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.09.2002 за N 735/7023 (із змінами та доповненнями).

12.2. У разі ліквідації банку повідомлення про закриття рахунків Платників подає ліквідатор банку у порядку, установленому для банків.

Якщо ліквідатор банку не має доступу до електронної пошти Національного банку України, то повідомлення про закриття рахунків Платників подається ліквідатором протягом трьох робочих днів від дня закриття рахунку (включаючи день закриття) особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу відповідного органу державної податкової служби, у якому Платник обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів). Інформація про Платника заповнюється ліквідатором банку згідно з додатком 1 до Порядку подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в установах банків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.08.2001 N 306 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2001 за N 923/6114, де місце для підпису Платника не заповнюється, замість печатки Платника ставиться печатка банку (ліквідатора), а в даних про посаду відповідальної особи банку зазначається "Ліквідатор".

12.3. Іншими фінансовими установами повідомлення про закриття рахунків Платників подається протягом трьох робочих днів від дня закриття рахунку (уключаючи день закриття) особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу відповідного органу державної податкової служби, у якому Платник обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів). Інформація про Платника заповнюється фінансовою установою згідно з додатком 1 до Порядку подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в установах банків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.08.2001 N 306 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2001 за N 923/6114, де місце для підпису Платника не заповнюється, а замість печатки Платника ставиться печатка фінансової установи.

 

Начальник Головного управління
обліку та державних реєстрів
платників податків 

 
 
Н. П. Сердюк 

 ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/bank/11_50.html


Попередня статтяНаступна стаття[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"